IUVENTA / Výskum mládeže / Novinky

Novinky Výskum mládeže


DOPADY MEDZINÁRODNÝCH PROJEKTOV NA MLADÝCH ĽUDÍ – ŠTÚDIA EURÓPSKEJ KOMISIE

22. 7. 2014

Mládežnícky pas je dokument, ktorý účastníkom projektov programu EÚ Mládež v akcii (2007 – 2013) potvrdzoval získané zručnosti a vedomosti. Európska komisia zverejnila štúdiu o dopadoch projektov na účastníkov na základe analýzy Mládežníckych pasov.


MNOHO KOMPETENCIÍ ZÍSKANÝCH MIMO ŠKOLY JE STÁLE NEUZNÁVANÝCH

2. 7. 2014

„Skryté kompetencie“ je výskumný projekt realizovaný CIMO (Centrum pre medzinárodnú mobilitu a spoluprácu) a Nordic think tanku Demos Helsinky v roku 2013. Ukázalo sa, že mladí ľudia považujú svoje medzinárodné skúsenosti za kľúčové pre úspech v budúcom zamestnaní, kým personalisti a zamestnávatelia len zriedkavo zdôrazňujú tieto skúsenosti pri nábore a pracovných pohovoroch.


OHLIADNUTIE ZA DEKÁDOU VÝSKUMU MLÁDEŽE

26. 11. 2013

Vedecké stretnutie v rámci voľného pokračovania cyklu k problematike mládeže pri príležitosti 17. novembra malo za cieľ prezentovať teoretické poznatky i empirické výsledky výskumov za obdobie rokov 1993 – 2003.

 

AKTUÁLNE VO VÝSKUME MLÁDEŽE

2. 9. 2013

IUVENTA v posledných troch rokoch zrealizovala viac ako 30 výskumov o mládeži. Prezentácie výsledkov niektorých výskumov spojená s odbornou diskusiou k ďalším výzvam sa uskutoční 12. septembra 2013.

VEDECKÁ KONFERENCIA K TÉME MLÁDEŽ A POLITICKÝ EXTRÉMIZMUS

19. 11. 2012

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže spolupracoval pri realizácii vedeckej konferencie na tému Mládež a politický extrémizmus, ktorá sa uskutočnila v priestoroch na Búdkovej v Bratislave 7. novembra 2012.


MEDIÁCIA BEZPEČNÉHO POUŽÍVANIA INTERNETU

6. 11. 2012

Výsledky nezávislého prieskumu „Mediácia bezpečného používania internetu – Ako k nej prispievajú projekty OZ eSlovensko?“, potvrdzujú, že sa OZ eSlovensko darí dosahovať ciele, ktoré si vo svojich projektoch stanovili.

VEDECKÁ KONFERENCIA K TÉMAM MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY V SR: MLÁDEŽ A POLITICKÝ EXTRÉMIZMUS

5. 10. 2012

Srdečne pozývame výskumníkov z rozličných vedných odborov, politológov, sociológov, psychológov a sociálnych pedagógov, ale aj politikov a expertov z oblasti mládežníckej a bezpečnostnej politiky a práce s mládežou na vedeckú konferenciu organizovanú v rámci týždňa vedy a techniky v SR Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV – sekcia mládeže a Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave. Konferencia bude venovaná témam mládežníckej politiky v SR, špecificky zameraná na tému mládež a politický extrémizmus.


AJ TY MÁŠ PRÁVO ROZHODNÚŤ

24. 2. 2012

„Aj ty máš právo rozhodnúť“  je príručka prvovoliča, ktorej cieľom  je poskytnúť základné informácie a motivovať mladého občana, aby sa rozhodol a stal sa mladým voličom, prípadne kandidátom.


SLOVENSKÁ MLÁDEŽ V ZRKADLE VÝSKUMOV

24. 2. 2012

Publikácia „Slovenská mládež v zrkadle sociologických výskumov po roku 1993“ je prehľadom všetkých výskumov uverejnených Elektronickom dataarchíve výsledkov výskumu mládeže v danom období.


Macháček, Ladislav: Rozvoj interdisciplinárneho vedeckého výskumu mládeže na Slovensku

14. 11. 2011

Európska komisia uskutočnila v roku 2004 prieskum, ktorého záverečná správa je stále aktuálna aj pre Slovensko: mnohé krajiny EU nemajú dostatočné informácie o mládeži, a rozhodnutia, ktoré vlády prijímajú, sa uskutočňujú v podmienkach nedostatočného poznania a porozumenia osobitostiam mladej generácie...


Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov