IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / Aktivity projektu / Aktivita 2

Aktivita 2

Aktivita 2 mala za cieľ zvyšovať kvalitu a inovovať obsah ďalšieho vzdelávania pracovníkov s mládežou (profesionáli) a mládežníckych vedúcich (dobrovoľníci) aktívnych v oblasti záujmových činností prostredníctvom ich účasti na vzdelávaniach a následnej realizácii vzdelávaní. Úlohou vzdelávaní bolo podporiť využívanie inovatívnych metód (napr. zážitkové učenie) a prístupov využiteľných v práci s mládežou v neformálnom vzdelávaní.

Vzdelávacie programy boli vytvorené expertnými skupinami a prepájali expertízu jednotlivých členov s príkladmi dobrej praxe v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na Slovensku aj v Európe.

Zmyslom vzdelávaní bolo naučiť pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich ako pripraviť, uskutočniť a vyhodnotiť aktivity pre deti a mládež v regionálnych témach a ako odovzdávať svoje skúsenosti z práce s mládežou novým kolegom. Úspešní absolventi získali kompetencie, ktoré im boli potvrdené vydaním osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávania v oblasti špecializovaných činností práce s mládežou (podľa Zákona 282/2008 Z.z.).

Činnosti súvisiace s Aktivitou 2 zabezpečoval odborný riešiteľ Aktivity 2, sedem regionálnych odborných riešiteľov (jeden v každom krajskom tematickom centre mládeže) a vzdelávanie metodicky zastrešilo štrnásť odborníkov na vzdelávanie.

Vzdelávania
V rámci Národného projektu PRAKTIK boli realizované dva typy vzdelávacích programov - vstupný a tematický (pozri schému nižšie).

ilustra%C4%8Dn%C3%A1%20foto_a2_np%20praktikVstupný vzdelávací program Štartér bol pripravený samostatne pre pracovníkov s mládežou a samostatne pre mládežníckych vedúcich.
Cieľom Štartéra pre mládežníckych vedúcich bolo porozumieť a naučiť sa používať organizačné zručnosti pri organizovaní zážitkových aktivít a podporiť využívanie inovatívnych metód a prístupov v práci s deťmi mládežou.
Štartér pre pracovníkov s mládežou sa orientoval na získanie, resp. rozšírenie a následné overenie mentorských a koučingových zručností využiteľných pri práci s deťmi a mládežou. Mentoring a koučing sú totiž základom pre odovzdávanie skúseností, resp. pre prenos skúseností z pracovníkov s mládežou na mládežníckych vedúcich.

Tematický vzdelávací program bol spracovaný samostatne pre prioritnú, regionálnu tému každého kraja, čo znamená sedem akreditovaných vzdelávacích programov, ktoré boli k dispozícii pre absolventov oboch typov vzdelávania Štartér a poskytovali tak široké spektrum vzdelávaní v témach ako napríklad ľudské práva, výchova k občianstvu a multikulturalizmu, environmentálna výchova a iné.

Tematický vzdelávací program sa skladal z dvoch častí, a to z teoreticko - praktickej prípravy Rabaka a zážitkového tábora Zaži-to. Počas vzdelávaní Rabaka sa účastníci venovali témam ako napríklad práca s motiváciou, práca so skupinou, práca s rizikom a bezpečnosť a podobne. Kompetencie (vedomosti, zručnosti a postoje) nadobudnuté počas vzdelávaní Rabaka si pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci následne overili v praxi pri príprave a realizácii tábora Zaži-to. Každého zážitkového tábora sa zúčastnilo priemerne 60 detí.

V priebehu trvania projektu vstúpilo do vzdelávania Štartér pre pracovníkov s mládežou 250 účastníkov, do vzdelávania Štartér pre mládežníckych vedúcich sa zapojilo 245 účastníkov a v tematických vzdelávacích programoch pokračovalo 394 účastníkov.


Schéma:

sch%C3%A9ma_vzdel%C3%A1van%C3%AD_np_praktik

 

PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 
  •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • CVČ
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov