IUVENTA / Výskum mládeže / Kontakty

Kontakty

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Karloveská 64
SK-842 58 Bratislava

tel.: +421 2 592 96 112
fax: +421 2 592 96 123
e-mail: iuventa@iuventa.sk

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov