IUVENTA / Výskum mládeže / Prispejte do archívu

Prispejte do archívu

IUVENTA
úsek rozvoja
Karloveská 64, SK – 842 58 Bratislava 4
Tel.: +421 2 592 96 200, Fax: +421 2 592 96 123
e-mail: machacek@chello.sk tel.: 0903 / 121 508
Internet: www.vyskummladeze.sk

Prof. Ladislav Macháček

Garant projektu

Bratislava, 21. 4. 2006

Vážený kolega, vážená kolegyňa,

na základe požiadavky odboru mládeže MŠ SR a vsúlade s Akčným plánom vlády SR na rok 2006 v oblasti politiky mládeže pripravuje IUVENTA (úsek rozvoja) Dataarchív výskumu mládeže.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste na základe súhlasu vedenia Vášho pracoviska uzavreli snami dohodu o expertnej spolupráci pri príprave podkladov pre DATAARCHIV za 1 alebo 2 výskumy, ktoré realizovalo Vaše pracovisko vrokoch 2001 až 2005. Orientujte sa podľa priloženého dokumentu.

Súčasne nás informujte, ktoré výskumy mládeže ešte môžete navrhnúť na spracovanie vroku 2006 podľa definitívnej metodiky.

Na tejto stránke nájdete niekoľko príloh, ktoré bližšie charakterizujú naše požiadavky. Rozhodujúcou pomôckou je Identifikačný list výskumu. Vpíšte do predlohy všetky potrebné informácie podľa predpísanej štruktúry (tieto texty posielame aj elektronicky). Rozsah textu nepredpisujeme.

Priebežne prediskutujeme všetky otázky a problémy, ktoré vzniknú pri získavaní potrebných informácií o výskume a jeho spracovávaní pre DATAARCHIV výskumu mládeže, ktorý sa bude nachádzať na www.vyskummladeze.sk

 

S pozdravom

Prof. Ladislav Macháček       

 


Na stiahnutie:

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov