IUVENTA / Výskum mládeže / Novinky / OHLIADNUTIE ZA DEKÁDOU VÝSKUMU MLÁDEŽE

OHLIADNUTIE ZA DEKÁDOU VÝSKUMU MLÁDEŽE

26. 11. 2013

Konferenciu uviedol príhovorom prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc., ktorý zároveň celé vedecké podujatie moderoval. Konferencia bola rozdelená do dvoch tematických blokov.

Prvý blok bol venovaný predstaveniu časopisov, ktoré zastupovali jednotliví členovia redakčných rád. Zástupcovia detailne prezentovali informácie o svojich časopisoch, v ktorých sa problematika mládeže pravidelne objavuje. Doc. PhDr. Oľga Plávková, CSc. prezentovala dva časopisy Ekonomickej univerzity v Bratislave. Veľkú pozornosť účastníci venovali časopisu Studia Politica Slovaca, ktorý zastupovala Mgr. Kristína Šabíková, PhD. Časopis Studia Politica Slovaca má niekoľkoročnú tradíciu, vydáva ho Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied. Hlavným redaktorom je PhDr. Miroslav Pekník, CSc. Časopis ponúka okrem politologických tém aj možnosť uverejniť príspevky z problematiky mládeže, ak majú vzťah k európskym a politickým problémom integrácie Slovenska. Podľa informácií najväčší počet prispievateľov v ostatnom období sú autori z radov doktorandov a študentov politológie. Ďalším prezentovaným časopisom bol časopis s názvom Mládež a spoločnosť, ktorý existuje už od roku 1990, nadväzuje na tradíciu ročenky Sociológia mládeže 1969 a metodického bulletinu Teórie, metodika a prax mládežníckeho hnutia. Jeho súčasným vydavateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ústav informácií a prognóz školstva. Časopis predstavila výkonná redaktorka PhDr. Marianna Pétiová, PhD. Napokon bol prezentovaný časopis Slovenská politologická revue, vydávaný Fakultou sociálnych vied, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a časopis PEDAGOGIKA.SK, ktorý vydáva Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV od roku 2010.

V druhom bloku autori prezentovali svoje publikácie a zborníky. Prvou prezentujúcou bola docentka Danka Moravčíková (VŠP v Nitre), ktorá oboznámila prítomných so svojou monografiou Vidiek a mládež v sociálno-vedných reflexiách (2013). Prezentácia vyvolala zaujímavú diskusiu na tému vidieckej mládeže na Slovensku. Diskutovalo sa aj o súčasnom chápaní vidieka a o špecifickosti obcí patriacich do tradičného vidieka a novodobých prímestských obcí. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D prezentoval tri publikácie, ktoré vznikli na pôde UCM v Trnave s finančným príspevkom MŠVVaŠ. Prvá publikácia Politické mládežnícke organizácie na Slovensku (2010) sa venuje funkciám politických mládežníckych organizácií. Autor upozornil na zaujímavosť, že mladí ľudia, ktorí aktívne pôsobili v tomto type mládežníckych organizácií, sa nie vždy stávajú politikmi, ako by sa to mohlo javiť, ale obsadzujú skôr profesie manažérov na rozličných pozíciách a mimo politiky. Druhou bola publikácia Mladí migranti v slovenskej spoločnosti (2012), ktorá prináša pohľad na migrantov a osobitosti migračnej politiky Slovenskej republiky. Osobitnú pozornosť venoval autor štúdii, ktorá systematicky analyzovala situáciu moslimov na Slovensku. Tretia prezentovaná publikácia Mládež a pravicový extrémizmus na Slovensku (2013) je najnovším prínosom sociológov a politológov k aktuálnej téme, ktorá znovu vzbudila pozornosť slovenskej verejnosti aj vo väzbe na výsledky volieb do VÚC.

Konferenciu ukončil prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc., ktorý predstavil všetky doposiaľ realizované a publikované materiály, venujúce sa problematike mládeže po roku 2004. Tieto materiály budú k dispozícii na novovytvorenej časti webovej stránky Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave v tzv. fakultnej elektronickej knižnici. Elektronická knižnica FSV UCM v Trnave bude verejne prístupná pre študentov, pedagógov a pracovníkov pracujúcich s mládežou.

Konferencia opäť potvrdila nielen potrebu skúmania mládeže v rôznych oblastiach života spoločnosti, ale aj hľadania spôsobov sprostredkovania informácií o týchto výskumných výsledkoch. Zdá sa, že vedecké časopisy, ale najmä elektronicky dostupné publikácie efektívne doplnia už dlhšie fungujúcu webstránku Slovenského inštitútu mládeže (IUVENTA) www.vyskummladeze.sk, aby sa výsledky výskumu mládeže stali súčasťou verejného diskurzu na tému mládež a súčasná spoločnosť.

Konferenciu usporiadali Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV, Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV, Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, Mládež a spoločnosť, PEDAGOGIKA.SK, Studia politica slovaca, Slovenská politologická revue v spolupráci s inštitúciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave.

Autor textu: PhDr. Michal Imrovič, doktorand FSV UCM v Trnave


späť na Novinky

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov