IUVENTA / Projekty / Mládežnícka politika / Príprava Koncepcie práce s mládežou 2015 - 2021

Príprava Koncepcie práce s mládežou 2015 - 2021

Názov: Príprava Koncepcie práce s mládežou 2015 - 2021

Extrakt:

V tejto časti stránky sa nachádzajú dokumenty a aktuálne výstupy z procesu tvorby dokumentu Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2015 – 2021.

Info:

Čo sa deje aktuálne?

 • Rozpracovanie Koncepcie predpokladá 2-ročné akčné plány s ročným vyhodnotením na úrovni ministerstva školstva a zverejňovaním plnenia koncepcie verejnosti zrozumiteľnou formou. Monitoring a sledovanie napĺňania Koncepcie bude vykonávať Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže.
 • 13. januára 2016 bola Koncepcia práce s mládežou na roky 2016 – 2020 prijatá vládou.
 • Pripomienkové konania medzi rezortmi a predloženie dokumentu na rokovanie vlády SR prebehlo v decembri 2015.
 • Expertná skupina sa stretla na poslednej konzultácii 19.augusta.
 • Pripravilo sa porovnanie SWOT analýzy s finálnou verziou dokumentu. (pozri Dokumenty)
 • Uskutočnili sa regionálne konzultácie v Bratislavskom kraji (9.júl), Prešovskom kraji (7.júl), Bansko-bystrickom a Košickom (30. jún) , Nitrianskom kraji (29. jún),Trenčianskom (18. jún), Žilinskom a Trnavskom kraji (25.jún).
 • Uskutočnili sa tri regionálne stretnutia so zástupcami mládeže, mládežníckych organizácií, samospráv, politikov, organizácií štátnej i verejnej správy, centier voľného času a i.
 • 26.mája sa uskutočnilo 2. stretnutie expertnej skupiny. Skupina na základe SWOT analýzy vybrala pri identifikovaných oblastiach (kvalita práce s mládežou, poslanie a štruktúry v práci s mládežou, financovanie, viditeľnosť a uznávanie práce s mládežou a nezaradené oblasti práce s mládežou) hlavné a čiastkové ciele do roku 2021. Tieto ciele sa stanú základom prvého návrhu koncepcie.
 • 22.mája sa stretla užšia pracovná skupina k zreflektovaniu podnetov z regionálnych konzultácií a ich zapracovanie do výslednej SWOT analýzy. Členovia užšej pracovnej skupiny sú: Tomáš Pešek - IUVENTA, Andrej Schulz – RMS, Katarína Lučeničová – JA Slovensko, Zuzana Milátová - Asociácia nízko prahových centier, Jana Miháliková – IUVENTA).

  Západné Slovensko, Piešťany, 6.5. 2015, 32 účastníkov
  Východné Slovensko, Košice, 30.4. 2015, 22 účastníkov
  Stredné Slovensko, Turčianske Teplice, 28.4.2015, 33 účastníkov
  Výstupy boli zapracované do výslednej SWOT analýzy

 • 31.marca sa stretla po prvýkrát expertná skupina k príprave Koncepcie rozvoja práce s mládežou 2015 – 2021. Výstupy: prezentácia a SWOT analýza – pozri Dokumenty.

Dokumenty sú zoradené v chronologickom poradí:

 1. Zloženie expertnej skupiny (pozri nižšie) 
 2. Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016 - 2020
 3. Kompletný materiál z rokovania

Harmonogram tvorby Koncepcie rozvoja práce s mládežou

 • vytvorenie expertnej skupiny (SWOT analýza práce s mládežou, výzvy a priority, návrh cieľov a i.) – marec 2015;
 • tri národné konzultácie (overenie výstupov expertnej skupiny, doplnenie výziev a priorít) – apríl 2015;
 • prvý návrh koncepcie expertnou skupinou na základe podkladov národných konzultácií – máj 2015;
 • osem konzultácií návrhu Koncepcie rozvoja práce s mládežou v regiónoch Slovenska – jún 2015;
 • dopracovanie koncepcie expertnou skupinou, záverečné pripomienkovanie a konzultácie (on-line) – júl a august 2015;
 • predloženie koncepcie do porady ministra školstva – september 2015;
 • pripomienkové konania medzi rezortmi a predloženie dokumentu na rokovanie vlády SR – december 2015. 
 • schválenie Koncepcie práce s mládežou na roky 2016 -2020 vládou – január 2016 

Zloženie expertnej skupiny

 • Rada mládeže Slovenska (Andrej Schulz, Martin Lukáč)
 • Kampaň „Chceme vedieť viac o vzdelávaní na Slovensku“ (Peťo Dráľ)
 • Asociácia CVČ (Marta Hanečáková, Erika Munková)
 • Asociácia krajských rád mládeže (Tibor Iro, Martin Kuštek)
 • Asociácia nízkoprahových zariadení (Zuzana Milatová)
 • Platforma dobrovoľníckych centier SR (Alžbeta Mračková)
 • Združenie informačných a poradenských centier (Elena Valenteje, Lucia Maceláková)
 • Nadácia pre deti Slovenska (Komunity priateľské deťom) (Peťo Lenčo, Aneta Chlebničanová)
 • Združenie mladých podnikateľov Slovenska (Jano Solík)
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Betka Brozmanová)
 • Junior Achievement Slovakia (Katarína Lučeničová)
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Tomáš Šprlák)
 • Združenie miest a obcí Slovenska (X)
 • Sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR (Monika Rybová)
 • Sekcia celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR (Michal Deneš)
 • Americká obchodná komora (Marcela Havrilová)
 • Únia miest Slovenska (Daniela Drobná)
 • Odbor mládeže MŠVVaŠ SR (Eva Masárová)
 • IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže (Tibor Škrabský, Jana Miháliková)

Zástupcovia IUVENTY zodpovední za konzultácie v regiónoch:

Milo Špoták (NR), Ľuboš Marcinek (PO), Mária Krkošková (ZA), Gabriela Kubelová (TN), Martin Boršč (KE), Lenka Mihalicová (BB), Miroslava Dudášová (TT)

 Fotodokumentácia z prípravy Koncepcie

foto%20kpsm%201
Foto: Konzultácia, 19. august 2015, Bratislava


Naspäť na zoznam

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030