Existuje niekoľko definícii dobrovoľníctva a dobrovoľníka dostupných v zahraničí i u nás. Vo všeobecnosti platí, že dobrovoľníkom / dobrovoľníčkou je ten človek (latinsky voluntarius = ochotný, naklonený), ktorý dáva zo svojho osobného času, energie, vedomostí a schopností v prospech činnosti, za ktorú nedostane finančnú odmenu, ale získava osobnostný a profesionálny rast, dobrý pocit, často nové priateľstvá a životné skúsenosti.

Dobrovoľníctvo je preto možné rozdeliť do niekoľkých kategórií:

  • dobrovoľnícke aktivity: rôzne nepravidelné aktivity ľudí pre rôzne organizácie na základe ústnej dohody
  • dobrovoľnícka služba: v zmysle formalizovanej aktivity s jasným časovým ohraničením, cieľom, obsahom, úlohami, štruktúrou a organizačným rámcom, osobnou podporou, legislatívnou a sociálnou ochranou na základe ústnej alebo písomnej dohody
  • dobrovoľná svojpomoc: vzájomná pomoc medzi susedmi, skupinami detí a mládeže a záujmovými skupinami, ktorá sa odohráva na báze vzájomnej dohody mimo organizácie

Vzdelávanie dobrovoľníkov slúži na to, aby sa dobrovoľníci stali skutočne efektívnou pomocou pre organizácie. Aby sa vedeli zorientovať tak v poslaní, ako aj v činnosti organizácie, pre ktorú pracujú a následne sa vedeli do jej aktivít efektívne začleniť.