IUVENTA / Výskum mládeže / Novinky

Novinky Výskum mládeže


Analýza návštevnosti webstránky www.vyskummladeze.sk

15. 5. 2011

Na odbornom seminári s témou Aktuálne o výskume mládeže pod patronáciou Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV a Ústavu politických vied SAV, ktorý sa uskutočnil v Slovenskom inštitúte mládeže (IUVENTA, 11.5.2011 Bratislava) sa prezentovala aj analýza návštevnosti webstránky www.vyskummladeze.sk.
Prehľad návštevnosti stránky za obdobie od 1.1.2010 do 1.5.2011


Aktivity na webstránke

25. 2. 2011

Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV umožnila sekcii mládeže prezentovať svoje aktivity na svojej webstránke. Nájdete tu veľa prepojení na užitočné www, informácie o pravideľných ročných konferenciách, ale aj odkaz na www.vyskummladeze.sk. Poteší nás ak si ju pozriete a nadviažete spoluprácu.
http://www.sociologia.eu.sk/?p=305

Regionálny výskum z prostredia mládeže z rómskych komunít

8. 11. 2010

Medzi kľúčové oblasti štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži patrí účasť mládeže na spoločenskom a politickom živote – participácia. V tomto smere sa náležitá pozornosť venuje rozvoju opatrení smerujúcich k vytváraniu príležitostí na participáciu mladých ľudí čeliacich zložitým životným situáciám alebo zo sociálne znevýhodneného prostredia...


Prvovoliči - študenti stredných a vyskocých škôl TSK vo voľbách do NR SR 2010

29. 10. 2010

Viacero sociologických výskumov zaznamenáva neochotu občanov podieľať sa na voľbách ako základnej demokratickej procedúre legitimizácie moci, prevažuje politická a občianska apatia. „Najohrozenejšia“ skupina, ktorá je výrazné ovplyvnená týmto negatívnym trendom, sú mladí ľudia, prevažne prvovoliči. Ich volebná participácia patrí k najnižším v porovnaní s ostatnými skupinami spoločnosti ...


Pozvánka na odborný seminár Nové impulzy vo výskume Mládeže ( 16. november 2010 )

12. 10. 2010

 Dňa 16. novembra 2010 sa bude v IUVENTE konať odborný seminár "Nové impulzy vo výskume mládeže".

Jednou z dôležitých časti programu bude diskusia k prioritám vo výskume mládeže v kompetencii MSVVS SR, ale aj ďalších ministerstiev a ich agendy v rámci mládežníckej politiky. Súčasťou programu je aj predstavenie výsledkov nového výskumu Politické mládežnícke organizácie a prezentácia noviniek v oblasti Európskej politiky voči mládeži v súvislosti s výskumom.

Viac informácii k obsahu a cieľom, technické informácie a spôsob prihlásenia nájdete v priloženej pozvánke a na http://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/NOVE-IMPULZY-VO-VYSKUME-MLADEZE.alej?eventid=24


Prejavy intolerancie, násilia a extrémizmu u mladých ľudí vo veku 13 až 18 rokov

7. 9. 2010

Projekt predstavuje celoslovenský, reprezentatívny monitoring názorov a postojov mladých ľudí vo veku 13 až 17 rokov na prejavy násilia, intolerancie a extrémizmu. Vychádza z presvedčenia, že poznanie situácie v oblasti intolerancie, násilia a extrémizmu u mládeže vo veku 13 až 17 rokov umožní tieto závažné problémy spoznať, čo umožní ich elimináciu. Výsledky výskumu boli štatisticky vyhodnotené prostredníctvom štatistického softvéru SPSS a sú spracované do záverečnej správy z výskumu „Prejavy intolerancie, násilia a extrémizmu u mladých ľudí vo veku 13 až 18 rokov“...


Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov