IUVENTA / Projekty / Participácia / Vzdelávanie pre koordinátorov Žiackych školských rád

Vzdelávanie pre koordinátorov Žiackych školských rád

Názov: Vzdelávanie pre koordinátorov Žiackych školských rád

Extrakt:

Projekt Podpora Žiackych školských rád (ďalej len „ŽŠR“) realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže od roku 2005 a zameriava sa v ňom na podporu práce koordinátorov/tútorov ŽŠR prostredníctvom školiacich aktivít multiplikátorov v rôznych regiónoch Slovenska. Vzdelávací modul je akreditovaný na Ministerstvom školsvtva, vedy, výskumu a športu SR a poskytuje 32 hodinové vzdelávanie s nasledovnými témami:

 • Vznik a založenie ŽŠR;
 • Koordinácia a vedenie študentov;
 • Rozvoj kompetencií členov ŽŠR a.i.

Info:

Cieľom školenia koordinátorov je:

 • vyškolenie koordinátorov pre prácu v žiackych školských radách v jednotlivých regiónoch Slovenska,
 • zvýšenie a skvalitnenie kompetencií koordinátorov ŽŠR,
 • zvýšenie informovanosti a pozitívneho povedomia medzi odbornou aj širšou verejnosťou o ŽŠR,
 • propagovanie podpory výchovy mladých ľudí k participácii v  spoločnosti.

Cieľovou skupinou pre školenia:

 • Primárna cieľová skupina: koordinátori ŽŠR (učitelia na stredných školách)
 • Sekundárna cieľová skupina: študenti stredných škôl, ktorí sa angažujú v ŽŠR na školách.

Požadované vstupné vzdelanie:

Stredoškolské/vysokoškolské. Podmienkou je aktívna práca v predmetnej oblasti.

Profil absolventa

Absolvent základného kurzu vzdelávania koordinátorov ŽŠR získa nasledujúci profil:

 • zručnosti pre manažment, organizovanie a samotné vedenie ŽŠR na vlastnej strednej škole (projektový manažment, plánovanie činnosti, propagačné a prezentačné zručnosti, schopnosť motivovať ostatných k spolupráci, základné komunikačné zručnosti);
 • vyškolenie v teórii zakladania a ďalšieho úspešného fungovania ŽŠR (legislatíva, financovanie, spôsoby úspešnej komunikácie s vedením školy aj so študentmi);
 • vyškolenie v zmysle zamerania sa na kompetencie koordinátora ŽŠR pre lepší rozvoj konkrétnej ŽŠR na škole (poukázanie na pozitíva a negatíva tejto práce, spôsoby ich zlepšenia, uvedenia príkladov dobrej praxe, motivácia do práce koordinátora);
 • získanie databázy teórie ako i neformálnych spôsobov pôsobenia a osvojenia si vyššie spomínaných zručností a vedomostí (prostredníctvom hier, zážitkových aktivít);
 • nadviazanie nových kontaktov ako i materiálne zabezpečenie pre lepšie pôsobenie vo svojej ďalšej práci koordinátora (školiaca metodika, publikácie, poradenstvo, supervízia, finančné zabezpečenie a pod.).

Súvisiace informácie:

Kde hľadať podporu pre aktivity v oblasti participácie
Publikácie v oblasti participácie
Výročné správy

Kľúčové dokumenty:

Zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (vznik a poslanie žiackej školskej rady upravuje § 26 uvedeného zákona)


Naspäť na zoznam

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030