IUVENTA / Výskum mládeže / Data archív výskumov / Prístup k dátam

Pravidlá prístupu

V prípade vášho záujmu o on-line prístup k dátovým súborom, ktoré sú prístupné verejne na študijné a informačné účely, kliknite na identifikačný list výskumu.

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov