IUVENTA / Výskum mládeže / Linky

Linky

Archívy vyskumu mládeže:


Národné dátové archívy  

Česká republika


Národný inštitút detí a mládeže MŠMT
www.vyzkum-mladez.cz


Iné zdroje dát :

Slovenská republika


Štatistický úrad Slovenskej republiky
www.statistics.sk

INFOSTAT Inštitút informatiky a štatistiky
www.infostat.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
www.minedu.sk

Slovenský archív sociálnych dát (SASD)
www.sasd.konzum.sk/sk


Európska únia


EUROPEAN KNOWLEDGE CENTRE - európsky výskumný portál
www.youth-knowledge.net 

EUROSTAT – štatistické údaje o EU
www.europa.eu.int/comm/eurostat

EUROBAROMETER- výskum verejnej mienke v EU
www.europa.eu.int/comm/public_opinion

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov