IUVENTA / Výskum mládeže / Data archív výskumov / Ako sa orientovať v dátach

Ako sa orientovať v dátach

DAVM archivuje dáta z empirických výskumov, realizovaných na rozličnej (najmä reprezentatívnej) vzorke mládeže v Slovenskej republike.

Služba "vyhľadávanie" umožňuje v archíve hľadať informácie o výskume, dátový súbor podľa rozličných kritérií - tematické zameranie výskumu, otázky vo výskume, rok realizácie výskumu.

Služba katalóg dát umožňuje dostať sa k zoznamu výskumov , ktorý je zoradený podľa roku zberu dát. Každý výskum obsahuje identifikačný list výskumu, ktorý umožňuje priamy prístup k abstraktu, stručným záverom, dokumentácii výskumu (dotazník), metodologickému postupu výskumu (vzorka, reprezentatívnosť), k dátovému súboru, k odkazu na publikáciu s výsledkami výskumu.

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov