Overovanie kompetencií, schopností a zručností získaných dobrovoľníctvom.

Alena Minns

„Overenie výsledkov vzdelávania, konkrétne znalostí, zručností a kompetencií nadobudnutých prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, môže zohrávať významnú úlohu pri zvyšovaní zamestnanosti a mobility, ako aj pri zvyšovaní motivácie pre celoživotné vzdelávanie, najmä v prípade sociálne a ekonomicky znevýhodnených alebo nízko kvalifikovaných“. 

COUNCIL RECOMMENDATION. 2012.

Dokument prezentuje európske príklady osvedčených postupov v oblasti overovania a uznávania mäkkých a prierezových zručností dospelých získaných dobrovoľníctvom a diskutuje o aktuálnych výzvach v tejto oblasti. 

Význam overovania a  rozvoja prierezových a mäkkých zručností, postojov a kompetencií (ďalej len „zručností“) získaných neformálnym vzdelávaním, dobrovoľníckou činnosťou a informálnym učením sa narastá. Dôvody sú viaceré:  napr. rapídne sa meniaci trh práce a meniace sa požiadavky na zručnosti zamestnancov a trend plnohodnotnej participácie mládeže v spoločnosti. Veľa sa diskutuje o význame celoživotného učenia sa – zdôrazňuje sa nevyhnutnosť procesu kontinuálneho vzdelávania sa a učenia sa, potrebe rozvoja prierezových alebo tzv. „transverzálnych“ zručností. To sú napr. emocionálna inteligencia, kritické myslenie, kreativita, komunikačné schopnosti a iné mäkké zručnosti, ale aj  napr. občianske kompetencie.

Overovanie prierezových zručností získaných dobrovoľníctvom a neformálnym vzdelávaním má u mladých ľudí veľké motivačné výhody. Môže ich inšpirovať k celoživotnému učeniu sa, na novú cestu vzdelávania aj v rámci formálneho sektora alebo k začleneniu sa na trh práce. Tiež pomáha vytvárať učiacu sa spoločnosť, vrátane podpory dôvery vo vzdelávacie inštitúcie.

Význam zohráva aj vzdelávacie prostredie, v ktorom sa neformálne vzdelávanie a informálne učenie odohráva. Veľký dôraz sa kladie na nadobúdanie transverzálnych a mäkkých zručnosti prostredníctvom dobrovoľníctva. Napriek tomu, že zámerom dobrovoľníckej činnosti je podporovať solidaritu a nie je to primárne vzdelávacia aktivita, prebieha v ňom proces informálneho učenia sa. Zručnosti získané dobrovoľníckou činnosťou sú viac menej náhodné, ale ich overovanie môže byť pre ďalší život mladého človeka prínosné. Treba si však tiež uvedomiť, že testovanie týchto zručností má byť pre dobrovoľníkov možnosť a nie povinnosť. Významnú úlohu v tomto kontexte zohráva aj podpora vzájomného učenia sa, sieťovanie aktérov a vzájomná výmena informácii a zdrojov.

Pri overovaní prierezových zručností získaných neformálnym vzdelávaním a dobrovoľníckou činnosťou jednoznačne narastá význam overovania digitálnych kompetencií, ale tiež narastá potreba testovať zručnosti potrebné pre trh práce.  V expertných kruhoch sa hovorí o potrebe exaktne zadefinovať, zachytiť, merať a certifikovať tieto jemné a prierezové zručnosti. Ktoré sú však tie kľúčové? Ako ich dokážeme  identifikovať a následne overiť? Existuje určitý konsenzus, čo sa týka vybraných prierezových zručnosti, tieto sú napr. definované v národnom kvalifikačnom rámci (ďalej NQF) a európskom kvalifikačnom rámci (ďalej EQF). Na európskej úrovni je zadefinovaná kľúčová terminológia, čo je validácia, uznávanie, certifikácia. Avšak stále je potrebné zjednotiť terminológiu testovaných prierezových zručností. Uvedomiť si, či chceme overovať jednotlivcov, alebo organizácie? Keďže existuje veľa projektov a iniciatív na overovanie a každý projekt má svoju terminológiu, je v tejto oblasti nevyhnutná dohoda. Pri vývoji nástrojov absentuje spolupráca s verejnými inštitúciami.

Ďalšími výzvami sú:

 • vytvorenie možností pre to, aby mal každý možnosť overiť si a certifikovať zručnosti a kompetencie získané neformálnym vzdelávaním, dobrovoľníckou činnosťou a informálnym učením sa.
 • vývoj vhodnej metodológie na identifikovanie, dokumentovanie, overovanie, hodnotenie a následnú certifikáciu kľúčových jemných a prierezových zručností (overovanie si tiež vyžaduje zadefinovanie vybraných relevantných kompetencií a zručností, ktoré chceme merať, tvorbu výskumných nástrojov, verifikáciu a legitímnosť týchto nástrojov, odbornosť a zaškolenie ľudí, kt. budú validovať a používanie pochopiteľného jazyka v  evalvačnom nástroji a i.).

Vybrané iniciatívy zamerané na definíciu a validáciu prierezových zručností.

V súčasnosti na európskej úrovni existuje niekoľko systémov umožňujúcich overovanie a následnú certifikáciu mäkkých a prierezových zručností. A to na úrovni jednotlivých neziskových organizácií/projektov/mládežníckych a dobrovoľníckych organizácii a európskych iniciatív. Pozitívne je hodnotená rôznorodosť týchto prístupov a testovacích nástrojov, ktorá umožňuje prispôsobenie potrebám cieľovej skupiny a aj  regionálnym potrebám. Pozitívne je vnímaná aj stratégia vývoja týchto nástrojov zdola a teda pre potreby praxe. Otázku, aké sú výhody a nevýhody stratégií vývoja validačného nástroja zdola hore, poprípade zhora nadol, nechávam nezodpovedanú. Nižšie prezentujem osvedčené príklady európskych nástrojov na overovanie.

 • Iniciatíva na testovanie prierezových znalostí a zručností zraniteľných skupín migrantov a utečencov. Dostupné na: https://ec.europa.eu/migrantskills/. Viacjazyčný online nástroj EÚ na stanovenie profilu zručností štátnych príslušníkov tretích krajín. Pomáha pri mapovaní 13 zručností, kvalifikácií a pracovných skúseností a tiež pri poskytovaní personálneho poradenstva.
 • Vo Fínsku existuje možnosť overovať kompetencie študentov získané neformálnym vzdelávaním a informálnym učením sa. Po absolvovaní jedného roka štúdia majú študenti nárok na overenie kompetencií bez absolvovania formálneho vzdelávania. Taktiež overujú neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa znevýhodnených skupín (imigranti, NEETovia, zdravotne znevýhodnené skupiny) a hľadajú spôsob, ako sa formatívne ohodnotiť. Fínsko ma komprehensívny systém evalvácie, založený na kvalitatívnych metódach (napr. rozhovory).
 • Youthpass – príklad Salto centrum, Národná agentúra Erasmus +, Nemecko. Nástroj pre účastníkov projektov financovaných cez NA E+ a Európsky zbor solidarity (ďalej EZS). Cieľová skupina sú pracovníci s mládežou a mládež. V súčasnosti Youthpass v Nemecku prechádza prehodnotením a prispôsobuje sa potrebám novej iniciatívy EZS. Certifikát Youtpass je reflexný proces, v ktorom sa poskytuje spätná väzba na rôzne fázy projektu a tiež po projektovú fázu. Reflektuje sa, čo by sa chceli účastníci projektov naučiť počas projektových aktivít, čo sa v procese implementácie projektu učia a formulácie vzdelávacích výsledkov. Youthpass je dobrovoľný. Zdôrazňuje sa v ňom proces dialógu a sebahodnotenia. Overujú sa v ňom európske kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie sa, ktoré každý v EÚ musí mať pre život (vedomosti – zručnosti a postoje, gramotnosti, jazyky, STEM, digitálne, osobnostné, sociálne, občianske, zamestnávateľské, kultúrne uvedomenie si). Náročnou úlohou zostáva, ako neformalizovať neformálne a informálne a vytvoriť merateľný vzdelávací výstup. Dostupné na: https://www.youthpass.eu/en/
 • Projekt Kompetenčné karty /„Kompetenz karten“- overovanie kompetencií migrantov a utečencov pre trh práce založené na sebaevalvácii. K zadefinovanému zoznamu zručností sú priradené piktogramy, aby jazykovo menej zdatní dokázali ľahšie identifikovať svoje zručnosti. Dostupné na: http://www.kompetenzkarten.ch/.
 • EÚ Mládežnícke fórum – zastrešuje stovku mládežníckych organizácii, mnohé z nich vytvorili nastroj na overovanie zručnosti. V sektore mládeže neexistuje len jeden nástroj. Účastníci neformálneho vzdelávania v mládežníckych organizáciách, dobrovoľníckej činnosti, mládežníckych výmen (pracovníci s mládežou, mládež) môžu používať sebaevalvačné nástroje na overovanie nadobudnutých zručností. Nástroje sú rôznorodé, väčšina merajú 8 kľúčových EÚ kompetencii (napr. uvedomelosť v ľudsko-právnej problematike, participáciu, líderstvo, reprezentáciu, projektový manažment, kritické myslenie, autonómiu a iné). Dostupné na: https://www.youthforum.org/. Zbierka príkladov overovania kompetencii/zručnosti v  mládežníckom sektore. „Validation of non-formal education in the youth sector: Key success factors & reccomendations“. Europen Youth Forum. Dostupné na: https://www.youthforum.org/sites/default/files/publication-pdfs/Publication-Validation-NFE.pdf .
 • European Association for the Education of Adults (EAEA), https://eaea.org/ – neformálny sektor – vzdelávanie dospelých a LLL. Zapojených je 142 organizácií zo 44 krajín.
 • LIFE SKILLS for Europe – rozvoj schopností, ktoré. dospelí potrebujú pre svoj život – kľúčové kompetencie a základné zručnosti, vrátane občianskych kompetencií. Podpora aktívnej participácie v spoločnosti a rozvoj plného potenciálu. Dostupné na: https://eaea.org/project/life-skills-for-europe-lse/.
 • European Volunteer Centre/Európske dobrovoľnícke centrum (CEV) – cieľová skupina sú dospelí, nie mládež. Vzhľadom  na to, že dospelí už nie sú súčasťou formálneho vzdelávania, majú sťažené podmienky na vzdelávanie. CEV prepája dobrovoľnícke organizácie, je to sieť dobrovoľníkov na rôzne témy a tiež strešná organizácia dobrovoľníckych centier. Význam dobrovoľníctva nespočíva vo vzdelávaní, ale je to jeho pridaná hodnota. Dobrovoľníci získavajú rôzne zručnosti/schopnosti a kompetencie aj školeniami, ale prierezové zručnosti získavajú náhodne. Vďaka dobrovoľníctvu ľudia zistia, že majú zručnosti, o ktorých nevedeli, napr. empatiu, kreativitu. CEV umožňuje identifikovať a dokumentovať tieto zručnosti a kompetencie. V rámci overovania nadobudnutých kompetencií, schopností a zručností sa CEV zameriava na ťažko merateľné mäkké zručnosti (empatia, kreativita a iné). Definovanie prierezových transverzálnych zručností a nástroje na validáciu v jednotlivých krajinách sú dostupné na: https://www.europeanvolunteercentre.org/.  
 • International Youth volunteering – evalvácia mäkkých zručností mladých, jednoduchý on-line nástroj. Nástroj vytvorila medzinárodná sieť NGOs zameraných na dobrovoľníctvo v spolupráci so zamestnávateľmi. Test má 66 otázok. Zameriava sa na skúsenosti s dobrovoľníctvom a identifikáciu siedmich prierezových zručností. Test vytvorila asociácia psychológov a obsahuje sebahodnotenie, kvalitatívne otázky súvisiace s dobrovoľníctvom – škálovanie položiek. Testované schopnosti: jasná komunikácia, pochopenie kontextu, prispôsobenie, vytváranie a udržiavanie dobrých vzťahov, mediácia, iniciatíva a iné. Správa z výsledkov testovania tzv. „Passport of transversal competencies“ graficky zobrazuje vybrané zručnosti – kľúčové oblasti jednotlivca a ohodnotenie (napr. jasnú komunikáciu – C2, manažovanie frustrácie B2), Dostupné na: http://www.easy-softskills.eu/en/ a http://www.easy-softskills.eu/en/easy-test-instructions.   
 • Scout Leader skills – on-line platforma, dotazník vytvorený pre potreby skautingu. (škálovanie položiek). Nastroj pre skautských lídrov a manažérov na hodnotenie ich zručností, ktoré získali počas ich praxe v skautingu. Overené zručnosti/schopnosti/kompetencie im umožnia využiť ich v ďalšom súkromnom a profesijnom živote.  Vyhodnotenie dotazníka – grafické zobrazenie interpersonálnych zručností (tímová práca, vedenie, funkčné zručnosti, postoje (zameranie sa na učenie)). Dostupné na: https://scoutleaderskills.lesscouts.be/en/homewww.lesscouts.be/scoutleaderskills
 • Validation service for the voluntary sector. Online platforma na uznávanie medzinárodnej dobrovoľníckej skúsenosti, dostupné na: www.edosfoundation.com.
 • LEVER project. Overenie pätnástich vybraných kompetencií získaných prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Obsahuje 5 fáz hodnotenia, kompetenčný štandard – vedomostí, zručností a hodnotiace indikátory. Overuje napr. perspektívu pre dobrovoľníctvo, trh práce, EÚ kľúčové kompetencie. Používa rôzne evalvačné metódy (sebaevalvačný formulár, externý evalvačný formulár, hodnotenie ľudí v tíme). Dostupné na: www.leverproject.eu.
 • Easy soft skills. Evalvácia 7 jemných zručností nadobudnutých  medzinárodnou dobrovoľníckou činnosťou. Určené pre mladých ľudí vo veku 18-30 rokov. Dostupné na: http://www.easy-softskills.eu/en/.
 • Kariérne vzdelávanie – VOLCAR, Sebahodnotenie – on-line testy „EaSY“, „Scouts Leader Skills/Zručnosti skautských lídrov“, off-line portfólio: Empower Yourself, externé hodnotenie – Vol+.
 • Vol + Certify your voluntering, Certifikácia 7 zručností získaných dobrovoľníctvom (analytické myslenie a riešenie problémov, schopnosť viesť iniciatívu, interpersonálna komunikácia, flexibilita a inovácie, iniciatíva a schopnosť sebariadenia, plánovanie a organizácia, tímová práca. Certifikujú sa 3 zručnosti. Založené na sebaevalvácii. Dostupné na: http://plataformavoluntariado.org/
 • Usmernenie UNESCO k uznávaniu a validácii výsledkov neformálneho vzdelávania –„UNESCO guidelines for the recognition, validation and accreditation of the outcomes of non-formal and informal learning“.Dostupné na: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216360

Existuje niekoľko faktorov, ktoré je pri tvorbe overovacích nástrojov potrebné vziať do úvahy. Čo plánujeme overovaním získať? Na čo má slúžiť certifikát? Existujú rôzne metódy overovania prierezových kompetencii, ktoré berú do úvahy dôvody, prečo overujeme svoje kompetencie (napr. pre budúceho zamestnávateľa, alebo štúdium) a cieľového prijímateľa overovania (jednotlivec, organizácia). V súčasnosti je overovanie zručností zamerané na zručnosti, ktoré poznáme. Otázkou ostáva, nakoľko dokážu nástroje na overovanie reagovať na objavujúce sa zmeny na trhu práce a v spoločnosti? V súčasnosti je neformálne vzdelávanie málo viditeľné – je potrebné ho zviditeľniť. Považujeme za potrebné podporiť aj uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania, informálneho učenia sa a zručnosti získaných dobrovoľníctvom v spoločnosti? O akých kľúčových zručnostiach hovoríme? Ako ich vymerať a zdokumentovať?

Zdroj:

EQF AG Peer Learning Activity.”Validating and Valuing transversal skills and competencies acquired by adults through volunteering and other non-formal learning opportunities” (Validácia a uznávanie transverzálnych zručností a kompetencií získaných dospelými cez dobrovoľníctvo a neformálne vzdelávanie”. (22.-23.1./2019), Brusel.