IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / Aktivity projektu / Aktivita 1

Aktivita 1

Cieľom Aktivity 1 bolo v priebehu 30 mesiacov vytvoriť sieť tematických centier mládeže (TCM), špecificky zameraných na vytvorenie, rozvoj a hodnotenie praktických programov výchovy a vzdelávania prostredníctvom zážitku (tzv. „zážitkové programy“) pre  pracovníkov s mládežou (profesionáli) a mládežníckych vedúcich (dobrovoľníkov) v oblasti práce s mládežou.

V rámci Aktivity 1 bola vytvorená sieť siedmich tematických centier mládeže so sídlom vo všetkých krajských mestách SR okrem Bratislavy, ktorá bola personálne zabezpečená profesionálnymi kapacitami (traja regionálni odborní riešitelia a dvaja odborníci na vzdelávanie).
Aktivita 1 vytvorila organizačné, odborné a obsahové zázemie pre ďalšie aktivity projektu (Aktivita 2 a Aktivita 3) na dosiahnutie konečného cieľa, t.j. podpory profesionality pracovníkov s mládežou a zvýšenie záujmu mládeže o učenie sa zážitkom.

Tematické centrá mládeže boli špecializované na prioritné oblasti v neformálnom vzdelávaní a výchove mládeže, koordinovali tvorbu zážitkových programov, metodicky usmerňovali inštitúcie aktívne v oblasti práce s mládežou pri využívaní zážitkových vzdelávacích programov v praxi. Každá prioritná oblasť bola spracovaná do jedného zážitkového vzdelávacieho programu akreditovaného podľa Zákona o podpore práce s mládežou č. 282/2008.

Zážitkové vzdelávacie programy boli vytvorené skupinou expertov v uvedených prioritných oblastiach:

 • Podpora zdravého životného štýlu
 • Podpora praktického využívania IKT
 • Rozvoj praktických zručností pri práci s drobným materiálom
 • Vyhľadávanie a podpora práce s talentovanou mládežou
 • Podpora a rozvoj zážitkových aktivít v environmentálnej výchove
 • Podpora a rozvoj výchovy k občianstvu a multikulturalizmu
 • Podpora a rozvoj globálneho vzdelávania

Aktivity regionálnych odborných riešiteľov, ktorí počas trvania projektu pôsobili v krajských tematických centrách mládeže, sa orientovali na zástupcov štátnej správy, regionálnej i lokálnej samosprávy či organizácie aktívne v oblasti práce s mládežou na úrovni príslušného kraja a na takzvaných dôležitých dospelých, t.j. osoby a inštitúcie, ktoré majú vo svojej právomoci a agende problematiku mládeže. K pravidelným aktivitám regionálnych odborných riešiteľov radíme taktiež informačné dni. Ich cieľovou skupinou boli mladí ľudia, ktorí takto získavali informácie o aktuálnych možnostiach zapojenia sa do Národného projektu PRAKTIK.

Výstupom Aktivity 1 sú aj publikácie. Bolo vydaných spolu osem publikácií  – sedem tematických v prioritnej téme príslušného kraja a jedna metodicko-informačná publikácia. Predmetné publikácie sú dostupné online TU.


                                   publik%C3%A1cie_praktik_v%C5%A1etky%20ob%C3%A1lky_kol%C3%A1%C5%BE 

PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

 • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
 • Pracovníci s mládežou 
 •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

 • CVČ
 • Inštitúcie formálneho vzdelávania
 • Mládežnícke organizácie
 • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov