Vzdelávanie nemusí vždy prebiehať len v školských laviciach. Tradičné vzdelávanie je štruktúrované a formálne. Poskytuje ho vzdelávacia inštitúcia a vedie k získaniu kvalifikácie. Na druhej strane sa asi najviac stretávame s informálnym vzdelávaním. Ide o znalosti, ktoré získavame spontánne vo svojom pracovnom a osobnom živote.

Neformálne vzdelávanie sa nachádza medzi týmito dvoma formami získavania vedomostí. Väčšinou sa realizuje mimo oficiálnych inštitúcií – v dielňach, na seminároch,  workshopoch, komunitných kurzoch alebo aj prostredníctvom športových, či kultúrnych aktivít. Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou, ktorého cieľom je získanie nových vedomostí, praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou. Účastníkom tak umožňuje doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie.

Rozvoj a uznanie neformálneho vzdelávania v práci s mládežou je jednou z priorít IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, keďže veríme, že je to dôležitý nástroj rozvoja osobnosti mladých ľudí, aby sa dokázali lepšie uplatniť v živote.

Vzdelávania v roku 2018

V roku 2018 zrealizovala Iuventa celkovo 50 vzdelávaní, z toho bolo 26 akreditovaných vzdelávacích programov (ďalej AVP). Do vzdelávacích programov vstúpilo celkovo 801 účastníkov, z toho 398 bolo účastníkov AVP a 403 neakreditovaných. AVP úspešne ukončilo 309 účastníkov a tým získali certifikát o odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou, čo predstavuje 78 % úspešnosť.

Vzdelávacie podujatia boli určené pre pracovníkov s mládežou, mládežníckym vedúcim, mladým vedúcim, členom mládežníckych organizácií, absolventom vzdelávaní realizovaných v rámci národných projektov KomPrax a PRAKTIK, žiadateľom a prijímateľom dotácií v rámci programov EÚ Erasmus+ a Programov pre mládež.  Najviac, celkovo dvadsať, vzdelávaní bolo zrealizovaných v Banskobystrickom kraji.

pocet skoleni
prehlad skoleni

Z našich vzdelávaní (galéria)

vzdelavania3