IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / O projekte / Popis projektu

Popis projektu

Národný projekt „PRAKTIK - Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou" realizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.

Čo viedlo k vzniku NP PRAKTIK?

 • neustále narastajúce požiadavky priniesť viac inovatívnych prístupov a kreativity do neformálneho vzdelávania;
 • potreba lepšej prípravy mládeže na prechod zo školy do zamestnania;
 • posilnenie sociálnej inklúzie a rovnosti príležitostí na trhu práce;
 • potreba využívania potenciálu kľúčových kompetencií mládeže cez záujmové vzdelávanie v práci s mládežou v CVČ;
 • potreba sprostredkovať mladým zadefinované kľúčové témy pre ich vzdelávanie a cez ne zvyšovať ich kompetencie;
 • rozvinutie kompetencií pracovníkov s mládežou, keďže ich úloha je vo vzdelávaní a výchove mládeže nezastupiteľná;
 • potreba zabezpečenia prenosu skúseností od pracovníkov s mládežou na mládežníckych vedúcich.

Čo potrebujeme dosiahnuť prostredníctvom NP PRAKTIK?

 • zvýšiť kvalitu práce s mládežou v záujmových aktivitách a zabezpečiť tak rozvoj praktických zručností;
 • zabezpečiť priestor pre mládežníckych vedúcich pre aktívne zapojenie sa do prípravy a realizácie záujmových aktivít;
 • zabezpečiť prenos know-how od pracovníkov s mládežou k mládežníckym vedúcim.

Štruktúra NP PRAKTIK

 • AKTIVITA 1 - Vytvorenie siete tematických centier, ktoré budú poskytovať odbornú pomoc a poradenstvo pracovníkom s mládežou a taktiež širokej verejnosti.
 • AKTIVITA 2 - Vzdelávanie pracovníkov s mládežou (PsM) a mládežníckych vedúcich (MlV) v oblasti podpory a rozvoja záujmov mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania.
 • AKTIVITA 3 - Zabezpečenie realizácie a šírenia programov pre mládež využitím inovatívnych metód zážitkového učenia.

Čo prinesie NP PRAKTIK?

 • podporí systém neformálneho vzdelávania mládeže;
 • zvýši a inovuje kvalitu ďalšieho vzdelávania pracovníkov s mládežou (PsM) a mládežníckych vedúcich (MlV) s prihliadnutím na špecifické požiadavky našej spoločnosti, špeciálne mladých ľudí;
 • vytvorí lepšie prepojenie medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním;
 • svojou kreativitou splní požiadavku modernej vedomostnej spoločnosti a tým zvýši záujem mládeže o zážitkové učenie;
 • vytvorenie 7 tematických centier mládeže (TCM) v jednotlivých krajoch Slovenska (okrem Bratislavského kraja), každé TCM bude tematicky zamerané na jednu zo 7 zadefinovaných tém v rámci NP PRAKTIK
 • všetky metodické materiály budú nielen počas projektu, ale aj po jeho skončení využívané tak pracovníkmi s mládežou ako aj pedagógmi, a zároveň budú dostupné širokej verejnosti;

Prečo sa zapojiť?

 • Pracovník s mládežou sa naučí, ako odovzdávať svoje know-how. Potiahne so sebou mládežníckeho vedúceho, s ktorým bude pracovať a zabezpečí tak kontinuitu svojej práce a snahy.
 • Mládežnícky vedúci sa naučí, ako pracovať so skupinou mladých. Zároveň bude mať odbornú pomoc a podporu pracovníka s mládežou. Získa nové kompetencie a bude si ich môcť priamo počas vzdelávania prakticky overiť.
 • Škola získa spoluprácu na projekte, ktorý dopĺňa formálne vzdelávanie tak, aby boli tieto dva spôsoby v synergickom vzťahu. Zároveň bude mať možnosť ponúknuť svojim žiakom a študentom zážitkové pobyty Zaži-to!, na ktorých získajú nové kompetencie cez zážitkové aktivity.
 • Centrá voľného času dodajú ďalší rozmer už realizovaným voľnočasovým aktivitám – neformálne vzdelávanie v kľúčových kompetenciách. Získajú tak okrem iného aj ďalší argument na ich zachovanie a spôsoby na oslovovanie širšej skupiny mládeže.

Realizačné obdobie NP PRAKTIK

Národný projekt PRAKTIK oficiálne odštartoval dňa 20. februára 2013 podpisom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR a organizáciou IUVENTA – Slovenským inštitútom mládeže.

Termín ukončenia realizácie aktivít Národného projektu PRAKTIK je 31. október 2015.PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

 • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
 • Pracovníci s mládežou 
 •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

 • CVČ
 • Inštitúcie formálneho vzdelávania
 • Mládežnícke organizácie
 • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov