IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / Tematické centrá mládeže

Tematické centrá mládeže (TCM)

Realizácia Národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou bola oficiálne ukončená 31. októbra 2015 a k tomuto termínu ukončili svoju činnosť aj Tematické centrá mládeže, ktoré počas trvania Národného projektu PRAKTIK pôsobili v siedmich krajských mestách Slovenska (Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice).

Tematické centrá mládeže (TCM) poskytovali počas trvania projektu poradenstvo o aktuálnych projektoch a grantových programoch pre mladých ľudí, informovali o aktuálnych výzvach v oblasti mládežníckej politiky na úrovni kraja. Boli partnermi pre samosprávu, mládežnícke organizácie a iné inštitúcie pôsobiace v oblasti mládeže. V rámci Národného projektu PRAKTIK zabezpečovali vzdelávacie aktivity v prioritnej téme (t.j. v regionálnej téme príslušného kraja) a poskytovali informácie o vzdelávacích aktivitách zabezpečovaných Tematickými centrami mládeže v ostatných krajských mestách Slovenska. Zároveň fungovali ako znalostné centrá v téme príslušného kraja (tematické zameranie TCM ukazuje schéma nižšie).

Jedným z výstupov Národného projektu PRAKTIK a krajských Tematických centier mládeže sú publikácie, ktoré boli vydané v témach jednotlivých krajov. Elektronické verzie týchto publikácií podľa krajov sú zverejnené na stránke Národného projektu PRAKTIK (pre publikácie kliknite SEM).

V období od 14. októbra 2015 do 22. októbra 2015 sa pri príležitosti ukončenia realizácie projektu konali tlačové konferencie vo všetkých krajských mestách SR (okrem Bratislavy) s cieľom prezentovať ciele a dosiahnuté úspechy, ako aj konkrétne výstupy Národného projektu PRAKTIK najmä v oblasti vzdelávania pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich. Informácie o výstupoch Národného projektu PRAKTIK za jednotlivé kraje nájdete v tlačových správach dostupných na nasledovných prelinkovaniach:

Počas trvania projektu bolo zrealizovaných celkom 40 vstupných a 37 tematických vzdelávacích programov, ktoré absolvovalo 495 profesionálnych i dobrovoľných pracovníkov s mládežou a uskutočnilo sa 40 krátkodobých podujatí na dopravných ihriskách a 37 dlhodobých podujatí, t.j. táborov Zaži-to, do ktorých bolo zapojených 3 252 detí a mladých ľudí.

Na realizáciu projektu, ktorý bol spolufinancovaný cez Európsky sociálny fond prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie, bolo určených viac ako 5,2 milióna eur. Projekt realizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Schéma zamerania TCM:

  Témy zadefinované pre NP Praktik

PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

  • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
  • Pracovníci s mládežou 
  •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

  • CVČ
  • Inštitúcie formálneho vzdelávania
  • Mládežnícke organizácie
  • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov