V dnešnom svete, všade okolo nás, sú ľudské práva denne porušované. Jednou z možností ako posilniť ľudské práva a ich dodržiavanie je cielená práca s mladými ľuďmi na túto tému prostredníctvom voľnočasových aktivít. Prostredníctvom zaujímavých aktivít môžeme inšpirovať mladých ľudí, s ktorými pracujeme, aby nekonali len sami za seba, ale aj v mene sveta naokolo. Môžeme ich tak pripraviť, aby sa stali akýmisi mini-vychovávateľmi a mini-aktivistami, ktorí si budú navzájom pomáhať pri obrane ľudských práv – dokonca aj v prípadoch, keď sa ich to netýka osobne.

K základným vedomostiam v oblasti ľudských práv patria kľúčové pojmy ako sloboda, spravodlivosť, zodpovednosť, rovnosť, ľudská dôstojnosť, nediskriminácia, demokracia, univerzalita, práva, zodpovednosť, vzájomná závislosť, solidarita; presvedčenie, že ľudské práva tvoria rámec pre vyjednávanie a dohodnutie zásad správania v rodine, škole, spoločnosti a v širšom svete; úloha ľudských práv a ich minulý a budúci rozmer v živote každého z nás, v živote spoločnosti a v živote ostatných ľudí na svete; rozlíšenie medzi občianskymi/politickými a sociálnymi/ekonomickými právami; odlišné spôsoby nazerania na ľudské práva a ich odlišné vnímanie v rôznych spoločnostiach, rôznych skupinách v rámci jednej spoločnosti a rôzne zdroje legitimity – vrátane náboženských, morálnych a právnych; hlavné spoločenské zmeny, historické udalosti a dôvody vedúce k uznaniu ľudských práv; hlavné medzinárodné nástroje na uplatňovanie a obranu ľudských práv – napríklad Deklarácia OSN o ľudských právach, Dohovor OSN o právach dieťaťa, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd ; miestne, národné a medzinárodné orgány, mimovládne organizácie, jednotlivci pracujúci v oblasti podpory a ochrany ľudských práv.

K základným vedomostiam o ľudských právach sú nevyhnutne potrebné aj určité zručnosti, kde patrí najmä aktívne počúvanie a komunikácia : byť schopný počúvať rôzne názory, obhajovať vlastné práva a práva iných ľudí; kritické myslenie : hľadanie relevantných informácií, kritické hodnotenie dôkazov, byť si vedomý predsudkov a prekrúcania, rozpoznanie foriem manipulácie, rozhodovanie na základe zdôvodneného úsudku; schopnosť spolupracovať a pristupovať pozitívne ku konfliktom; schopnosť zúčastňovať sa na práci v skupine a organizovať takúto prácu; aktívna propagácia a obrana ľudských práv na miestnej a globálnej úrovni.

Vedomosti a zručnosti v oblasti ľudských práv nám pomáhajú tvoriť postoje a hodnoty, napríklad zmysel pre zodpovednosť za vlastné činy, odhodlanie pracovať na osobnom rozvoji a sociálnych zmenách; zvedavosť, otvorená myseľ a kladné hodnotenie diverzity ; empatia a solidarita s inými, odhodlanie podporovať tých, ktorých ľudské práva sú ohrozené; zmysel pre ľudskú dôstojnosť, osobnú hodnotu a hodnotu iných bez ohľadu na sociálne, kultúrne, jazykové a náboženské rozdiely; zmysel pre spravodlivosť, túžba pracovať pre ideály slobody a rovnosti, rešpektovanie rozdielov.

Aktuálne témy a aktivity v oblasti výchovy mládeže k ľudským právam

KOMPAS

KOMPAS je manuál pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam, určený vedúcim skupín mládeže, učiteľom a ďalším pedagógom. Predkladá námety a aktivity podporujúce zapojenie mladých ľudí a rozvíjajúce pozitívny postoj k ľudským právam v ich bezprostrednom okolí.

Čo nájdete v KOMPASE?

Autorský tím dostal od poradnej skupiny mandát pripraviť čo najkompletnejší a najobsažnejší text, aby v príručke každý našiel to, čo ho zaujíma a čo potrebuje pre svoju prácu. Príručka mala byť spracovaná tak, aby:

  • užívatelia nemuseli čítať celú príručku a boli schopní viesť ktorúkoľvek aktivitu bez toho, aby museli čítať časti, ktoré priamo nesúvisia s ich prostredím či situáciou;
  • obsahovala aspoň základné doplňujúce informácie pre tých, ktorí sa pri niektorej z tém necítia sebaisto (KOMPAS by im mal stačiť);
  • bola predovšetkým praktická a opierala sa o zážitkové aktivity;
  • bola atraktívna, odrážala záujmy mladých ľudí v Európe a rozvíjala nielen ich vedomosti a schopnosti, ale aj sociálne zručnosti a postoje;
  • sa sústreďovala na hodnoty a sociálne otázky, a nielen na formálne práva zakotvené v medzinárodných dohovoroch;
  • bola použiteľná vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní;
  • ponechala doplňujúce informácie naozaj len ako doplnok a nedávala ich do popredia, aby sa užívatelia dostali čo najrýchlejšie k aktivitám, a pritom si boli vedomí, že v prípade potreby ich majú k dispozícii.

Štruktúra KOMPAS-u

 1. kapitola: zoznamuje čitateľa s tým, čo rozumieme pod pojmom výchova a       vzdelávanie k ľudským právam. Mala by ho motivovať, inšpirovať a vysvetliť mu, ako možno KOMPAS a jeho vzdelávacie prístupy využiť čo najlepšie;

2. kapitola: prináša 49 aktivít na rôznych stupňoch náročnosti, ktoré pokrývajú rôzne témy a venujú sa rôznym typom práv;

Ukážka aktivity Práva detí

Ukážka aktivity Vzdelanie pre všetkých?

3. kapitola: obsahuje námety a tipy pre tých, ktorí sa chcú aktívnejšie podieľať na presadzovaní ľudských práv;

4. kapitola: poskytuje základné informácie o ľudských právach, medzi-národných normách a dokumentoch;

5. kapitola: prináša doplňujúce informácie k jednotlivým témam;

Prílohy: obsahujú základné informácie o právnych dokumentoch, pretože ľudské práva s nimi úzko súvisia.

Compasito – mladší brat Kompasu

Compasito vydala Rada Európy ako manuál pre prácu s deťmi vo veku 7-13 rokov v oblasti ľudských práv. Manuál obsahuje 42 praktických aktivít pre výchovu k ľudským právam a ponúka praktické tipy ako využiť publikáciu vo formálnom i neformálnom vzdelávaní.

Compasito je voľne dostupné zatiaľ len v anglickom jazyku na stránke http://eycb.coe.int/compasito

Živé knižnice

Živá knižnica je unikátna metóda odbúravania predsudkov a stereotypov, zoznamovania sa s novým pohľadom na veci okolo nás. Fungujú presne tak ako klasická knižnica .

  • čitatelia prídu a požičajú si Knihu na limitovaný čas. Po prečítaní vrátia Knihu späť do knižnice, a keď chcú, môžu si požičať druhú Knihu.

Ale je tu jeden rozdiel – Knihy v Živej knižnici sú ľudské bytosti a spoločne so samotnými čitateľmi vstupujú do kontaktu cez osobný dialóg. Sú reprezentantmi skupín, najčastejšie sa konfrontujúcich s určitými predsudkami a stereotypami. Často sú oni samotní obeťou diskriminácie alebo sociálneho vylúčenia. Čitateľom v takejto knižnici môže byť každý, kto je pripravený pýtať sa, počúvať a premýšľať.

Knihy v Živej knižnici môžu nielen hovoriť o sebe, ale dokážu aj odpovedať na otázky čitateľov, aj vzdelávať. Najmä tých, čo majú pocit, že ich „zakotvené“ predstavy a riešenia problémov sú skutočne tie správne a žiadne iné riešenie neexistuje.

Inovatívny projekt Živých knižníc je priestor na vytvorenie konštruktívneho dialógu s ľuďmi, ktorí sa v bežnej realite nemajú príležitosť stretnúť a porozprávať. Cieľom takejto Knižnice je teda poukázať na existenciu (a neoprávnenosť) mnohých predsudkov a stereotypov v spoločnosti na určitú skupinu alebo životnú situáciu, ktorú zažívajú.

Živé knižnice sú nástrojom, ktorý privádza ľudí k sebe bližšie a rešpektuje ľudskú dôstojnosť a individualitu. Toto pravidlo platí tak pre čitateľov, ako aj pre Knihy a organizátorov.

Viac o Živých knižniciach nájdete v časti Publikácie, kde je zverejnená metodika tvorby a prípravy Živých knižníc.