IUVENTA / Podstránky / projektpraktik / Výstupy Projektu

Výstupy Projektu

Národný projekt PRAKTIK - Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou realizovala IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v období od marca 2013 do októbra 2015 a bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Vzdelávanie.

Projekt bol zameraný na rozvoj praktických zručností v oblasti práce s mládežou tak u pracovníkov s mládežou ako aj u mládežníckych vedúcich a prispel k systematickej zmene a inováciám v oblasti práce s mládežou a neformálneho vzdelávania.

Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu práce s mládežou v záujmových aktivitách a zabezpečiť tak rozvoj praktických zručností; zabezpečiť priestor pre mládežníckych vedúcich pre aktívne zapojenie sa do prípravy a realizácie záujmových aktivít a zabezpečiť prenos know-how od pracovníkov s mládežou k mládežníckym vedúcim.

Projekt PRAKTIK bol realizovaný vo všetkých krajoch Slovenska (s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja).

V rámci Národného projektu PRAKTIK pôsobilo v regiónoch 35 interných zamestnancov, ktorí zabezpečovali realizáciu projektu na regionálnej úrovni.

Aktivita 1: Vytvorenie siete tematických mládežníckych centier práce s mládežou

Cieľom Aktivity 1 bolo v priebehu 30 mesiacov vytvoriť sieť tematických centier mládeže, špecificky orientovaných na vytvorenie, rozvoj a hodnotenie praktických programov výchovy a vzdelávania zážitkom (ďalej len zážitkových programov) pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich.

Tematické centrá mládeže boli špecializované na prioritné témy v oblasti vzdelávania a výchovy mládeže, koordinovali tvorbu zážitkových programov, metodicky usmerňovali inštitúcie aktívne v oblasti práce s mládežou pri ich využívaní v praxi. Každá prioritná oblasť bola spracovaná do jedného zážitkového vzdelávacieho programu, ktorý bol akreditovaný podľa Zákona o podpore práce s mládežou č. 282/2008. Programy boli vytvorené skupinou expertov v uvedených prioritných oblastiach:

 • Podpora zdravého životného štýlu
 • Podpora praktického využívania IKT
 • Rozvoj praktických zručností pri práci s drobnými materiálmi
 • Vyhľadávanie a podpora práce s talentovanou mládežou
 • Podpora a rozvoj zážitkových aktivít v environmentálnej výchove
 • Podpora a rozvoj výchovy k občianstvu a multikulturalite
 • Podpora a rozvoj globálneho vzdelávania

Aktivity regionálnych odborných riešiteľov sa orientovali na zástupcov štátnej správy, regionálnej aj lokálnej samosprávy či organizácie zastrešujúce prácu s mládežou na regionálnej úrovni, tzn. Na dôležitých dospelých, osoby a inštitúcie, ktoré majú vo svojej právomoci a agende problematiku mládeže. Medzi ďalšie aktivity radíme aj informačné dni, pre ktoré boli cieľovou skupinou mladí ľudia, ktorí tak získali informácie o aktuálnych možnostiach zapojenia sa.

Výstupy Aktivity 1:

 • Počet zriadených tematických mládežníckych centier pre koordináciu a metodickú podporu praktických programov výchovy a vzdelávania zážitkom: 7
 • Počet akreditovaných vzdelávacích programov: 9
 • Počet vydaných a distribuovaných metodicko-informačných materiálov: 1000
 • Počet vydaných a distribuovaných tematických materiálov: 500

Aktivita 2: Vzdelávanie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich v oblasti podpory a rozvoja záujmov mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Aktivita 2 mala za cieľ zvyšovať kvalitu a inovovať obsah ďalšieho vzdelávania pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich (aktívnych v oblasti záujmových činností) prostredníctvom realizácie vzdelávaní. Úlohou vzdelávaní bolo podporiť využívanie inovatívnych metód (napr. zážitkové učenie) a prístupov v práci s mládežou.

Zmyslom školení bolo naučiť pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich ako pripraviť, zrealizovať a vyhodnotiť aktivity pre mládež v regionálnych témach a ako odovzdávať svoje skúsenosti z práce s mládežou novým kolegom. Úspešným absolventom boli získané kompetencie potvrdené vydaním osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávania v oblasti špecializovaných činností v práci s mládežou (podľa Zákona 282/2008 Z.z.).

Činnosti súvisiace s Aktivitou 2 zabezpečoval odborný riešiteľ aktivity, sedem regionálnych odborných riešiteľov a samotné vzdelávanie metodicky zastrešilo 14 odborníkov na vzdelávanie.

Kvantitatívne výstupy Aktivity 2:
 • Počet vstupných školení pre pracovníkov s mládežou: 41
 • Počet vstupných školenia pre mládežníckych vedúcich: 40
 • Počet tematických vzdelávaní: 37
 • počet zapojených pracovníkov s mládežou: 250
 • počet zapojených mládežníckych vedúcich: 245
 • Počet vydaných osvedčení o absolvovaní vstupných školení pre pracovníkov s mládežou: 247
 • Počet vydaných osvedčení o absolvovaní vstupných školení pre mládežníckych vedúcich: 241
 • Počet vydaných osvedčení z tematických vzdelávaní pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich: 376

Aktivita 3: Zabezpečenie realizácie a šírenia programov pre mládež využitím inovatívnych metód zážitkového učenia

Cieľom Aktivity 3 bolo zabezpečiť realizáciu krátkodobých a dlhodobých podujatí, ktoré slúžili ako priestor na praktické overenie nadobudnutých vedomostí, zručností a postojov mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou. Zároveň, jednou z úloh Aktivity 3 bolo vytváranie priestoru na prienik formálneho a neformálneho vzdelávania práve prostredníctvom podujatí.

Krátkodobé podujatia Štartér sa konali na dopravných ihriskách a jedného podujatia sa priemerne zúčastnilo 20 detí, ktoré mali možnosť zažiť dopravnú výchovu novou formou. Mládežnícki vedúci počas vzdelávania pripravili pre deti približne 4 hodinový program zameraný na témy dopravnej výchovy a inovatívnymi aktivitami previedli deti touto tematikou.

Dlhodobé podujatia, zážitkové tábory Zaži-to v trvaní 5 dní pripravovali pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci pod vedením odborníkov na vzdelávanie. Tábor Zaži-to bol súčasťou praktického overenia v rámci tematických vzdelávacích programov. Pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci v rámci Zaži-to zabezpečili program pre priemerne 60 mladých ľudí vo veku od 7 do 24 rokov.

Kvantitatívne výstupy Aktivity 3:

 • Počet dlhodobých pobytových podujatí (tábory Zaži-to); 37
 • Počet krátkodobých nepobytových aktivít (dopravné ihriská): 40
 • Počet videometodík: 14
 • Počet metodických portálov: 1
 • Počet osôb zapojených do táborov Zaži-to: 2400
 • Počet osôb zapojených do krátkodobých nepobytových overení (dopravné ihriská): 852

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA  - Národný projekt PRAKTIK (2013 - 2015)

PROJEKTPRAKTIK

Primárnymi cieľovými skupinami národného projektu sú:

 • Mládežnícki vedúci (od 18 rokov)
 • Pracovníci s mládežou 
 •   

Sekundárne cieľové skupiny sú:

 • CVČ
 • Inštitúcie formálneho vzdelávania
 • Mládežnícke organizácie
 • Deti a mládež (7 – 24 rokov)
Registrácia

banner-psm 
Plaváreň a sauna

Prenájmy priestorov