IUVENTA / Výskum mládeže / Prieskumy – katalóg dát

Prieskumy – Katalóg dát

Data archív výskumov mládeže /DAVM/ systematizuje a spracováva dáta z rozmanitých prieskumných akcií, ktoré uskutočnili mladí ľudia ako súčasť svojej vysokoškolskej kvalifikácie (Mgr., PhDr.) alebo ako súčasť svojej činnosti v systéme práce s mládežou na Slovensku po roku 1993.

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov