IUVENTA / Výskum / Podpora výskumov 2011 – 2013

Výzva na spoluprácu

Podpora a rozvoj výskumov v oblasti mládežníckej politiky v roku 2011 – 2013

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže prizýva k spolupráci na rozvoji výskumu mládeže všetkých záujemcov.

Cieľ:

 • Podporením vzniku nových výskumných projektov pomáhať vypĺňať existujúce medzery v znalostiach a vedomostiach o mládeži pre potreby tvorby mládežníckej politike postavenej na argumentoch .
 • Spolupráca a následné vytváranie sietí partnerov aktívnych v oblasti výskumu
 • Zameranie ich pozornosti na problematiku mládeže v prioritných a netradičných oblastiach.
 • Pomoc a podpora mladým výskumníkom poskytnutím finančných prostriedkov, odborného poradenstva a spolupráce.
 • Propagácia výsledkov výskumu mládeže v prioritných témach štátnej politiky.


Pre roky 2011 – 2013 môžu získať podporu výskumné projekty so zameraním na problematiku:

 1. Dobrovoľníctvo v širšom spoločenskom kontexte  (aktuálny stav, štruktúra, motívy, bariéry a i., vplyv regionálnej sociálno-ekonomickej situácie na rozvoj dobrovoľníckych centier a dobrovoľníckych programov).
 2. Mladí ľudia ako podnikatelia (efektivita ich prípravy a podnikateľské kompetencie získané v škole a rodine, potreby mladých podnikateľov a možnosti ich naplnenia).
 3. Školská samospráva a občianska aktivizácia mládeže (Žiacke školské rady a akademické senáty ako školy “robenia” demokracie).
 4. Rovesnícke vzdelávanie ako nový fenomén edukačnej praxe.
 5. Vidiecka mládež (obecná samospráva, medzigeneračná spolupráca, podnikanie, motivačné stimuly pre život mladých ľudí na vidieku a i.).
 6. Migrácia a mobilita mládeže za vzdelaním a prácou v EÚ.
 7. Multikulturalita na Slovensku a v  EÚ (konfesie staré a nové).
 8. Etnické a občianske formovanie mládeže v regionálnom aspekte.
 9. Problematika chudoby detí a mládeže (fenomén bezdomovectva).
 10. Mládež, armáda a bezpečnosť (od občianskej povinnosti k profesionálnej  alebo kriminálnej aktivite).
 11. Environmentálna výchova vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.
 12. Radikálno-extremistické (športoví fanúšikovia) a nacionalistické hnutia mladých ľudí.
 13. Elity mládeže vo vede, umení, showbiznise, športe a politike (nové vzory mládeže).

Základné informácie:

V rámci výzvy na spoluprácu je možné podporiť:

 • aktuálne doktorandské práce alebo ich časti;
 • samostatné výskumné a prieskumné projekty rôznych formátov.

Podporené výskumné projekty pre roky 2011 – 2013

Dňa 28. januára 2011 sa za účasti zástupcov IUVENTY- Slovenského inštitútu mládeže, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a za účasti odborného garanta výskumu realizovaného IUVENTOU prof. Ladislava Macháčka uskutočnilo stretnutie, ktorého cieľom bolo vybrať projekty na spoluprácu v oblasti Podpory a rozvoja výskumov v oblasti mládežníckej politiky pre roky 2011 – 2013. Na výzvu zareagovalo celkovo 32 inštitúcií alebo samostatných výskumníkov, ktorí mali záujem realizovať svoje výskumné projekty na jednu z vyššie uvedených tém. 1. februára boli všetci zapojení informovaní o výsledkoch výberu. Na stretnutí bolo vybraných 15 návrhom výskumných projektov, ktoré budú po ďalšom rozpracovaní podporené v celkovej sume 105 500 € počas obdobia rokov 2011 – 2013.

V tabuľke uvádzame stručný prehľad vybraných projektov:

Téma výskumu

Organizácia alebo samostatný riešiteľ

Názov projektu

Výskumník/-čka
(výskumný tím)

1. Dobrovoľníctvo v širšom  spoločenskom kontexte

 Centrum dobrovoľníctva
Banská Bystrica

 Dobrovoľníctvo na Slovensku
– výskumné reflexie

 PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

 

 Rada mládeže Slovenska

 Príklady priťahujú

Mgr. Ondrej Gallo
Mgr. Peter Lenčo

 2. Mladí ľudia
ako podnikatelia

 Združenie mladých
podnikateľov Slovenska

 Prieskum potrieb mladých podnikateľov

Ing. Ján Solík, PhD.
Ing. Vladimír Jakubec, PhD.

 3. Školská samospráva
a občianska aktvizácia mládeže

 Ústav informácií
a prognóz školstva

Školská samospráva
ako forma participácie
mládeže

Mgr. Marcela Bieliková

 

 Sekcia politiky mládeže, Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, Trnava

 Realita fungovania žiackych školských rád na stredných školách Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja

PeaDr. Stanislav Krošlák

 5. Vidiecka mládež

 Katedra spoločenských vied, FEM SPU v Nitre

 Sociálne a morálne aspekty ekonomického a občianskeho života vidieckej mládeže

Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

 6. Migrácia a mobilita mládež za vzdelaním
a prácou v EÚ

 Inštitút pre verejné otázky

 Mladí Európania
a Európanky bez hraníc

Mgr. Miroslava Sekulová
Mgr. Miroslava Hlinčíková

 7. Multikulturalita
na Slovensku
a v Európskej únií

 Inštitút sociálnych vied,
UCM Trnava

 Integrácia mladých ľudí
s migračným pozadím
a ich vnímanie
autochtónnou mládežou

 PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD.

8.  Etnické
a občianske formovanie mládeže v regionálnom aspekte

 Katedra pedagogických štúdií, Trnavská univerzita, Trnava

 Križovatky

 Mgr. Peter Lenčo

 

 Fórum inštitút pre výskum menšín, Šamorín

 Vybrané aspekty života mladých ľudí

 PhDr. Zuzana Mészárosová- Lamplová, PhD.

 9. Problematika chudoby
detí a mládeže

 Pedagogická fakulta,    Katolícka univerzita
v Ružomberku

 Sociálne súvislosti spôsobu života chudobnej mládeže

Mgr. Janka Šolcová

 

 Pedagogická fakulta,    Katolícka univerzita
v Ružomberku

 Objektívne znaky chudoby detskej zložky populácie
a regionálne rozdiely v ich subjektívnom vnímaní chudoby

PhDr. Vladimíra Antolová, PhD.

 11. Environmentálna výchova vo formálnom
a neformálnom vzdelávaní

 Aktuálny stav environmentálnej výchovy na ZŠ Slovenska 

Ing. Silvia Milová

 

 Ústav informácií
a prognóz školstva

 Environmentálne cítenie mladých ľudí

Mgr. Marcela Bieliková
Mgr. Naďa Kiripolská

 13. Elity mládeže vo vede, umení, showbiznise, športe
a politike

 Fakulta masmediálnej komunikácie, UCM v Trnave

 Vplyv mediálnej komunikácie
na nové vzory mládeže

Mgr. Norbert Vrabec, PhD.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030