IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / Aktivity projektu / Aktivita 3

Aktivita 3

Cieľom Aktivity 3 bolo zabezpečiť realizáciu krátkodobých a dlhodobých podujatí, ktoré slúžili ako priestor na praktické overenie nadobudnutých vedomostí, zručností a postojov pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich. Zároveň jednou z úloh Aktivity 3 bolo umožniť prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania práve prostredníctvom podujatí.

Krátkodobé podujatia Štartér sa konali na dopravných ihriskách. Jedného podujatia sa zúčastnilo v priemere 20 detí, ktoré mali možnosť zažiť dopravnú výchovu novou formou. Mládežnícki vedúci počas vzdelávania pripravili pre deti približne 4-hodinový program zameraný na dopravnú výchovu. Ten potom s využitím inovatívnych foriem zážitkového učenia zrealizovali s deťmi na dopravných ihriskách. Počas trvania Národného projektu PRAKTIK sa uskutočnilo 40 krátkodobých nepobytových podujatí Štartér a zúčastnilo sa na nich 852 detí.

Dlhodobé 5-dňové pobytové podujatia - tábory Zaži-to pripravovali pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci pod vedením odborníkov na vzdelávanie. Zážitkové tábory poskytovali účastníkom vzdelávaní priestor, kde si mohli v praxi overiť nadobudnuté vedomosti a zručnosti a vyskúšať si inovatívne metódy, s ktorými sa zoznámili na tematických vzdelávaniach Rabaka. Pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci zabezpečili na každom uskutočnenom tábore Zaži-to program v priemere pre 60 mladých ľudí vo veku od 7 do 24 rokov. Zážitkové tábory boli v jednotlivých krajoch realizované vždy v téme príslušného kraja a rovnako ako na vzdelávaniach Štartér bol program vytvorený zo zážitkových aktivít prinášajúcich nový pohľad na spracovanie jednotlivých tém. Počas trvania projektu sa uskutočnilo 37 dlhodobých podujatí Zaži-to. Zúčastnilo sa na nich celkovo 2 400 detí.

V realizačnej fáze projektu boli činnosti regionálnych odborných riešiteľov Aktivity 3 zamerané na oslovovanie a nábor účastníkov zo škôl a organizácií pracujúcich s mládežou a na zabezpečenie potrebných výstupov a podkladov z podujatí. Počas tohto obdobia sme v rámci Aktivity 3 zabezpečovali účasť zdravotníckeho dozoru, účasť odborníka na vybranú tému a dozoru na tábore Zaži-to.

Úlohou Aktivity 3 bolo vytvoriť metodické nástroje (videometodiky), ktoré sprostredkúvajú jednotlivé regionálne témy a odborné témy, ktoré boli súčasťou vzdelávaní. Videometodiky týkajúce sa regionálnych tém (Pro-Fit, In Média, Praktik, Talent v akcii, Envirozážitok, Svet je rôznorodý a Aj nás sa to týka) a odborných tém (Typy vzdelávaní, Štýly učenia sa, Koncepcie a vzdelávacie ciele, Metódy a techniky), budú čoskoro dostupné online na webovej stránke Národného projektu PRAKTIK.

ilustra%C4%8Dn%C3%A1%20foto_a3_np%20praktik%20(1)     ilustra%C4%8Dn%C3%A1%20foto_a3_np%20praktik%20(2)

Foto: Krátkodobé podujatie Štartér (dopravné ihrisko)        Foto: Pobytové podujatie - tábor Zaži-to!

PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 
  •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • CVČ
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov