Mládežnícke pozície pri inštitúciách EÚ a medzinárodných organizáciách

Mladí ľudia do 30 rokov tvoria približne polovicu svetovej populácie. Napriek tejto skutočnosti, sú len vo veľmi nepatrnej miere zastúpení v rozhodovacích procesoch, ktoré určujú a ovplyvnia živote práve tejto generácie mladých ľudí. Aj z tohto dôvodu sa viaceré organizácie rozhodli umožniť a podporovať participáciu mladých ľudí a zapájať ich do rozhodovacích procesov, aby mohli zastúpiť hlas generácie mladeže, ktorá bola po mnohé roky prehliadaná.

Ponúkame Vám prehľad niekoľkých mládežníckych pozícií, na ktoré sa môžete hlásiť na Slovensku alebo vo svete. Tento zoznam nie je konečný, má slúžiť ako prehľad najznámejších pozícií v našom regióne.

Mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO

Podmienky:

 • vek 18 až 29 rokov (vrátane)
 • výborná znalosť anglického jazyka
 • úspešne ukončený prvý ročník vysokoškolského štúdia v skupine študijných odborov zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života definovaných podľa aktuálnej sústavy študijných odborov
 • časová flexibilita na vykonávanie mandátu (účasť na World Health Assembly a ochota a možnosť multiplikovať nadobudnuté skúsenosti a znalosti medzi mladými ľuďmi na Slovensku v každom kraji – konkrétne termíny workshopov sa budú určovať na základe časových možností delegáta/delegátky v období jún – apríl)
 • preukázané schopnosti líderstva a dobrého charakteru
 • sebamotivácia a sebadisciplína, schopnosť pracovať samostatne
 • skúsenosť s prácou v oblasti mládeže (MVO pracujúce s deťmi a mládežou, participácia a aktívne občianstvo, nezávislé iniciatívy mládeže a pod.). Záujem o otázky a témy spojené s kvalitou života mladých ľudí

Úlohy:

 • realizáciu prednášok/workshopov v regiónoch SR pre mladých ľudí na vybranú tému globálneho zdravia v kontexte cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 a zvyšovania zdravotnej gramotnosti
 • účasť na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v Ženeve, aktívnu výpomoc Stálej misii SR pri OSN v Ženeve a aktívnu účasť na podujatiach
 • písanie blogov/tvorba vlogov pre šírenie (aj nadobudnutých) poznatkov o zdraví a zdravotníctve v kontexte cieľov udržateľného rozvoja na základe osobného výberu
 • účasť na podujatiach org. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR týkajúcich sa tém zdravia mládeže
 • ochotu poskytovať mediálne výstupy – rozhovor v TV, pre dennú tlač, na tlačových konferenciách a pod.

Prečo sa prihlásiť:

 • príležitosť aktívne zastupovať záujmy mladých ľudí zo Slovenskej republiky na medzinárodných rokovaniach WHO
 • finančné krytie aktivít, pokrytie cestovných nákladov a stravného podľa jeho základnej sadzby v zahraničí vo výške určenej podľa opatrenia Ministerstva financií SR (náklady na pobyt v Ženeve a pod.), hradených org. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže do celkovej výšky približne 3300 EUR
 • dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o brigádnickej práci študenta (ak ide o študenta/študentku dennej formy štúdia do 26 rokov)
 • účasť na zasadnutí Svetového zdravotníckeho zhromaždenia WHO v Ženeve
 • spolupráca s ďalšími mládežníckymi delegátmi z celého sveta v otázkach globálneho zdravia a cieľov udržateľného rozvoja
 • možnosť stretnúť významných zástupcov SR a medzinárodných organizácií v oblasti zdravia.
 • organizačná podpora org. IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pri organizácii panelových diskusií, prezentácií, workshopov, a pod.

Zaštiťuje:

 • IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Mládežnícki delegáti/mládežnícke delegátky SR pri WHO:

2020/2021 – Katarína Dudová