Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová otvorila dňa 21. júna 2018 v Bratislave dvojdňovú medzinárodnú odbornú konferenciu 2MB – dva milióny budúcností – Správa o mládeži 2018. Cieľom konferencie bolo predstaviť zistenia zo Správy o mládeži 2018, ktorá popisuje, aká je situácia mladých ľudí na Slovensku v rôznych oblastiach ich života. Podujatie organizovala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a odbor mládeže MŠVVaŠ SR. 

Konferencia vytvorila priestor na diskusiu odborníkov z rôznych oblastí dotýkajúcich sa života mladých ľudí a tvorbu návrhov aktivít a opatrení vedúcich k naplneniu cieľov vytýčených v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 v polčase jej plnenia. Výstupy  z konferencie budú zároveň slúžiť ako podklady pre tvorbu Akčného plánu na roky 2019 – 2020, nakoľko zakrátko sa spustí prípravná fázy jeho tvorby. 

Publikácie a prezentácie na stiahnutie: 

sprava2018cover

Správa o mládeži 2018 (popularizovaná verzia)

sprava2018cover-ang