IUVENTA / Projekty / Nové trendy

Nové trendy

ROZVOJ DIGITALIZÁCIE V PRÁCI S MLÁDEŽOU

 

 digi1-1-2

 

Žijeme v modernej online dobe, kedy sa internet, technológie a multitasking stali našou každodennou súčasťou. Vyrástla nám generácia, ktorá nezažila, aké to bolo pred technologickým boom-om, bez počítačov, herných konzol a online médií. Preto je úplne prirodzené, že digitalizácia a práca s mládežou musia ísť ruka v ruke.

Digitalizácia so sebou nesie mnoho inovatívnych nástrojov a aktivít, ktoré plne zachytávajú pozornosť mladého človeka. Je to nová forma zábavného a neformálneho vzdelávania. Umožňuje ľahší rozvoj zručností a kompetencií nielen mládeže, ale aj samotných pracovníkov s mládežou. Nanešťastie, internet taktiež poskytuje priestor novým rizikám, ale z tohto dôvodu je digitalizácia v práci s mládežou ešte dôležitejšia - mladí ľudia by mali byť informovaní o online hrozbách a vedieť ako im predchádzať, prípadne ako na ne reagovať.

V neposlednom rade, moderná diskusia o digitalizácií smeruje k veľkej otázke: ako najlepšie využívať a formovať technológie tak, aby efektívne pomáhali našej spoločnosti?

Najmä pre tento účel bol vytvorený dokument „Rozvoj digitalizácie v práci s mládežou“. Obsahuje oblasti a kompetencie, ktoré pracovníci s mládežou potrebujú pre úspešnú digitalizáciu; viacero svetových príkladov digitalizácie v práci s mládežou, vrátane fínskych metód; a v závere sú priložené odkazy na slovenské či anglické platformy, ktoré môžu byť použité ako nástroj, obsah či činnosť v digitálnej práci s mládežou.

 

Rozvíjanie digitálnej práce s mládežou

 

Návrh vytvorený ako súčasť Pracovného plánu Európskej Únie pre mládež 2016-2018

Odborná skupina pre "Riziká, príležitosti a dôsledky digitalizácie pre mládež, prácu s mládežou a mládežnícku politiku" poskytuje odporúčania na zmenu politík, potreby odbornej prípravy a príklady osvedčených postupov pri rozvíjaní digitálnej práce s mládežou v celej EÚ.

Pracovníci s mládežou potrebujú agilný prístup - byť ochotní skúsiť nové veci a učiť sa z úspechu aj zlyhania, ale najmä byť pri tom podporovaní.

Digitálna práca s mládežou sa môže diať tvárou v tvár, ako aj v online prostredí - alebo v kombinácií oboch prístupov. Digitálne médiá technológie môžu byť použité ako nástroj, činnosť alebo obsah (Nástroj (tiež médium, viď. viac tu [v AJ]) na online poradenstvo, marketing na soc.sieťach a pod. Činnosť = všetky aktivity online alebo s technológiami, ktoré môže pracovník s mládežou použiť na zvyšovanie ľudského kapitálu mládeže (webstránky, aplikácie…). Obsah predstavuje súčasť moderného ľudského kapitálu, ktorý by pracovníci s mládežou mali alebo mohli zvyšovať u mladých ľudí (prevencia kyberšikany, internetové práva, programovanie…) práce s mládežou.

Odborná skupina identifikovala súbor inovatívnych aktivít v oblasti digitálnej práce s mládežou, ako aj v zlepšovaní digitálnych kompetencií pracovníkov s mládežou (Tieto aktivity sú všeobecne popísané na stranách 53 – 107 v prílohe dokumentu Rozvoj digitálnej práce s mládežou (odkaz nižšie). V prílohe tohto dokumentu sa nachádzajú aj odkazy, ktoré slúžia ako prístup k platformám, kde sú dané aktivity online (väčšina platform je len v jazyku krajiny, ktorá danú platformu vytvorila))

Nižšie sú preložené a zhrnuté oblasti a kompetencie, ktoré pracovníci s mládežou potrebujú pri rozvíjaní digitalizácie:

 

digi1-2-1  

 

 1. Digitalizácia spoločnosti

- porozumenie dôležitosti digitalizácie a jej dopadu na mládež a spoločnosť

- schopnosť pracovať s digitálnou kultúrou mladých ľudí (Digitálna kultúra napríklad zahŕňa správanie mladých ľudí online, ich interakcie, návyky či záujmy pri používaní technológií.)

- podpora mladých v ich vlastnom tvarovaní digitalizácie

 

 1. Plánovanie, tvorenie a evalvácia digitálnej práce s mládežou

- vedieť ako správne a efektívne využívať digitalizáciu v práci s mládežou tak, aby dosahovala svoje ciele; a rovnako aj v plánovaní vzdelávacích aktivít

- schopnosť plánovať a prispôsobiť digitálnu prácu s mládežou potrebám a hodnotám mladých ľudí: ich záujmom, preferenciám, ašpiráciám, koníčkom, štýlom a online návykom

- vedieť vyhodnotiť a snažiť sa eliminovať možné riziká digitálnej práce s mládežou, napríklad problém prístupu niektorých mládežníckych skupín k technológiám alebo prístupu na internet

- mať prehľad v digitálnych technológiách a aplikáciách

- využiť digitalizáciu na podporu aktívneho občianstva a participácie mladých ľudí vo verejnom živote

 

 1. Informačná a dátová gramotnosť

- schopnosť vzdelávať mladých ľudí v kritickom myslení týkajúceho sa digitálneho obsahu a služieb

- vedieť nastaviť vzdelávacie aktivity podľa digitálnej úrovne gramotnosti každého jednotlivca

- vedieť, ktoré údaje môžu byť zachované v systéme z legálneho hľadiska


 1. Komunikácia
 2. - rozumieť komunikácii v digitálnom prostredí a použiť ju vo vzdelávacích aktivitách

  - informovať mladých o najvhodnejších online prostriedkoch komunikácie

  - schopnosť pomôcť mladým ľuďom pochopiť iné kultúry a generácie v digitálnom prostredí

  - vedieť, ako reagovať na nenávistné prejavy, kyberšikanovanie a iné nevhodné správanie v online prostredí (a viesť mládež k neakceptácii týchto prejavov).

   

  5. Digitálna kreativita

- podporovať mladých vo vytváraní a editovaní vlastného digitálneho obsahu, a v zručnosti vyjadrovať sa prostredníctvom technológií.

- poskytovať mladým príležitosti vyskúšať kódovanie a kultúru tvorby (napr. web stránok či aplikácií)

- porozumieť, ako sa vzťahujú autorské práva a licencie na údaje, informácie a digitálny obsah


 1. Bezpečnosť

- pomáhať mladým ľuďom porozumieť, ako sa uchovávajú ich dáta

- podporovať mládež k zodpovednej sebareprezentácii.

- vedieť pomôcť pri výskyte negatívnych javov v digitálnom prostredí (napr. kyberšikanovanie, sexting...)

- viesť mladých k minimalizácii environmentálneho dopadu digitálnych technológií

- schopnosť nastaviť primerané hranice v online vzťahoch medzi mladými


 1. Reflexia a evalvácia

- vedieť zhodnotiť aktuálne a potrebné digitálne schopnosti pracovníkov s mládežou, či efektivitu digitálnych vzdelávacích aktivít

- vedieť multiplikovať svoje vedomosti s ďalšími pracovníkmi s mládežou.


Príklady osvedčených projektov v digitálnej práci s mládežou:

 digi-1-5

 

1. Používanie sociálnych médií pri zdieľaní informácií

 

Príklad: Použitie maskota v práci s mládežou online (Fínsko)

 digi3

Popis: Osem susedných samosprávnych mestských častí (počet obyvateľov 2 000 - 85 000) zo Satakunty, tiež známych ako Medvedie mestské samosprávy, sa rozhodlo spojiť svoje sily a vytvoriť spoločnú internetovú stránku + sociálne médiá v roku 2015. Zároveň vytvorili nového kresleného maskota, ktorý sa začal objavovať na webových stránkach + sociálnych médiách. Maskot sa nazýva Nuokkakarhu (mládežnícky medveď) a jeho charakter je negatívny, pasívny a nepríjemný, čo má odzrkadlovať fínsku mentalitu aj "tínedžerskú úzkosť". Slogan Medvedích mestských samospráv a ich práce s mládežou je "nepočúvajte medveďa", čo povzbudzuje mladých ľudí, aby opustili pasivitu Nuokkakarhu a začali participovať. Výrazy používané maskotom sú napísané v dialekte Medvedích mestských samospráv a vždy nesú náznak sarkazmu. Niekedy môže byť ťažké vyjadriť sarkazmus v písomnej forme, ale zdá sa, že mladí ľudia nemajú problém mu porozumieť. Účty Medvedích mestských samospráv na Facebooku, Instagrame, Snapchate, Twitteri a YouTube sú pomenované podľa maskota: @nuokkakarhu. Spravujú ich miestni mladí ľudia, pracovníci s mládežou a ďalší ľudia, ktorí sú často v kontakte s mládežou. Vďaka tomu, že viaceré osoby spravujú účty @nuokkakarhu na sociálnych médiách, nový materiál sa objavuje častejšie, než by bolo možné len s jedným zaneprázdneným pracovníkom s mládežou. Účty Nuokkakarhu na sociálnych médiách slúžia na informovanie mladých ľudí o zaujímavých miestnych udalostiach, na šírenie zábavného obsahu, ale aj usporiadanie kampaní a podobne. K dispozícii sú tiež laminátové verzie Nuokkakarhu, ktoré je možné vziať do mládežníckych centier a na rôzne podujatia. Mladí ľudia majú následne možnosť vpísať vlastný obsah do textovej bubliny a fotiť sa s ním.

Viac info: https://nuokka.fi/

 

 2. Online poradenstvo pre mládež

 

 Príklad: Ipcko.sk

 

 3. Podpora digitálnej gramotnosti

 

Príklad: Rozhovor na ulici od Informačného centra pre mládež (Belgicko)

 

Popis: Tím Infor Jeunes Couvin raz za štvrťrok vyberá tému priamo súvisiacu s mládežou, ktorá sa zaoberá buď lokálnymi a/alebo regionálnymi otázkami vplývajúcimi na mladých obyvateľov mestečka Couvin (mesto vo Valónsku). Centrum mládeže vytvára dotazník a vizuálnu podporu. Pracovníci s mládežou sa stretávajú a rozprávajú s mladými ľuďmi na ulici o zvolenej téme. Oslovení mladí ľudia majú reagovať a čo najviac rozvíjať argumenty k danej téme. Všetky rozhovory sú natočené. Svedectvá mladých ľudí sa potom zostrihajú, upravia a vysielajú online prostredníctvom kanála belgického informačného centra pre mládež na YouTube. Video je ďalej zdieľané informačným centrom na sociálnych sieťach s dosahom na miestnu aj regionálnu úroveň.

Viac info: http://www.inforjeunescouvin.be/epn-couvin/ https://www.youtube.com/watch?v=rDRAi8SfF58

 

4. Podpora participácie digitálnymi nástrojmi

 

Príklad: Lomap (Belgicko)

 

Popis: Lomap je aplikácia a nástroj pre smartfóny na fotografovanie, s ktorými môžu ľudia, najmä deti a mládež, ľahko a intuitívne zdieľať názor o svojom okolí alebo meste. Jednoduchým pridávaním farebných efektov a značiek na svoje fotografie môžu reagovať na to, čo sa im páči alebo nepáči v ich okolí, prípadne na miestach po celom svete. Lomap môže byť použitý ako nástroj na zvyšovanie participácie mladých ľudí a zároveň na učenie mladých ľudí mediálnym zručnostiam (napr. mediálnej gramotnosti) alebo spoznávaniu ich okolia. Lomap je navyše cesta, ako mapovať kultúrne centrá v okolí a poukazovať na stav životného prostredia či na dopravné problémy.

Viac info: http://lomap.be/

 

5. Podpora rozvoja technologických zručností

 

Príklad: Kódovací Piráti (Dánsko)

 

Popis: Kódovací Piráti majú za cieľ podporovať komplexné tvorenie nápadov a kreatívnych konštrukcií, dizajnové myslenie aj podnikavosť. Používajú pri tom rôzne technológie, médiá a materiály. Jedná sa o združenie, ktoré zahŕňa viaceré oddelenia, udalosti, aktivity, kurzy a webové stránky. Ich pobočky sú rozmiestnené po celej krajine a usilujú sa o podporu demokratickej participatívnej kultúry. Deti a mládež (vo veku 8-17 rokov) sa raz týždenne na dve hodiny stretnú počas „klubového večera“ s dobrovoľníkmi, s ktorými navrhujú, konštruujú, kódujú, tvoria, skúmajú a experimentujú s technológiami. Navyše majú možnosť zúčastňovať sa špeciálnych podujatí, aktivít a kurzov napr. o robotike alebo tvorbe hier (dostupné sú aj online). Dobrovoľníci sú z rôznych profesijných odvetví a sú to napr. študenti, učitelia, programátori či architekti. Napriek tomu, dve veci majú spoločné - radi používajú IKT (informačné a komunikačné technológie) kreatívnym spôsobom a angažujú sa v spoločenskej činnosti.

Viac info: https://codingpirates.dk/

 

6. Podpora digitálnej práce s mládežou v oblasti kultúry

 

Príklad: Face2Art (Česká Republika)

 

Popis: Face2Art poskytuje príležitosť mladým umelcom od 13 do 23 rokov verejne prezentovať svoju umeleckú tvorbu a nadobúdať tak nové skúsenosti. Vďaka Face2Art sa môžu zlepšiť v rôznych zručnostiach:

 
- v umeleckej tvorbe,
- vo vnímaní a skúmaní umenia,
- v reflektovaní na umenie a kultúru v siedmich umeleckých disciplínach.

 

Základom pre tieto prezentácie je virtuálna galéria, do ktorej sú umiestnené umelecké diela a „fanúšikovia" za ne môžu hlasovať v súťaži. Každá disciplína má patróna (známeho umelca), ktorý si preštuduje kúsky mladých umelcov a stáva sa osobným mentorom tomu najlepšiemu. Online časť je vyvážená s offline časťou - mladí ľudia zapojení do tohto projektu majú možnosť zúčastniť sa workshopov a stretnutí a zíjsť sa tak s online komunitou tvárou v tvár.

Viac info: http://www.face2art.cz/index.php/o-projektu

 

7. Používanie digitálnych hier v práci s mládežou

 

Príklad: Actionbound - spoznajte miestnych podnikateľov (Lotyšsko)

 

Popis: Mesto Ogre v rokoch 2015 a 2016 zorganizovalo Kariérny týždeň a pozvalo študentov, aby sa zúčastnili na interaktívnej hre „Otvor tie dvere“. Mladí ľudia tak mohli spoznať miestne podniky, trh práce a jeho požiadavky aj pracovné prostredie. Hra bola založená na aplikácii Actionbound a používala hlavne princípy „lovu v meste“/pokladovky (scavenger hunt). Mladí ľudia sa rozdelili do päťčlenných tímov a vďaka aplikácii na ich telefóne sa museli pohybovať v rámci mesta Ogre, vrátane niektorých miestnych podnikov, kde mali pripravené úlohy (tie úlohy boli súčasťou aplikácie). Za každú splnenú úlohu boli tímu pripočítané body a a najlepší tím, ktorému sa podarilo splniť úlohy najrýchlejšie a najkvalitnejšie, získal ceny poskytnuté podnikateľmi, ktorí boli súčasťou tejto hry. Aplikácia umožňuje kombinovať pohyb v meste a spoznávanie okolia s možnosťou učenia sa nových vecí prostredníctvom špecifických úloh. Aplikácia tiež zrátava body, čo uľahčuje organizátorovi prácu.

Viac info: https://en.actionbound.com/bound/OgresKN

 

Zdroj:

Comission, E. (2018). Developing digital youth work. (p. 107). Brussel: European Comission. https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fbc18822-07cb-11e8-b8f5-01aa75ed71a1

 

 

(Ďalšie) fínske metódy pri rozvoji digitalizácie v práci s mládežou:

 

 digi-1-3

 

Príklad: Kahoot! (www.kahoot.it)

Popis: Kahoot! je vzdelávacia herná platforma na vytváranie a vypĺňanie kvízov. Kahoot tiež môže slúžiť na zorganizovanie hlasovania. Centrum mládeže Mikkola vo Fínsku ho používa na získanie názorov získavanie názorov zamestnancov a mladých na aktivity, projekty, a pod., ktoré Mikkola vykonáva. Kvízy sú napojené na televíznu obrazovku, aby každý mohol vidieť výsledky. Tie sa ďalej diskutujú v skupine, aby sa centrum Mikkola a ich aktivity mohli zlepšovať. Hlasovanie môže byť anonymné. Ľudia sa vyjadrujú k vopred pripraveným tvrdeniam, napr.: „bol/a som schopný/á ovplyvniť aktivity mládežníckeho centra“ alebo „cítim sa tu vítaný/á“. Táto hra uľahčuje získať spätnú väzbu od mladých ľudí a vyriešiť témy, o ktorých by inak bolo ťažké diskutovať neanonymne.

Príklad: RuutiBudjetti

Popis: Mládežnícke služby mesta Helsinki realizujú participatívne plánovanie rozpočtu pod názvom RuutiBudjetti, ktoré zapája mladých ľudí do rozhodovania o činnostiach a službách v ich komunite. Tento rok bola pre tento účel použitá mobilná aplikácia ActionTrack, ktorá umožňuje používateľom vytvárať ich vlastné aktivity. Prvýkrát tak zozbierali údaje, aby z nich vytvorili participatívny rozpočet pre oblasť Vuosaari.

Jedna úloha bola nazvaná "Pay It Forward" (Zaplať to dopredu). "V rámci vašej skupiny premýšľajte o troch veciach, ktorými môžete pomôcť iným. Svoje odpovede napíšte nižšie."

Príklady odpovedí zahŕňali: „pomoc s domácimi úlohami", „pomoc s prácami v domácnosti", „starostlivosť o domácich miláčikov kamaráta, ktorý je na cestách“ či "byť láskavý k ostatným ľuďom a rešpektovať ich".

Ďalšia úloha bola nazvaná „Prvý v telocvični odchádza posledný", ktorá nadväzovala na pieseň mladého fínskeho rappera Musta Barbaari a úloha znela nasledovne: „zaznamenajte video alebo napíšte odpoveď, v ktorej vysvetlíte, aké športové aktivity potrebujú mladí ľudia“.

Do aktivít v aplikácií boli pre oživenie úloh zahrnuté aj mémy, články, videá YouTube a obrázky súvisiace s otázkami.

Ako metódy odpovedania boli najčastejšie použité videá a písaný text.

Mladí ľudia nemali problém s používaním aplikácie ActionTrack a rýchlo sa naučili ako používať všetky jej nástroje.

Príklad: #GameONjkl

Popis: V roku 2015 mládežnícke služby mesta Jyväskylä vytvorili herný projekt #GameONjkl. Cieľom projektu bolo priblížiť hranie hier mladým i dospelým. Počas roka bolo v rámci projektu zorganizovaných päť herných podujatí, stretnutia pedagógov s rodičmi, semináre pre pedagógov a v neposlednom rade bola mladým poskytnutá možnosť naučiť sa niečo nové o vývoji hier.

               Príklad: Ešporty (elektornické športy, viď viac napr. na http://www.quark.sk/co-je-e-sport/) v práci s mládežou

Popis: Mediálna spoločnosť YLE sa stala fínskym priekopníkom v lete 2014, keď ako prvá vysielala naživo v televízii ešportové turnaje z Assembly (hernej akcie vo Fínsku). Táto relácia rovnako potešila ako aj rozhnevala niektorých občanov Fínska. Zatiaľ čo veľa ľudí ju považovalo za najlepšiu vec vo fínskej televízii, iní v tom videli skôr zostup televízneho sveta.

               Príklad: Periskooppi

Popis: Periskooppi je chat pre ľudí vo veku od 13 do 19 rokov, ktorý sa odohráva dvakrát ročne naživo a je zároveň premietaný online cez Youtube. Táto udalosť sa propaguje vo fínskych centrách mládeže a organizuje ju Fínska asociácia pre prevenciu zneužívania omamných látok (EHYT). Témy, ktoré sa zatiaľ diskutovali boli napríklad vzťahy, zneužívanie omamných látok a sex. Aj mládež, ktorá nie je fyzicky prítomná sa môže zapájať a anonymne pýtať expertov a pracovníkov s mládežou, ktorí sú na mieste udalosti, otázky na preberané témy.

               Príklad: #turunnuoret a Videá týždňa!

Popis: Hashtag [haštag] turunnuoret (mládež v Turku) bol vytvorený na zhromažďovanie fotografií a obrázkov, pretože každé mládežnícke centrum a aktivity pre mladých si udržiavajú svoj vlastný profil. Individuálny profil ponúka možnosť separátnej propagácie mládežníckych domov, centier či aktivít, no spoločný hashtag ich zároveň prepája a zoskupuje na jednom mieste. Pod týmto hashtagom môžu mladí ľudia nájsť pre nich už známu skupinu a popritom sa dozvedieť viac o ďalších príležitostiach pre mládež.

Mládežnícke služby v Turku majú zjednotený aj svoj vlastný YouTube kanál. Každý týždeň pracovníci s mládežou pomáhajú mladým ľuďom pri tvorbe Videí týždňa! („Videos of the Week!“). Videá týždňa! opisujú každodenný život mládežníckych služieb z pohľadu mladých ľudí. Proces vytvárania videí obsahuje silný vzdelávací prvok týkajúci sa médií a zahŕňa okrem iného aj témy autorských práv a práv mladého človeka ohľadom jeho produktu a zverejňovania.

Dlhší opis týchto príkladov a zopár ďalších môžete nájsť v angličtine cez nižšie uvedený zdroj.

 

digi-1-6 


Zdroj:

VERKE. (2017). DIGITAL YOUTH WORK - a Finnish perspective. Helsinki. 
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2017/11/Digital-youth-work-a-Finnish-perspective_web.pdf

 

Nové trendy a prístupy prezentuje aj publikácia: Inovácie v práci s mládežou

 

Odkazy:

Nasledujúce odkazy obsahujú platformy v slovenčine (prípadne v češtine), ktoré môžu slúžiť ako nástroj, činnosť alebo obsah digitálnej práce s mládežou:

Kyberšikanovanie a nenávistný prejav online:

http://cyberhelp.eu/sk/introduction/about

https://www.zodpovedne.sk/index.php/sk/ohrozenia/netolerancia-na-internete

https://www.zodpovedne.sk/index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=51&type=orig

https://medialnavychova.sk/studentky-fmk-vytvorili-kratku-rozhlasovu-hru-o-kybersikanovani/

Zvýšenie tolerancie nie len na internete ale aj mimo neho:

https://www.onlinezivakniznica.sk/

http://osf.sk/pribehy/vylety-naslepo-2/

Mentálne zdravie:

https://dobralinka.sk/ (online psychologická poradňa aj pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením)

Kurzy nielen pre digitálny rozvoj online:

https://learndigital.withgoogle.com/digitalnagaraz/courses

https://cs.khanacademy.org/ (v češtine, prípadne angličtine)

Inšpirujúce alebo/a edukačné prednášky:

https://www.ted.com/talks?sort=newest&language=cs (s českými titulkami – je ich tam viac než so slovenskými)

https://www.ted.com/talks?sort=newest&language=sk (v slovenčine)

Programovanie hravou formou:

https://galaxycodr.com/sk

Umenie online:

http://www.webumenia.sk/

https://www.slovakiana.sk/

https://code.org/

Globálne vzdelávanie:

http://www.globalnevzdelavanie.sk/

Zdieľanie skúseností, vedomostí alebo nápadov medzi účastníkmi či pracovníkmi s mládežou:

https://www.google.sk/intl/sk/docs/about/

https://products.office.com/sk-sk/onenote/digital-note-taking-app

Mediálna gramotnosť:

https://hoax.sme.sk/ - identifikácia a vysvetlenie poplašných nepravdivých správ (hoaxov)

https://dennikn.sk/tema/hoaxy-a-propaganda/

https://medialnavychova.sk/databaza-materialov-o-medialnej-vychove/

Aplikácie z Google play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.officelens (praktická aplikácia)

https://play.google.com/store/apps/details?id=studiohez.com.javalegoprogramovanie (programovanie)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eliapps.myHometown (aktívne občianstvo)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.softec.android.ops (aktívne občianstvo)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.coffee.coffeenostra (zaujímavá podpora spoznávania mesta a nových ľudí – vhodná len pre dospelých ľudí)

Spoznávanie a zvyšovanie kompetencií dobrovoľníkov, dobrovoľníčok, koordinátorov a koordinátoriek hravou formou:

https://www.objavkompetencieonline.sk/

 

objav-kompetencie 

 

Iné platformy v angličtine:

Zdielanie skúseností, vedomostí, nápadov alebo otázok medzi účastníkmi či pracovníkmi s mládežou:

www.slideshare.net

https://www.google.com/intl/en-GB/docs/about/

https://www.sli.do/

https://www.skillshare.com/

Programovanie a dizajnovanie nových aplikácií, stránok a pod.:

https://marvelapp.com/pop/

https://www.codecademy.com/

https://scratch.mit.edu/about

https://code.org/curriculum/unplugged (ako učiť aj bez prístupu na internet a k technológiám)

https://www.educative.io/

Šikana (+ kyberšikana):

https://www.stopbullying.gov/

Kurzy a prednášky:

https://www.futurelearn.com/courses/logical-and-critical-thinking (kritické myslenie, ale aj iné)

https://www.udemy.com/

https://www.ted.com/

https://www.edx.org/

https://www.coursera.org/

https://www.futurelearn.com/courses

Umenie:

http://weavesilk.com/

https://www.artformplatform.com/

https://www.snibbe.com/

http://www.onlinegalleries.com/

https://yougoculture.com/

 

Tento zoznam by mal slúžiť len ako možná inšpirácia a neobsahuje všetky vzdelávacie stránky či aplikácie. Zoznam bude postupne dopĺňaný. V prípade nájdenia nejakých ďalších zaujímavých platform budeme radi, ak ich odporučíte tu:

https://docs.google.com/document/d/1SwUjBWVr69a1TkkQTpQkfnM_8klCimYg0qc5_c5ctDs/edit?usp=sharing.

  

part


Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030