IUVENTA / Výskum mládeže / Publikácie

Publikácie

KOMUNIKUJME EFEKTÍVNE: MEDIÁLNE A KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI V PRÁCI S MLÁDEŽOU


komunikujme_efektivne_obalkaTáto publikácia je súčasťou výskumu v rámci aktivít národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorého cieľom je podporiť kvalitu vzdelávacích a výchovných programov v práci s mládežou a napomôcť výchove mladej aktívnej generácie. Realizátorom projektu KomPrax je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Publikácia prináša kvalitné vstupné informácie z mediálnej, informačnej a komunikačnej oblasti, ktoré poslúžia ako podklady pre identifikáciu vzdelávacích potrieb, ale aj plánovanie, prípravu a realizáciu konkrétnych vzdelávacích aktivít v jednotlivých oblastiach práce s mládežou. Publikácia zároveň prináša identifikáciu dôležitých tematických okruhov a výziev, s ktorými treba pri plánovaní a realizácii mládežníckej politiky do budúcnosti počítať.

 

stiahni


PRACUJ NA SEBE, PRACUJ S INÝMI: ÚROVEŇ KOMPETENCIÍ PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU, KTORÍ PRACUJÚ S MLADÝMI ĽUĎMI SO ŠPECIÁLNYMI POTREBAMI


pracuj_na_sebe_obalkaVýskum bol uskutočnený v rámci aktivít národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorého cieľom je podporiť kvalitu vzdelávacích a výchovných programov v práci s mládežou a napomôcť výchove mladej aktívnej generácie. Realizátorom projektu je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Cieľom tejto publikácie je sprostredkovať informácie z výskumu, ktorý sa zaoberal kompetenciami pracovníkov s mládežou. Výskum reagoval na absenciu aktuálnych informácií o kompetenciách pracovníkov s mladými ľuďmi so špeciálnymi potrebami, keďže doposiaľ nebol realizovaný výskum, ktorý by zisťoval ich profil, motiváciu, potreby a problémy, ktorým čelia vo svojej práci. V publikácii preto prinášame aktuálne informácie z tejto oblasti. Poznatky, ktoré výskum priniesol, môžu poslúžiť ako podklady pre plánovanie, prípravu a realizáciu konkrétnych vzdelávacích aktivít v jednotlivých oblastiach práce s mládežou.

 
stiahni


NIE SME ZLÉ: AJ MLADÉ ŽENY Z REEDUKAČNÝCH CENTIER MAJÚ SVOJE SNY


nie_sme_zle_obalkaTáto publikácia ponúka možnosť nahliadnuť do života mladých žien v reedukačných centrách a problémov, ktorým musia čeliť po ich opustení. Zároveň ponúka náčrt opatrení, ktoré by týmto mladým ženám mohli pomôcť pri riešení ich ťažkých životných situácií a štarte do života. Publikácia vychádza z výskumu Životné dráhy mladých ľudí po odchode z reedukačných centier realizovaného v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom.

stiahni


FAKTOR AZYLANT: O TOM, ČO OVPLYVŇUJE ICH ŠANCE NA ZÍSKANIE VZDELANIA A NÁJDENIA SI PRÁCE


faktor_azylant_obalkaV publikácii Faktor azylant nájdete informácie nielen o tom, kto sú azylanti na Slovensku a kde žijú, ale aj základné poznatky o integračnom procese na Slovensku. Na záver, v publikácii nájdete aj odporúčania, na ktoré by ste podľa výskumníkov mali myslieť, ak pracujete s cieľovou skupinou mladých migrantov. Táto publikácia je len akýmsi úvodom do problematiky potrieb migrantov a faktorov, ktoré ovplyvňujú ich integráciu do spoločnosti. Pre viac informácií vám odporúčame siahnuť po výskume v plnom znení, ktorý je dostupný na webovej stránke www.dataarchiv.sk. Nemusíte byť pritom výskumníkmi, ani pracovníkmi s azylantmi. Úplne stačí, že sa zaujímate o problematiku azylantov zaujímate.
stiahni


CHCETE ZVÝŠIŤ KVALITU SVOJHO ŽIVOTA? ZMEŇTE SVOJ VOĽNÝ ČAS!


chcete_zvysit_kvalitu_svojho_zivota_obalkaZákladné odpovede na otázky, či existuje významný vzťah medzi typom voľnočasových činností mládeže a úrovňou spokojnosti so životom, ďalej či má sociálny pôvod vplyv na spôsob trávenia voľného času a ak áno, v akých voľnočasových aktivitách dochádza k rozdielom a mnoho ďalších, si kládol výskum ,,Voľný čas mládeže a subjektívna stránka kvality života – s dôrazom na mládež z rodín s nižším sociálnym statusom“, ktorý pre IUVENTU – Slovenský inštitút mládeže zabezpečovali V. Zemančíková, J. Trabaliková, A. Kubalíková v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax. Táto publikácia prináša sumár hlavných zistení o voľnočasových aktivitách mladých ľudí a kvalite ich života, ktorá s ním úzko súvisí. Pre viac informácií vám odporúčame siahnuť po výskume v plnom znení, ktorý je dostupný na webovej stránke www.dataarchiv.sk.

 
stiahni


O VOĽNOM ČASE A MLÁDEŽI Z RADOV MIGRANTOV


o_volnom_case_a_mladezi_z_radov_migrantov_obalkaVýskum „Voľný čas migrantov“, bol podporený v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Realizáciu výskumu po odbornej stránke zabezpečili PeadDr. Milan Pukančík PhD. a Mgr. Tatiana Cárová, PhD. Na základe výsledkov výskumu vznikla publikácia, ktorú momentálne držíte v rukách. Ak máte záujem dozvedieť sa niečo o mládeži z radov migrantov, ich vzdelávaní, výchove a i trávení voľného času, táto publikácia je určená práve vám.


stiahni

 

PRECHODY A KRIŽOVATKY: PRECHOD DO DOSPELOSTI U MLADÝCH ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM A OVPLYVŇUJÚCE SOCIÁLNE FAKTORY


prechody_a_krizovatky_obalkaPrechod z mladosti do dospelosti je pravdepodobne jedným z tých období, ktoré dokážu zásadným spôsobom ovplyvniť ďalší život človeka. Cesta, ktorú si mladý človek vyberie, býva často už akoby nezvratná (jednosmerná) a následky niektorých rozhodnutí, udalostí, či len náhod, majú často už trvalý vplyv na jeho ďalší život. Práve v tejto publikácii sa dočítate o živote mladých ľudí so zdravotným postihnutím z pohľadu viacerých tém – vzdelanie, zamestnanie, životnú úroveň, zakladanie rodiny, bývanie a záujem o ďalšie vzdelávanie atď., ktoré vyplývajú z výskumu realizovaného organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Na výskume spolupracovali prof. PhDr. Jozef Matulník, PhD., a MUDr. Mária Orgonášová, CSc., ktorí zabezpečili realizáciu výskumu po odbornej stránke. Výskum bol podporený v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý taktiež zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Na jeho základe vznikla táto publikácia.

stiahni


O NÁHRADNÝCH RODINÁCH A NENAHRADITEĽNÝCH VECIACH: MLADÍ ĽUDIA V NÁHRADNÝCH RODINÁCH


o_nahradnych_rodinach_a_nenahraditelnych_veciach_obalkaNa prahu dospelosti, v období, ktoré je v živote každého človeka nesmierne dôležité, sú tak títo mladí ľudia na prvý pohľad v podobnej situácií ako ich rovesníci, v skutočnosti je však pre nich často všetko o čosi náročnejšie. Ako túto situáciu prežívajú, na to sa snažil odpovedať výskum s názvom Mladí ľudia v náhradných rodinách, ktorý realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Na výskume spolupracovali Alžbeta Brozmanová Gregorová, Vlasta Belková, Katarína Hriňová, Anna Hudecová, Jana Šolcová a Dana Žilinčíková, ktoré zabezpečili realizáciu výskumu po odbornej stránke. Výskum bol podporený v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Na jeho základe vznikla táto publikácia.stiahni


AKO VIDÍŠ EXTRÉMISTOV TY?


ako_vidis_extremistov_ty_obalkaZákladné otázky, ktoré nájdete v tejto brožúrke zodpovedané, sú: Naozaj rastie vo verejnosti podpora myšlienok pravicového extrémizmu? Je naozaj pravda, že mladí ľudia tolerujú extrémizmus viac? Ako vníma Rómov slovenská spoločnosť? Vnímajú ich mladí ľudia inak? Informácie, uvedené v tejto publikácii, pochádzajú z výskumu IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, ktorý niesol názov Otvorenosť mladšej a staršej generácie Slovenska k radikálno-extrémistickým hnutiam. Pre IUVENTU ho zabezpečoval Ladislav Macháček v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax. Publikácia, ktorú držíte v rukách, sumarizuje hlavné zistenia spomínaného výskumu. Pre viac informácií vám odporúčame siahnuť po výskume v plnom znení, ktorý je dostupný na webovej stránke www.dataarchiv. sk.


stiahniNAUČ SA TO ODO MŇA


nauc_sa_to_odo_mna_obalkaAko sa vedia popasovať s rovesníckym vzdelávaním slovenskí žiaci, dokazuje aj táto publikácia, ktorá sumarizuje štyri prípadové štúdie: dvoch gymnaziálnych tried, jednej triedy zo strednej odbornej školy a jednej triedy plnej vysokoškolákov, ktorí sa ešte nepoznali. Publikácia je rozdelená do dvoch častí – teoretickej a praktickej (experimentálnej). A hoci sa zaoberá hlavne využitím rovesníckeho vzdelávania v škole, určite v nej nájdu zaujímavé informácie aj ďalší pracovníci s mládežou. Rovesnícke vzdelávanie, ako prostriedok k skvalitneniu vyučovacieho procesu, bolo predmetom výskumu IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Pre IUVENTU ho zabezpečovali výskumníci Nogová, M., Mistrík, E. a Noga M. v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax. Táto publikácia sumarizuje hlavné zistenia ohľadom prínosov a potenciálu, ktoré sa v rovesníckom vzdelávaní ukrýva. Pre viac informácií vám odporúčame siahnuť po výskume v plnom znení, ktorý je dostupný na webovej stránke www.dataarchiv.sk.

stiahni


MLADÍ ĽUDIA A RODINY: POTREBY MLADÝCH ĽUDÍ PRI ZAKLADANÍ SI RODINY A POTREBY MLADÝCH RODÍN


mladi_ludia_a_rodiny_obalkaPublikácia prináša zistenia o tom, čo považujú mladí ľudia za dôležité pri úvahách o zakladaní si rodiny, s akými spoločensko-ekonomickými podmienkami sa musia zaoberať v prípade, že by chceli fungovať v manželskom zväzku, ako aj to, čo im najčastejšie bráni v tom, aby sa na takýto krok podujali. V prípade mladých párov, ktoré už fungujú ako manželia, sme sa zamerali najmä na materiálne otázky, ktorým musia čeliť a snažili sme sa tak priniesť ucelený obraz o tom, v akom stave sa nachádza pohľad súčasných mladých ľudí na rodinu, či priame fungovanie v nej. Realizáciu výskumu po odbornej stránke zabezpečili PhDr. Margita Minichová, PhD. a PhDr. et Mgr. Roman Kollár, PhD.
stiahni

 

MOBILITA MLÁDEŽE NA SLOVENSKU


mobilita_mladeze_na_slovensku_obalkaTáto publikácia prináša zistenia o tom, ako vnímajú mladí ľudia región/obec, odkiaľ pochádzajú, ale aj zistenia, kam a prečo sa mládež sťahuje. Snažili sme sa tiež analyzovať, nakoľko si mládež osvojila presvedčenie odísť z domáceho regiónu, ale skúmame tiež faktory, ktoré u mladých ľudí podporujú ich zotrvanie v regióne alebo plánovaný odchod z regiónu. Zisťovali sme tiež, ako mládež vníma možnosti realizácie svojich životných plánov v regióne a celkové hodnotenie potenciálnej prosperity regiónu z jej pohľadu v kontexte ostatných životných ašpirácií. Realizáciu výskumu po odbornej stránke zabezpečili PhDr. Katarína Moravanská, PhD., PhDr. Peter Gajdoš, PhD. a PhDr. Mária Suríková.
stiahni

 

AKO PREŽIŤ


ako_prezit_obalkaPublikácia vychádza z výskumu Neformálne vzdelávanie špecifických skupín mládeže na Slovensku – potreby, príležitosti, skúsenosti a nadobudnuté kompetencie realizovaného v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Pre potreby publikácie hovoríme o skupinách mládeže so špecifickými potrebami. Realizáciu výskumu po odbornej stránke zabezpečili PhDr. Andrea Hagovská, PhDr. Ľubica Vranková, Ing. Alexander Vengrin, Mgr. Drahomíra Polakovičová, PhD., Ing. Vladimír Záborský a PhDr. Eva Lešková.
stiahni


POSTHODNOTY: POSTOJE A HODNOTY MLADÝCH, TRENDOVÁ ANALÝZA ZA ROKY 2000 – 2009


posthodnoty_obalkaCieľom tejto publikácie je sprostredkovať informácie z výskumu, ktorého predmetom je sledovanie životných hodnôt, hodnotovej orientácie mládeže, jej životných cieľov a očakávaní, názorov a postojov k životu, čo vyúsťuje do trendovej analýzy tejto problematiky mládeže v SR. Výskum bol uskutočnený v rámci aktivít národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorého cieľom je podporiť kvalitu vzdelávacích a výchovných programov v práci s mládežou a napomôcť výchove mladej aktívnej generácie. Na výskume spolupracovali Mgr. Marcela Bieliková, PhDr. Marianna Pétiová, PhD., Mgr. Mária Janková a Mgr. František Blanár, ktorí zabezpečili realizáciu výskumu po odbornej stránke. Realizátorom projektu je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.stiahni


NA CESTE DOMOV: ŠPECIFIKÁ POTRIEB MLADÝCH ĽUDÍ BEZ DOMOVA V PROSTREDÍ BRATISLAVY


na_ceste_domov_obalkaInformácie, ktoré by mohli pomôcť pri hľadaní riešení problému bezdomovstva, sa pokúsil získať výskum s názvom „Špecifiká potrieb mladých ľudí bez domova v prostredí Bratislavy“, ktorý realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Na výskume spolupracovali Mgr. Alena Rochovská, PhD., Mgr. Ivana Brezovská, Andrej Molnár, Mgr. Barbora Jurovcová, Mgr. Miriam Miláčiková a RNDr. Anna Hrabovská, ktorí zabezpečil realizáciu výskumu po odbornej stránke. Výskum bol podporený v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Na jeho základe vznikla táto publikácia.
stiahni


VŠADE DOBRE?: MLADÍ ĽUDIA Z DETSKÝCH DOMOVOV (SKÚMANIE STRATÉGIÍ A POTRIEB)


vsade_dobre_obalkaV sociologických výskumoch je ľuďom často kladená otázka, ktoré hodnoty sú pre nich v živote najdôležitejšie. Takmer vždy sa na jednej z najvyšších priečok umiestni rodina. Uvedomujeme si, že to, kým sme, je do veľkej miery ovplyvnené tým, ako, kde a s kým sme prežili naše detstvo. V publikácii Všade dobre? nájdete informácie, ktoré vychádzajú zo zistení výskumu, ktorá bol podporený v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý zastrešuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Dočítate sa o živote mladých ľudí, ktorí vyrástli v detských domovoch, o ich životných stratégiách, problémoch a potrebách.
stiahni


DVE „ŠKOLY“ DEMOKRACIE


Publikácia prináša množstvo podnetných informácii z oblasti občianskeho vzdelávania a fungovania obrazokškolskej samosprávy. Tie, na  základe výzvy odboru mládeže Ministerstva školstva SR, získaval a kompletizoval IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a UIPS MŠ SR prostredníctvom celej rady výskumov v priebehu rokov 2005 – 2012. V tejto publikácie je potrebné vyzdvihnúť prezentáciu nových výskumných rezultátov (fókusové skupiny a autentické výpovede) o žiackych školských radách. Táto štúdia stáva pomôckou pre metodické a koncepčné práce, cieľom ktorých je stabilizovať a upevniť postavenie študentov v školskej samospráve.

Autori: prof.L.Macháček a PhDr. S.Krošlák


stiahni  (1,18 MB)

 

VŠETKO ČO SA (NE)HOVORÍ O SEXE (SK)

o_sexe
Prečo nepovedať všetko o sexe na rovinu? OZ Odyseus sa počas leta 2009 opýtalo 1.051 mladých ľudí, čo si myslia o sexe. Na odpovede neboli skúpi a ani my si ich nenecháme pre seba. Predstavíme vám výsledky výskumu, ktorý realizovalo OZ Odyseus (program SEX/DROGY) v prostredí festivalov a v prostredí nočnej zábavy (napr. v kluboch, na párty). Cieľom výskumu bolo zmapovať:
  • úroveň informovanosti v otázkach bezpečnejšieho sexu,
  • sexuálne skúsenosti mladých ľudí,
  • praktizovanie bezpečnejšieho sexu medzi mladými ľuďmi.
stiahni (1,92 MB)POLITICKÉ MLÁDEŽNÍCKE ORGANIZÁCIE NA SLOVENSKU (SK)


pmonaslovensku

Prvovoliči a ich volebné správanie, ktorý v rokoch 2009 a 2010 s finančnou podporou odboru mládeže Ministerstva školstva SR a Slovenského inštitútu mládeže (IUVENTA) v Bratislave realizovali zamestnanci a študenti (Emília Podoláková, Jaroslav Mihálik, Daniela Gáborová, Martina Gabajová, Kristína Horáčková, Peter Horváth, Radoslav Štefančík) Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod odborným dohľadom Prof. Ladislava Macháčka.


Autor publikácie: PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD.
Autor obálky a technická úprava textu: Mgr. Jozef Krupka
ISBN: 978-80-8072-111-4

stiahni (985,10 KB)TALENT NAD ZLATO ANEB VŠICHNI O TALENTOVANÉ PRACOVNÍKY STOJÍ, ALE... (CZ)


„Publikace byla vytvořena na základě výzkumu Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory talent_nad_zlatoidentifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 – 19 let) v přírodovědných a technických oborech prováděného společností Factum Invenio na zakázku a ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže.“

Redakce: Mgr. Jiří Zajíc (NIDM)
Grafická úprava:
GalioCrossmedia, www.galio.cz
ISBN:
978-80-86784-94-6stiahni
(628,55 KB)NA KŘIŽOVATCE KULTUR ANEB ROMOVÉ, VIETNAMCI A ČÍŇANOVÉ MEZI NÁMI (CZ)


obr

„Publikace byla vytvořena na základě výzkumu Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání

prováděného společností GAC s.r.o na zakázku Národního institutu dětí a mládeže v rámci projektu Klíče pro život.“

Redakce: Mgr. Svatava Šimková (ZŠ Loštice), Mgr. Jiří Zajíc (NIDM)
Grafická úprava: GalioCrossmedia, www.galio.cz
ISBN: 978-80-86784-91-5
stiahni
(852,48 KB)

 


MLÁDEŽ A MÉDIÁ (SK)

media_mlade


(Mediálna gramotnosť mladých ľudí na Slovensku)

 

 

 


stiahni
(1,67 MB)MLÁDEŽ-MESTO-REGIÓN (SK)

mladez_mesto_region

stiahni
(1,70 MB)ČO SI MYSLIA MLADÍ (SK)

mladez_volny_cas

stiahni
(3,54 MB)ALL DIFFERENT – ALL EQUAL: KAŽDÝ INÝ – VŠETCI ROVNÍ (SK)

kivr_prieskum


(Prieskum názorov mladých ľudí pre potreby kampane)

 

 

 


stiahni
(1,17 MB)OBČIANSKY DEFICIT MLÁDEŽE (SK)

obc


 

 

 

 


stiahni
(2,68 MB)AKO SA "UČÍME" DEMOKRACII NA ŠKOLE? (SK)

akosaucidemokracii

stiahni
(1,43 MB)


 

VÝSKUM MLÁDEŽE (SK)

3PARTICIPÁCIA ŠTUDENTOV NA SAMOSPRÁVE STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL SLOVENSKA – ZÁVERY SOCIOLOGICKÉHO VÝSKUMU (SK)

1


 

 

 

 

 


stiahni
(1,23 MB)AJ NÁS SA TO TÝKA – METODICKÁ PRÍRUČKA AKO ZAKLADAŤ ŽIACKE ŠKOLSKÉ RADY (SK)

2


 

 

 

 

 

 

stiahni (431,07 KB)AJ TY MÁŠ PRÁVO ROZHODNÚŤ (SK)


stiahni (6,41 MB)SLOVENSKÁ MLÁDEŽ V ZRKADLE SOCIOLOGICKÝCH VÝSKUMOV PO ROKU 1993 (SK)


stiahni (1,38 MB)

Pracoviská

Výskumné pracoviská:

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
UIPŠ - Ústav informácií a prognóz školstva
SR ŠPÚ - Štátny pedagogický ústav
VÚDPaP - Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
CERYS FF UCM v Trnave

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov