Poslaním projektu Mládežnícky delegát/ Mládežnícka delegátka SR pri WHO je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde WHO, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a následné šírenie povedomia o fungovaní WHO a témach globálneho zdravia a zdravotnej gramotnosti v kontexte Agendy 2030 – cieľov udržateľného rozvoja.

Pozícia mládežníckeho delegáta/ mládežníckej delegátky ponúka mladým zdravotníkom príležitosť viac sa angažovať v práci s mládežou a zároveň informovať o politických otázkach v spojitosti so zdravotníctvom a získavať skúsenosti a zručnosti v diplomatickom prostredí. Funkcia delegáta im taktiež umožní priame nahliadnutie do rokovaní na najvyššej medzinárodnej úrovni a umožní im vytvárať stanoviská k otázkam, ktorým čelia mladí ľudia na Slovensku a porovnávať a diskutovať o týchto problémoch s ostatnými mládežníckymi delegátmi členských krajín WHO.

Rola mládežníckeho delegáta/ mládežníckej delegátky SR pri WHO je prestížnou pozíciou. Na obdobie jedného roka bude úspešný kandidát/ úspešná kandidátka aktívne zastupovať svoju krajinu a mládež nielen prítomnosťou na medzinárodných fórach a zasadnutiach, ale taktiež verejným vystupovaním v jej mene v oblasti zdravotníctva. Program je spoločnou aktivitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorý realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Prvá absolventka programu Mládežnícka delegátka SR pri WHO

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorilo v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Študentskou radou vysokých škôl po prvýkrát vyhlásili výberové konanie v rámci nového program pre mladých ľudí – Mládežnícky delegát/ Mládežnícka delegátka SR pri WHO. Zvíťazila v ňom Katarína Dudová, ktorá sa tak stala prvou mládežníckou delegátkou SR pri WHO. Katarína bude reprezentovať slovenskú mládež na pôde WHO a zároveň zvyšovať povedomie o témach duševného a globálneho zdravia medzi mladými ľuďmi na Slovensku.

Katarína Dudová - Mládežnícka delegátka pri WHO
Katarína Dudová – Mládežnícka delegátka pri WHO

Katarína Dudová, pochádza z východného Slovenska, je absolventkou bakalárskeho štúdia Globálneho zdravotníctva a sociálnej medicíny na King’s College London, vďaka ktorému jej témy globálneho zdravotníctva prirástli k srdcu. Momentálne študuje na magisterskom stupni odbor Európska zdravotnícka ekonómia a manažment striedavo v Innsburcku a Bologni.

Počas štúdia mala príležitosť stráviť rok na Western University v Kanade a leto na humanitárnom projekte STEP-IN v Iraku. Na Slovensku absolvovala študijno-formačný program v Kolégiu Anton Neuwirtha. Od septembra pracuje na národnom projekte PIAAC – Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých.

V rámci svojho mandátu sa venovala téme duševného zdravia. „Ako svoju hlavnú agendu som si vybrala zvýšenie povedomia o dôležitosti duševného zdravia medzi mladými. Po návrate zo zahraničia som si túto problematiku začala všímať viac v slovenskom kontexte. Najmä osobné skúsenosti s mladými ľuďmi naokolo, mi pomohli navnímať, že to čo tu chýba je práve pozitívny prístup k duševnému zdraviu a potreba pozdvihnutia tejto témy vo verejnom diškurze,“ uviedla a pokračuje, „mladí sú dnes vystavení mnohým stresujúcim faktorom, ako vysoké očakávania zo strany príbuzných a okolia, komplikované rodinné vzťahy, či narastajúcemu syndrómu vyhorenia. Je dôležité, aby mladí ľudia cítili, že na tom, čo prežívajú naozaj záleží a dá sa s tým efektívne pracovať. Mojím primárnym cieľom bolo tak vytvoriť priestor na potrebnú diskusiu a pozvať mladých rozprávať sa o týchto dôležitých témach.“

Aktivity a úlohy mládežníckeho delegáta/delegátky:

 • realizácia prednášok a workshopov v regiónoch Slovenska pre mladých ľudí na vybranú tému globálneho zdravia v kontexte cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 a zvyšovania zdravotnej gramotnosti,
 • účasť na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v Ženeve, aktívna výpomoc Stálej misii SR pri WHO v Ženeve a aktívnu účasť na podujatiach,
 • účasť na podujatiach organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR týkajúcich sa tém zdravia mládeže,
 • propagácia programu, aktivít a tém, ktoré sú jeho súčasťou
 • šírenie nadobudnutých poznatkov na Internete a sociálnych sieťach o zdraví a zdravotníctve v kontexte cieľov udržateľného rozvoja na základe osobného výberu,
 • Mládežnícky delegát sa po návrate na Slovensko hlasí IUVENTE a Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí a odovzdáva im správu zo zasadnutia na spoločnom stretnutí. Uvedenú správu ďalej komunikuje verejnosti a najmä mladým ľuďom prostredníctvom informačných seminárov a debát. Mandát sa končí odovzdaním správy a jej komunikovaním voči slovenskej mládeži.

Vybranému delegátovi/delegátke ponúkame:

 • príležitosť aktívne zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na medzinárodných rokovaniach WHO,
 • finančné krytie aktivít, pokrytie cestovných nákladov a stravného podľa jeho základnej sadzby v zahraničí vo výške určenej podľa opatrenia Ministerstva financií SR (náklady na pobyt v Ženeve apod.), hradených IUVENTOU do celkovej výšky približne 3300 EUR,
 • účasť na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia WHO v Ženeve,
 • spoluprácu s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach globálneho zdravia a cieľov udržateľného rozvoja,
 • možnosť stretnúť významných zástupcov Slovenskej republiky a medzinárodných organizácií v oblasti zdravia,
 • organizačnú podpora IUVENTY pri organizácii panelových diskusií, prezentácií, workshopov, apod.

Profil mládežníckeho delegáta/mládežníckej delegátky:

 • vek 18 až 29 rokov (vrátane),
 • výborná znalosť anglického jazyka,
 • úspešne ukončený prvý ročník vysokoškolského štúdia v skupine študijných odborov zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života definovaných podľa aktuálnej sústavy študijných odborov,
 • časová flexibilita na vykonávanie mandátu a ochota a možnosť multiplikovať nadobudnuté skúsenosti a znalosti medzi mladými ľuďmi na Slovensku v každom kraji,
 • preukázané schopnosti líderstva,
 • skúsenosť s prácou v oblasti mládeže (IGOs pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže apod.), záujem o otázky a témy spojené s kvalitou života mladých ľudí,
 • záujem o medzinárodný rozmer zdravotníctva a orientácia v medzinárodnom prostredí výhodou,
 • znalosť ďalších rokovacích jazykov OSN výhodou,
 • skúsenosť s vystupovaním na verejnosti (prezentačné zručnosti) výhodou.

Mládežnícki delegáti/mládežnícke delegátky SR pri WHO:

2020/2021 – Katarína Dudová