IUVENTA / Výskum mládeže / Novinky / MNOHO KOMPETENCIÍ ZÍSKANÝCH MIMO ŠKOLY JE STÁLE NEUZNÁVANÝCH

MNOHO KOMPETENCIÍ ZÍSKANÝCH MIMO ŠKOLY JE STÁLE NEUZNÁVANÝCH

2. 7. 2014

Globálne megatrendy menia za pochodu tvár väčšiny priemyslu a v popisoch pracovných pozícií sa zdôrazňuje potreba globálneho know-how. Vynára sa požiadavka na nové chápanie schopnosti pracovať v medzinárodnom prostredí. Samotný výskum predstavuje širšie chápanie medzinárodných skúseností a ich prínosov. Kým jazykové zručnosti, kultúrne vedomosti a tolerancia boli vždy v minulosti chápané ako základ schopnosti pracovať v medzinárodnom prostredí, pridali sa tri nové vlastnosti: produktivita, odolnosť a zvedavosť. Zdá sa, že tieto tri ďalšie vlastnosti sa javia ako kľúčové pre komunikáciu so zamestnávateľmi a pre ich lepšie uznanie medzinárodných skúseností mladých uchádzačov. Závery výskumu v anglickom jazyku nájdete tu.

späť na Novinky

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov