IUVENTA / Projekty / Mládežnícka politika / Koordinácia Medzirezortnej pracovnej skupiny pre politiku voči mládeži

Koordinácia Medzirezortnej pracovnej skupiny pre politiku voči mládeži

Názov: Koordinácia Medzirezortnej pracovnej skupiny pre politiku voči mládeži

Extrakt:

Medzirezortná pracovná skupina je zodpovedná za koordináciu opatrení jednotlivých ministerstiev, samospráv a organizácií tretieho sektora v oblasti politiky vo vzťahu k mládeži s cieľom dosiahnuť efektivitu a synergiu.

Fungovanie Medzirezortnej pracovnej skupiny vyplýva z dokumentu Stratégia SR pre mládež na roky 2014-2020.

Info:

Medzirezortná pracovná sa stretla po prvý krát v septembri 2014. Základom plánu činnosti je analýza už bežiacich opatrení v jednotlivých rezortoch a príprava plánu fungovania dočasných pracovných skupín k implementačným projektom na napĺňanie Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020. Členovia MRPS boli zodpovední aj za prípravu podkladov k Národnej správe o napĺňaní Stratégie EU pre mládež v rokoch 2013 – 2015.

img_4963 

V dňoch 13. - 15. júna 2016 sa uskutočnili pracovné stretnutia Medzirezortnej pracovnej skupiny, ktoré sa venovali primárne trom témam strategického materiálu pre oblasť politiky mládeže: Vzdelávanie, Dobrovoľníctvo, Zdravie a zdravý životný štýl. Vytvorené tematické skupiny pre jednotlivé témy boli zložené z medzi sektorových predstaviteľov a aktuálnych členov MRPS a externých odborníkov v rámci daných tém. Cieľom a výstupom tematických skupín sú návrhy pre spoločné medzi sektorové aktivity a projekty, ktoré priamo nadviažu na navrhované opatrenia v danej téme a ich realizáciou sa zabezpečí napĺňanie strategických cieľov v rámci jednotlivých tém Stratégie SR.

V druhej polovici roka 2016 sa plánuje realizácia pracovných stretnutí na vybrané a ďalšie témy Stratégie SR pre mládež na roky 2014-2020.
 

 Kontakty:

Mgr. Miroslava Krajčovičová, PhD. : miroslava.krajcovicova@iuventa.sk


Naspäť na zoznam

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030