IUVENTA / Projekty / Youth for Human Rights / Youth for Human Rights

Projekt - Youth for Human Rights

31. 7. 2018

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je partnerom v projekte konzorcia Národných agentúr Erasmus+ pre mládež a šport „Youth for Human Rights“ s cieľom podporiť vzdelávanie k ľudským právam v oblasti práce s mládežou.

Projekt reaguje na potrebu predchádzania násilnej radikalizácie a marginalizácie mladých ľudí v Európe, pričom využíva potenciál vzdelávania k ľudským právam v práci s mládežou. Mladí ľudia sú najdôležitejšími aktérmi spoločenských zmien a sú zároveň tými, koho potenciál môže byť rozvíjaný prostredníctvom práce s mládežou založenej na princípoch ľudských práv. 

Pri tvorbe efektívnych vzdelávacích modulov, ktoré by mali potenciál formovať postoje mladých ľudí a rozvíjať prácu s mládežou podporujúcou ľudské práva, projekt nadväzuje na existujúce vzdelávacie zdroje, osvedčené metódy vzdelávania a skúsenosti rôznych aktérov a odborníkov v tejto oblasti. 

Ciele projektu:

§ zvýšiť porozumenie konceptu vzdelávania k ľudským právam v oblasti práce s mládežou a rozvíjať sociálne, občianske a interkultúrne kompetencie mladých ľudí,

§ podporiť pracovníkov s mládežou, školiteľov a ďalších odborníkov z praxe pri využívaní vzdelávania k ľudským právam ako nástroja zvyšovania sociálnej kohézie, inklúzie a tolerancie,

§ zvýšiť kvalitu práce s mládežou a rozvíjať aktivity, ktoré sú súčasťou neformálneho učenia sa mladých ľudí (napr. dobrovoľníctvo), prostredníctvom budovanie sietí a kapacít v oblasti vzdelávania k ľudským právam.

Výstupy projektu:

§ zozbierané a analyzované dáta o stave vzdelávania k ľudským právam (kľúčoví aktéri, vzdelávacie koncepty a zdroje v partnerských krajinách a v medzinárodnom kontexte),

§ vzdelávacie moduly prispôsobené pre potreby pracovníkov s mládežou na lokálnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,

§ odporúčania pre zahrnutie vzdelávania k ľudským právam do profesijnej prípravy pracovníkov s mládežou,

§ zvyšovanie kapacít pre kľúčových aktérov v práci s mládežou v oblasti ľudských práv: školenie školiteľov, školenie pracovníkov s mládežou, školenie zamestnancov národných agentúr,

§ diseminácia výstupov projektu a zostavenie odporúčaní pre aktérov mládežníckej politiky.

Web projektu: https://noored.ee/human-rights-education/

Partneri projektu: Národné agentúry Erasmus+ pre mládež v Estónsku, Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Slovensku, Chorvátsku a Lotyšsku.

Začiatok projektu: December 2016

Koniec projektu: December 2019
 

 

Kontakt:

 

Michaela Ujházyová

manažérka projektu

Referát ľudskoprávnej výchovy a prevencie extrémizmu

michaela.ujhazyova@iuventa.sk

  funderlogo


späť na Novinky
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+sk_european_solidarity_corps_logo_cmyk baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030