IUVENTA / Projekty / Práca s mládežou

Práca s mládežou

„Práca s mládežou je cieľavedomá činnosť, ktorá reaguje na potreby mladých ľudí a vedie k pozitívnemu rozvoju ich osobnosti. Je založená na princípe dobrovoľnej účasti mládeže, partnerského prístupu a vzájomného rešpektu. Jej úlohou je prispievať k zrelosti, nachádzaniu životného smerovania a sebapoznania jednotlivca aj skupiny. Realizujú ju pracovníci odborne pripravovaní na túto činnosť.“

Takto definuje prácu s mládežou nová Stratégia SR pre mládež na roky 2014 – 2020 a jej podpora a rozvoj je jednou z kľúčových oblastí ktorej sa IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže venuje.

Analýza rozvoja práce s mládežou na miestnej úrovni v podmienkach Slovenska

Rozsiahly dotazník, ktorého úlohou bolo zmapovať rámce, v ktorých sa rozvíja práca s mládežou na miestnej úrovni v Európe ako aj v podmienkach jednotlivých krajín.

Práca s mladými ľuďmi: Hodnota práce s mládežou v EÚ

Rozsiahla štúdia o práci s mládežou v Európskej únii, jej hodnotách a prínosoch pre spoločnosť.
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030