IUVENTA / Výskum mládeže / Data archív výskumov / Etický kódex

Etický kódex

DAVM v plnej miere rešpektuje Etický kódex SASD, ktorý nájdete na www.sasd.konzum.sk. Našim partnerom odporúčame, aby si ho pozorne prečítali a pri práci s dátami rešpektovali jeho zásady.

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov