Dotačná schéma Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

MŠVVaŠ SR poskytuje prostredníctvom tejto schémy dotácie na podporu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a aktivít zameraných najmä pre mládež s nedostatkom príležitostí.

Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktoré sa začali realizovať od roku 2014, sú priamym nástrojom na podporu napĺňania Stratégie Slovenskej republiky pre mládež 2014 – 2021, nadväzujú na Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a Európsku stratégiu pre mládež. Implementačným orgánom Programov je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Programy pre mládež na roky 2014 – 2021 kladú dôraz na rôznorodosť oblastí podpory samotných aktivít organizácií pracujúcich pre mládež. Majú za cieľ zvýšiť kompetencie mladých ľudí v oblasti ich prípravy na ďalší život. Hlavný dôraz sa kladie na rozvoj aktívneho občianstva, posilnenie postavenia mládeže v spoločnosti, podporu dobrovoľníctva medzi mladými ľuďmi, uznanie neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou, podporou mladej generácie ako základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti.

Štruktúra Programov pre mládež na roky 2014 – 2021

PODPORA mládežníckych organizácií

Program PODPORA mládežníckych organizácií je zameraný na:

a) zvyšovanie kvality práce s mládežou prostredníctvom podpory rozvoja činnosti mládežníckych organizácií, ktoré pracujú na členskom princípe a vykonávajú pravidelnú a systematickú prácu s mládežou,

b) posilnenie strategického rozvoja mládežníckych organizácií ako dôležitého aktéra systému práce s mládežou a mládežníckej politiky,

c) vytváranie príležitostí pre aktívne zapojenie mládežníckych organizácií do napĺňania cieľov aktuálnej národnej stratégie pre mládež,

d) vytvorenie podmienok na cieľavedomý a systematický rozvoj kľúčových kompetencií mladých ľudí v prostredí mimo školy a rodiny prostredníctvom špecifických činností mládežníckych organizácií,

e) rozvoj kompetencií mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou,

f) vytváranie príležitostí pre dobrovoľnícke aktivity (najmä aktivity mladých vedúcich a mládežníckych vedúcich).

PRIORITY mládežníckej politiky

Program Priority mládežníckej politiky sa špecificky zameriava na

a) vytváranie príležitostí pre aktívne zapojenie rôznych subjektov do napĺňania aktuálnej národnej stratégie pre mládež,

b) tvorbu opatrení v práci s mládežou, ktorých cieľom je prispievať k posilneniu postavenia mládeže, proti jej spoločenskému vylúčeniu, ako aj k rozvoju aktívneho občianstva mladých ľudí,

c) mladých ľudí v získavaní kompetencií s cieľom osobného rozvoja s dôrazom na možnosti ich zamestnávania,

d) posilnenie synergie formálneho, neformálneho vzdelávania (v práci s mládežou) a spontánneho učenia sa,

e) uľahčenie prechodu zo školy do zamestnania, posilnenie autonómie mládeže a podporu podnikavosti ako životnej kompetencie,

f) zaistenie lepšieho uznania kompetencií získaných v prostredí práce s mládežou pre aktívny spoločenský a pracovný život,

g) rozšírenie kompetencií pracovníkov s mládežou, mladých a mládežníckych vedúcich pri zavádzaní inovácií a zabezpečovaní vyššej kvality neformálneho vzdelávania v práci s mládežou reflektujúcej tematické priority programu,

h) spoluprácu medzi rezortmi a sektormi, t.j. subjektmi štátneho sektora, samospráv, mimovládnych organizácií a podnikateľského sektora pri príprave aktivít neformálneho vzdelávania v práci s mládežou s ohľadom na aktuálne potreby mladých ľudí.

HLAS mladých 

Program HLAS mladých podporuje činnosť štruktúr zastupujúcich záujmy mládeže na úrovni samosprávnych krajov alebo na celoštátnej úrovni s cieľom:

a) zohľadniť potreby a záujmy mladých ľudí v rôznych regionálnych a národných politikách;

b) zvýšiť úroveň participácie mladých ľudí a povedomia o aktívnom občianstve,

c) posilniť reprezentáciu mládeže v rôznych štruktúrach na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni,

d) posilniť dostupnosť činnosti zastupiteľských štruktúr mládeže pre všetkých mladých ľudí,

e) zabezpečiť pravidelný zber podnetov a potrieb mládeže pre tvorbu regionálnej, národnej a Európskej mládežníckej politiky,

f) vytvárať partnerstvá medzi kľúčovými hráčmi mládežníckej politiky, štruktúrami zastupujúcimi mládežnícke organizácie a mladých ľudí,

g) zvyšovať kvalitu mládežníckej politiky na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni,

h) posilniť postavenie mládežníckych organizácií, žiackych školských rád, parlamentov mládeže a i. v politike samosprávnych krajov a ich štruktúrach a v mládežníckej politike na národnej úrovni,

i) identifikovať a vzdelávať mladých vedúcich a iných aktivistov na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni.

SLUŽBY pre mladých

1 – Poskytovanie informačno – poradenských služieb mladým

Tento podprogram  je zameraný na podporu činnosti klientsky orientovaných mimovládnych organizácií v oblasti informačných a poradenských služieb mladým, ktoré poskytujú na území samosprávneho kraja (regionálna úroveň) alebo na území aspoň štyroch samosprávnych krajov (národná úroveň) s cieľom:

a) poskytovať odborné poradenstvo pre mládež z oblastí psychologického, právneho, zdravotníckeho, finančného alebo kariérneho poradenstva a zodpovedného spotrebiteľského správania,

b) vytvárať, resp. prevádzkovať vytvorené online systémy poskytovania informácií a poradenstva mladým, overovať ich funkčnosť a priebežne ich aktualizovať,

c) zisťovať reálne potreby mladých ľudí na miestnej a/alebo regionálnej a/alebo národnej úrovni, obzvlášť potreby mladých ľudí s nedostatkom príležitostí a následne sa angažovať, aby zozbierané podnety boli reflektované pri tvorbe mládežníckej politiky na miestnej, regionálnej a/alebo národnej úrovni alebo v rámci Európskej únie,  a za týmto účelom vytvárať mladým priestor pre zapájanie sa do aktivít Štruktúrovaného dialógu,

d) spolupracovať s orgánmi verejnej moci3 v otázkach zvyšovania kvality života mladých ľudí a podporovať aktívnu partnerskú spoluprácu ďalších subjektov, čo zabezpečí medzisektorový a medzirezortný charakter v práci s mládežou na príslušnej úrovni,

e) zvyšovať kultúru komunikácie, mediálnu gramotnosť, kritické a analytické myslenie u mladých ľudí;

f) vykonávať výskumnú, edičnú a publikačnú činnosť za účelom informovania a vzdelávania mladých ľudí,

g) vytvárať priestor pre participáciu a spoluprácu na tvorbe strategického dokumentu týkajúceho sa mládeže na miestnej, regionálnej a/alebo národnej úrovni,

h) zvyšovať kompetencie mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou angažovaných v informačných a poradenských službách pre mládež účasťou na akreditovaných vzdelávacích programoch a/alebo na TCA. 

2 – Poskytovanie služieb dobrovoľníctva mladých 

Tento podprogram  podporuje činnosti klientsky orientovaných mimovládnych organizácií zameraných na poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže, ktoré pôsobia na území samosprávneho kraja (regionálna úroveň) alebo na území aspoň štyroch samosprávnych krajov (národná úroveň), s cieľom:

a) vytvárať, resp. prevádzkovať a rozširovať vytvorené online systémy poskytovania informácií a poradenstva o možnostiach dobrovoľníctva mládeže, overovať ich funkčnosť a priebežne ich aktualizovať (dopĺňať a rozširovať databázu dobrovoľníckych príležitostí, prepájať a/alebo párovať požiadavky s ponukami dobrovoľníctva, spravovať dobrovoľnícke ponuky v komunite),

b) vytvárať krátkodobé a dlhodobé dobrovoľnícke príležitosti pre mladých ľudí v spolupráci s partnerskými organizáciami a umiestňovať mládežníckych dobrovoľníkov do organizácií a/alebo prepájať ich s dobrovoľníckymi príležitosťami, ktoré im zabezpečia rozvoj kompetencií potrebných pre úspešné uplatnenie sa v pracovnom živote a na živote občianskej spoločnosti,

c) realizovať informačné, konzultačné a propagačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva mládeže s dôrazom na prínos nadobudnutých a rozvinutých kompetencií mladých ľudí dobrovoľníckou prácou, vrátane propagácie jej spoločenskej hodnoty,

d) zvyšovať status dobrovoľníctva mládeže prostredníctvom oceňovania dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov,

e) podporovať alebo vykonávať advokačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva na miestnej/regionálnej/národnej úrovni (spolupracovať s orgánmi verejnej moci,3 so zástupcami rôznych organizácií a inštitúcií a komunít v snahe rozvíjať a propagovať uznávanie dobrovoľníctva; spolupracovať pri tvorbe stratégií / vytvárať stratégie smerujúce k priaznivej spoločenskej klíme pre dobrovoľníctvo; spolupracovať / presadzovať finančnú podporu dobrovoľníctva a začleňovanie dobrovoľníctva do legislatívy smerujúcej k jeho podpore; podporovať / budovať infraštruktúru dobrovoľníctva),

f) zvyšovať kompetencie mládežníckych dobrovoľníkov a koordinátorov dobrovoľníkov účasťou na vzdelávacích programoch, akreditovaných vzdelávacích programoch a/alebo na aktivity zamerané na školenia a spoluprácu (TCA) týkajúcich sa manažmentu dobrovoľníkov, dobrovoľníckych programov a iných tém Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020,

g) spolupracovať na implementácii metodiky výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu vo formálnom vzdelávaní na národnej úrovni,

h) vykonávať výskumnú, edičnú a publikačnú činnosť v oblasti dobrovoľníctva mládeže,

i) zisťovať reálne potreby mladých dobrovoľníkov na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni za účelom zvyšovania kvality služieb dobrovoľníctva mládež. 

KOMUNITA mladých 

Program KOMUNITA mladých podporuje aktivity zamerané na tvorbu opatrení, ktoré sú predpokladom pre systémovú a strategickú mládežnícku politiku na miestnej úrovni – zavádzanie nových trendov v práci s mládežou, tvorbu medzi sektorovej politiky voči mládeži, posilnenie synergického efektu pôsobenia všetkých zainteresovaných strán aktívnych v oblasti starostlivosti o mládež, posilnenie uznania prínosu práce s mládežou a neformálneho vzdelávania, rozvoj dialógu medzi mladými ľuďmi a osobami zodpovednými za mládežnícku politiku a zapájanie mládeže do rozhodovacích procesov na miestnej úrovni.

Z hľadiska vyššie uvedeného zamerania, program KOMUNITA podporuje 3 oblasti činností:

a) Zber údajov a ich analýza pre potreby tvorby mládežníckej politiky založenej na dôkazoch Tvorba mládežníckej politiky založenej na dôkazoch predpokladá dôkladnú analýzu aktuálneho stavu existujúcich opatrení zameraných na mladých ľudí, zisťovanie a analýzu chýbajúcich údajov, identifikáciu výziev, ktorým mladí ľudia čelia v rámci daného mesta či obce, a to pri zohľadnení dostupných informácií a údajov, získaných výskumnou činnosťou na európskej, národnej či regionálnej úrovni. 

b) Tvorba strategického dokumentu pre oblasť mládeže Moderná mládežnícka politika musí byť vytváraná s využitím relevantných a aktuálnych údajov, participatívne a s využitím potenciálu všetkých aktérov, ktorí vykonávajú činnosti v prospech mladých ľudí v danom meste či obci. To predpokladá poznanie relevantných kľúčových aktérov, ich zapojenie do procesu definovania priorít a stanovenia strategických cieľov zameraných na mladých ľudí, vrátane priorít a cieľov v oblasti práce s mládežou, ako aj systematickú spoluprácu pri napĺňaní definovaných cieľov.
 
c) Napĺňane strategických cieľov mládežníckej politiky prostredníctvom modernej práce s mládežou. Pri práci s mládežou je nevyhnutné identifikovať moderné a efektívne formy činností, ktoré zohľadňujú špecifiká a rýchlo sa meniace potreby mladých ľudí a aktívne ich zapájajú do prípravy i realizácie rôznych činností. Takého činnosti v práci s mládežou majú prispievať k napĺňaniu cieľov mládežníckej politiky.

DÔKAZY o mladých

Program Dôkazy o mladých sa špecificky zameriava na:
a) získavanie relevantných a dôveryhodných informácií o mladých ľuďoch pre potreby tvorby opatrení mládežníckej politiky na rôznych úrovniach, a to prostredníctvom výskumu,
b) spoluprácu a sieťovanie rôznych subjektov aktívnych vo výskume mládeže pre potreby tvorby mládežníckej politiky.  

Programy pre mládež na roky 2014 – 2021 sa riadia príkazom ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 66/2020, ktorým sa mení a dopĺňa príkaz ministra č. 54/2013 na poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu v oblasti práce s mládežou. Implementačným orgánom programov je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu, prislúchajúcich sprievodcov pre žiadateľov a záverečné protokoly o pridelení dotácie sú dostupné na webovom sídle MŠVVaŠ SR v sekcii Mládež – Aktuálne výzvy

Štatistické údaje o Programoch pre mládež za rok 2020

V roku 2020 bolo vyhlásených 12 výziev na predkladanie žiadostí o dotáciu. Spolu bolo podporených 54 projektov v celkovej výške 3 215 575,06 €, z toho 2 412 323,00 € bolo poskytnutých v rámci programu PODPORA, ktorý sa zameriava na podporu systematickej a dlhodobej činnosti mládežníckych organizácií.

Štandardne fungujú programy PODPORA, HLAS, SLUŽBY 1 a SLUŽBY 2 na princípe dlhodobej podpory a na získanie prostriedkov z týchto programov je potrebné splniť kritériá registrácie. V roku 2020 boli v rámci nich vyhlásené výzvy PODPORA/D/2020, HLAS/D/1/2020, SLUŽBY/1/D/1/2020 a SLUŽBY/2/D/1/2020. Žiadateľmi o dotáciu sú iba organizácie, ktoré sa do programu registrovali v roku 2017 na obdobie rokov 2018-2021.

V roku 2020 však boli vyhlásené v programoch HLAS, SLUŽBY 1 a SLUŽBY 2 aj doplnkové výzvy (HLAS/D/2/2020, SLUŽBY/1/D/2/2020 a SLUŽBY/2/D/2/2020), v rámci ktorých boli podporené konkrétne projekty neregistrovaných organizácií.

V rámci programu PRIORITY je každoročne vyhlasovaná výzva na podporu Európskeho dialógu s mládežou, v roku 2020 pod č. PRIORITY/D/EUDM.

Prehľad podporených projektov v roku 2020

VýzvaPočet prijatých žiadostíPočet podporených projektovCelková finančná podpora
SLUŽBY/1/D/1/202099161 504,06 €
SLUŽBY/1/D/2/202017780 216,00 €
SLUŽBY/2/D/1/202088284 176,00 €
SLUŽBY/2/D/2/20203110 600,00 €
HLAS/D/1/202077217 026,00 €
HLAS/D/2/20205439 530,00 €
PODPORA/D/202017172 412 323,00 €
PRIORITY/D/EUDM/20201110 200,00 €
PRIORITY/D/CVČ/20201800,00 €
PRIORITY/D/1/20207100,00 €
KOMUNITA/D/1/20202000,00 €
KOMUNITA/D/2/20201200,00 €
SPOLU188543 215 575,06 €