IUVENTA / Výskum mládeže / Home

Novinky

DOPADY MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOV NA MLADÝCH ĽUDÍ – ŠTÚDIA EURÓPSKEJ KOMISIE

22. 7. 2014

Mládežnícky pas je dokument, ktorý účastníkom projektov programu EÚ Mládež v akcii (2007 – 2013) potvrdzoval získané zručnosti a vedomosti. Európska komisia zverejnila štúdiu o dopadoch projektov na účastníkov na základe analýzy Mládežníckych pasov.

MNOHO KOMPETENCIÍ ZÍSKANÝCH MIMO ŠKOLY JE STÁLE NEUZNÁVANÝCH

2. 7. 2014

„Skryté kompetencie“ je výskumný projekt realizovaný CIMO (Centrum pre medzinárodnú mobilitu a spoluprácu) a Nordic think tanku Demos Helsinky v roku 2013. Ukázalo sa, že mladí ľudia považujú svoje medzinárodné skúsenosti za kľúčové pre úspech v budúcom zamestnaní, kým personalisti a zamestnávatelia len zriedkavo zdôrazňujú tieto skúsenosti pri nábore a pracovných pohovoroch.

OHLIADNUTIE ZA DEKÁDOU VÝSKUMU MLÁDEŽE

26. 11. 2013

Vedecké stretnutie v rámci voľného pokračovania cyklu k problematike mládeže pri príležitosti 17. novembra malo za cieľ prezentovať teoretické poznatky i empirické výsledky výskumov za obdobie rokov 1993 – 2003.

 
všetky Novinky

Data archív výskumov mládeže

Data Archív Výskumov Mládeže (DAVM) systematizuje a spracováva dáta z empirických sociologických výskumov spolu s príslušnou dokumentáciou v elektronickej podobe podľa medzinárodných štandardov archivácie dát v rubrike VÝSKUMY.

V rubrike PRIESKUMY najdete informácie o rozmanitých prieskumných akciách, ktoré uskutočnili mladí ľudia ako súčasť svojej vysokoškolskej kvalifikácie (Mgr.,PhDr.) alebo ako súčasť svojej činnosti v systéme práce s mládežou na Slovensku.

Prostredníctvom DAVM majú možnosť získať zaujímavé informácie o živote mladej generácie v slovenskej spoločnosti aj mladí ľudia samotní, ich rodičia alebo učitelia v čitateľsky priateľskej podobe v rubrike Novinky.

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže

je štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho.

Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

viac o IUVENTE

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov