IUVENTA / Projekty / Participácia

Participácia

Štruktúrovaný dialóg – správa z online konzultácií

Konzultácie v rámci V. cyklu Štruktúrovaného dialógu prebiehali na území Slovenska v období január – február 2018.

Dôležitým nástrojom bol online dotazník, do vypĺňania ktorého sa zapojilo celkovo 11 425 mladých ľudí (z toho 891 ho vyplnilo v jeho maďarskej jazykovej mutácii). Vo všetkých krajoch na Slovensku taktiež prebiehali priame konzultácie na ktorých spolupracovalo 15 mládežníckych organizácií. Celkovo prebehlo 108 face-to-face konzultácií na ktorých sa zúčastnilo približne 3 262 mladých ľudí. Celkový počet mladých ľudí, ktorí boli zapojení do tohto cyklu Štruktúrovaného dialógu na Slovensku, je teda 14 687. Veľkú väčšinu z nich (viac než 6000) pritom predstavovali mladí ľudia vo veku 16-18 rokov.  

Vzdelávanie pre pracovníkov samospráv: PARTNERSTVO

Akreditovaný vzdelávací modul PARTNERSTVO sa zameriava na podporu a rozvoj moderných mládežníckych politík, ktoré uvádzajú do praxe priority stanovené na európskej a národnej úrovni. Projekt je výsledkom spolupráce IUVENTY a Združenia miest a obcí Slovenska. Cieľovou skupinou sú zástupcovia samospráv. Vzdelávací modul tvoria:

  • štyri školenia;
  • priame aktivity s cieľovými skupinami pod odborným dohľadom lektorov a vybraných expertov;
  • samoštúdium.  

Vzdelávanie pre koordinátorov Žiackych školských rád

Projekt Podpora Žiackych školských rád (ďalej len „ŽŠR“) realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže od roku 2005 a zameriava sa v ňom na podporu práce koordinátorov/tútorov ŽŠR prostredníctvom školiacich aktivít multiplikátorov v rôznych regiónoch Slovenska. Vzdelávací modul je akreditovaný na Ministerstvom školsvtva, vedy, výskumu a športu SR a poskytuje 32 hodinové vzdelávanie s nasledovnými témami:

  • Vznik a založenie ŽŠR;
  • Koordinácia a vedenie študentov;
  • Rozvoj kompetencií členov ŽŠR a.i.

Žiacke školské rady

Hlavným cieľom projektu je podporiť vznik a činnosť Žiackych školských rád, motivovať študentov k zapájaniu sa do procesov aktívnej participácie, posilňovať záujem o aktívne občianstvo, naučiť mladých ľudí efektívne komunikovať s kompetentnými zástupcami školy, samosprávy, komunity, vysloviť svoj názor, svoje požiadavky a návrhy na predmetnú zmenu.
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030