IUVENTA / Granty / ADAM

ADAM

adam Deti a mládež v procese neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, sú základným prvkom, ktoré patria k prioritám štátnej politiky voči deťom a mládeži.

IUVENTA ako administrátor programov ADAM svojou misiou zabezpečuje také podmienky, aby mladí ľudia na Slovensku mohli vyrastať a tvoriť v kvalitnejších podmienkach, a aby ich právo byť aktívnymi občanmi bolo zabezpečené.

IUVENTA podporuje mladých ľudí, aby poznali, vedeli a mohli využívať príležitosti pre kvalitnejší život. Pretože práve práca s mládežou je jeden z najdôležitejších nástrojov dosahovania cieľov mládežníckej politiky.

Cieľom programov ADAM je zabezpečiť systematickú, cieľavedomú a účinnú podporu aktivít pre deti a mládež (ďalej len "mládež") mimo procesu formálneho vzdelávania v týchto prioritných oblastiach: systematická a pravidelná práca s mládežou, aktívne využívanie voľného času, participácia mládeže na živote spoločnosti, dobrovoľníctvo mládeže, informačné a poradenské činnosti pre mládež, neformálne vzdelávanie mládeže, lepšie poznanie situácie mládeže cez výskum, vzdelávanie pracovníkov s mládežou a mladých a mládežníckych vedúcich.

Vznik Programu ADAM na roky 2008 – 2013 mal za cieľ zlepšiť, skvalitniť a umožniť rozvoj práce s deťmi a mládežou na Slovensku a vytvoriť systém financovania na podporu aktivít detí a mládeže.

Všetky Programy ADAM platia od 1. januára 2008 do 31. decembra 2013 (projektové aktivity musia skončiť dňom 15. február 2014).

S ohľadom na rôznorodosť oblastí podpory i samotných aktivít sa program ADAM štrukturálne delí na tri časti:

ADAM a jeho programy

Program ADAM 1 – Podpora systematickej práce s mládežou je určený občianskym združeniam, ktoré systematicky a pravidelne pracujú s mládežou, fungujú aspoň rok a majú viac ako 100 členov minimálne v piatich okresoch. Program je určený na zabezpečenie aktivít v oblasti podpory neformálneho vzdelávania, výchovy k demokracii, rozvoja poznatkov v oblasti ľudských a občianskych práv, podpory dobrovoľníctva. Aktivity musia reflektovať potreby a záujem účastníkov s perspektívou dlhodobého a rastúceho záujmu mládeže.

Program ADAM 2 – Podpora projektovej činnosti zameranej na rozvoj práce s mládežou zahŕňa rôzne inovatívne aktivity pripravované rôznymi predkladateľmi projektov (vrátane neformálnych skupín mládeže) v súlade s vyhlasovanými témami, aktualizované v jednotlivých rokoch alebo aj v jednotlivých predkladacích termínoch. Súčasťou programu ADAM 2 je aj podpora subjektov poskytujúcich informačno poradenskú činnosť pre mládež.

Program ADAM 3 – Podpora sieťovania subjektov zastupiteľských štruktúr na národnej a krajskej úrovni je prioritne zameraná na podporu subjektov, ktoré sú zastupiteľskými štruktúrami občianskych združení a ďalších fyzických a právnických osôb (krajské rady mládeže, Rada mládeže Slovenska, Združenie informačno poradenských centier mladých a i.).

ADAM a roky 2008 – 2012

V roku 2008 bola výška dotácie na projekty ADAM 3 009 973 EUR. Počet podporených projektov z programu ADAM bol 145 projektov zameraných na ciele a aktivity, ktoré boli v súlade s cieľmi jednotlivých výziev na podporu a propagáciu mládežníckeho dobrovoľníctva, vytváranie príležitostí pre dobrovoľníctvo, priestor na interkulturálny dialóg, participáciu detí a mládeže na živote mesta, obce, školy, vzdelávanie a ďalej na výchovu v oblasti ľudských práv a zdravý životný štýl.


Tabuľka č. 1: Program ADAM v r. 2008

 VÝZVA TERMÍN
PRIJATÉ ŽIADOSTI
PODPORENÉ ŽIADOSTI
 ADAM 1
 03.09.2007 33
 22
 ADAM 2/1
 17.12.2007  192  33
 ADAM 2/2 – info
 17.12.2007  29  20
 ADAM 2/3
 17.03.2008  156  34
 ADAM 2/4
 16.06.2008  86  28
 ADAM 3
 20.12.2007  11  8
 SPOLU   507  145
 SPOLU  V EUR
   3 009 973

Prehľad podporených projektov a príklady dobrej praxe možno nájsť v Kompendiu za rok 2008.


V roku 2009
bolo podporených 88 projektov s použitou dotáciou 2 684 883 EUR. Projektovým zámerom podporených organizácií boli predovšetkým aktivity týkajúce sa participácie na živote, školy, obce. Podpora aktivít a výchovy mladých ľudí k ľudským právam, podpora mládežníckych dobrovoľníkov a uznanie kompetencií získaných v procese neformálneho vzdelávania a podpora kvality práce s deťmi a mládežou v neformálnom vzdelávaní. I aktivity s vyššie spomínanými cieľmi poskytli príležitosť verejnosti na lepšie poznanie a porozumenie politiky mládeže.

Tabuľka č. 2: Programy ADAM v r. 2009

 VÝZVA TERMÍN
PRIJATÉ ŽIADOSTI
PODPORENÉ ŽIADOSTI
VÝŠKA DOTÁCIE V EUR
 ADAM 1
 02.09.2009  30  25  1 964 981
 ADAM 2/1
 15.12.2008  64  21  100 000
 ADAM 2/2 – info
 15.12.2008  25  21  215 700
 ADAM 2/3
 15.04.2009  50  12  62 771
 ADAM 3
 29.12.2008  11  9  346 895
 SPOLU   180  88  2 684 883

Prehľad podporených projektov a príklady dobrej praxe možno nájsť v Kompendiu za rok 2009.


Rok 2010 umožnil podporiť 85 projektov sumou 2 679 600 EUR. Niesol sa v znamení Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Zvyšovanie povedomia o problematike chudoby a sociálneho vylúčenia o právach mladých ľudí žijúcich v chudobe a ohrozených sociálnym vylúčením. Ich aktívne zapájanie sa do života a života spoločnosti, prekonávanie diskriminácie. Tak isto bol vytvorený priestor na diskusiu a aktivity týkajúce sa podpory, solidarity a podpory riešenia potrieb mladých ľudí a podpora neriešenia potrieb mladých ľudí so zdravotným postihnutím

Tabuľka č. 3: Programy ADAM v r. 2010

 VÝZVA TERMÍN
 PRIJATÉ ŽIADOSTI  PODPORENÉ ŽIADOSTI
VÝŠKA DOTÁCIE V EUR
 ADAM 1
 02.09.2010  30  25 1 922 176
 ADAM 2/1
 14.01.2010  71  15  99 126
 ADAM 2/2 – info
 14.01.2010  22  21  215 700
 ADAM 2/3
 27.05.2010  53  15  53 598
 ADAM 3
 30.12.2009  12  9  363 000
SPOLU
 188  85  2 679 600

Prehľad podporených projektov a príklady dobrej praxe možno nájsť v Kompendiu za rok 2010 (čoskoro zverejníme).


V roku 2011 bolo podporených 78 projektov sumou 2 542 434 EUR. Európska únia vyhlásila tento rok za Európsky rok dobrovoľníctva. I táto skutočnosť umožnila lepšie poznanie a rozvoj (dobrej praxe) dobrovoľníckych tradícií v práci s mládežou zo zahraničia na území Slovenska, rozvoj dobrovoľníckych aktivít v oblasti práce s mládežou na úrovni miest a obcí, zvyšovanie kvality dobrovoľníckych činností zavádzaním nových foriem dobrovoľníckych činností pre mobilitu dobrovoľníkov a rozvíjaním spolupráce v rámci občianskej spoločnosti a medzi ňou a inými odvetviami. Jedným z cieľov bolo tiež zvyšovanie povedomia o hodnote a význame dobrovoľníctva v práci s mládežou tiež v oblasti dobrovoľníctva mládeže, cezhraničné dobrovoľníctvo, dobrovoľníctvo v oblasti prevencie sociálneho vylúčenia.

Tabuľka č. 4: Programy ADAM v r. 2011

 VÝZVA TERMÍN
 PRIJATÉ ŽIADOSTI  PODPORENÉ ŽIADOSTI
VÝŠKA DOTÁCIE V EUR
 ADAM 1
 02.09.2010  31  22 1 838 167
 ADAM 2/1
 15.12.2010  56  10  122 067
 ADAM 2/2 – info
 15.12.2010  25  9  75 000
 ADAM 2/3 – info
 18.02.2011  23  6  54 000
 ADAM 2/4
 18.05.2011  39  10  79 535
 ADAM 2/5
 05.10.2011  26  11  47 670
 ADAM 3
 30.10.2010  11  10  272 500
SPOLU 
 211  78  2 542 434

Pre prehľad podporených projektov a príklady dobrej praxe klikajte tu.


Rok 2012
umožnil podporiť 55 projektov sumou 2 500 000 EUR, projekty podporené v tomto roku svoje aktivity zamerali na Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity a participáciu mládeže na živote školy, obce, regiónu. Taktiež na zamestnanosť a podnikavosť mládeže, vrátane opatrení uľahčujúcich prechod zo školy do zamestnania.

Tabuľka č. 5:  Programy ADAM v r. 2012

 VÝZVA TERMÍN
PRIJATÉ ŽIADOSTI
 PODPORENÉ ŽIADOSTI
VÝŠKA DOTÁCIE V EUR
 ADAM 1
 06.09.2011 29
24
 2 064 654
 ADAM 2/1
 23.12.2011  36  8  66 340
 ADAM 2/2 – info
 23.12.2011  19  14  118 000
 ADAM 3
 23.12.2011  13  9  251 000
SPOLU 
 97  55  2 500 000

Pre prehľad podporených projektov a príklady dobrej praxe klikajte tu.

Ako ďalej…

Tvorba nového programu ADAM je na ceste, pričom výzvou ostáva, aby bol zabezpečený udržateľný systém financovania neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktorý bude možné vyhodnocovať na základe merateľných ukazovateľov. Jeho tvorba práve prebieha a o ďalších krokoch Vás budeme informovať.

Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov

baner_erasmus+EZS  baner_konferencia_komprax Obrázok Európsky portál pre mládež baner_za_jedno_lano Mládež 2030