Nadácia Modelový Európsky parlament (ďalej len „nadácia“) so sídlom v holandskom Haagu (Model European Parliament Foundation) v roku 1994 vytvorila európsky projekt Modelový Európsky parlament s cieľom poskytnúť mladým ľuďom „iný“ vlastnou skúsenosťou podmienený pohľad na proces európskej integrácie a tak pochopiť mechanizmus práce európskych inštitúcií, priviesť mladých ľudí k záujmu o štáty Európy a štúdium tém, o ktorých sa diskutuje v reálnom Európskom parlamente. 

Projekt sa realizuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

Modelový európsky parlament je projektom, ktorého cieľom je najmä vzdelávanie žiakov, učiteľov a prostredníctvom  nich aj širokú žiacku a rodičovskú verejnosť o systéme fungovania inštitúcií Európskej únie, o koncepte spoločnej Európy, o systéme fungovania demokratického systému študovaním rozličných tém, ktoré sú súčasťou simulácie európskeho parlamentu. Mladí ľudia sa počas  projektu naučia:

 • participovať na riešení súčasných problémov Európy;
 • jasne a zrozumiteľne formulovať vlastné postrehy a názory;
 • nadobudnú viac sociálnych a komunikačných zručností, najmä aktívneho počúvania, argumentácie;
 • asertívneho správania;
 • naučia sa tolerancii a porozumeniu medzi obyvateľmi Európy;
 • spoznávajú kultúru, tradície a štýl života krajín Európskej únie;
 • budujú si povedomie európskej identity;
 • pochopia význam demokratických princípov a ich dodržiavanie;
 • získajú zručnosť v technikách diplomacie;
 • oboznámia sa s diplomatickým protokolom, prácou veľvyslancov, politikov a oficiálnych;
 • predstaviteľov štátov v krajine konania medzinárodného zasadnutia;
 • pochopia potrebu a význam spolupráce medzi Európanmi pri riešení dôležitých spoločných problémov; 
 • získajú nové vedomosti o krajinách a národoch Európy;
 • posilňujú si národnú identitu;
 • získajú prehľad o štátnej politike;
 • lepšie pochopia potrebu mládežníckej politiky byť aktívnym občanom;
 • učiť sa obhajovať záujmy krajiny na medzinárodnom fóre;
 • posilňovať jazykové kompetencie;
 • nadväzovať priateľstvá s vrstovníkmi z iných krajín Európskej únie.

Okrem študentov je v projekte priestor rozvíjať spoluprácu i s učiteľmi a to  inovovať vyučovanie predmetov náuka o spoločnosti, dejepis a využiť skúsenosti a poznatky získané realizáciou projektu Modelový Európsky parlament v kontinuálnom vzdelávaní.

Modelový Európsky parlament v regiónoch Slovenska

Možnosť zapojiť sa do projektu Modelový európsky parlament mali všetci študenti slovenských gymnázií a obchodných akadémii vo veku 16 až 19 rokov. Dôležitým predpokladom bol záujem mladých ľudí o problematiku európskej politiky nielen na národnej úrovni, ale i medzinárodnej úrovni, keďže študenti majú možnosť si vybrať krajinu, ktorú budú v simulovanom Európskom parlamente zastupovať.

V školskom roku 2012/2013 budú mať možnosť študenti rokovať o jednotlivých nariadeniach v nasledovných výboroch:

 1. Výbor pre zahraničné veci
 2. Výbor pre hospodárske a menové záležitosti
 3. Výbor pre kultúru a vzdelávanie
 4. Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 5. Výbor pre ústavné záležitosti
 • Regionálne zasadnutie pre stredné Slovensko sa uskutočnilo v dňoch 9. – 10. 5. 2013 vo Zvolene v Hoteli Academic.
 • Regionálne zasadnutie pre východné Slovensko sa konalo  v dňoch 2. – 3. 5. 2013 v hoteli Bardejov v Bardejove.
 • Regionálne zasadnutie pre západné Slovensko sa konalo v dňoch 13. – 14. 5. 2013 v Inštitúte pre verejnú správu  v Bratislave.

Z každého regionálneho kola postúpia na národné kolo 4 delegáti a 2 náhradníci

dsc_0738

Národné kolo najlepších mladých politikov sa uskutočnilo v dňoch 19. – 21. júna 2013 v Bratislave. Piati najlepší mladí ľudia, ktorí ukázali svoje schopnosti v danej problematike výboru, ale i v komunikačných, argumentačných a prezentačných zručnostiach postupujú na medzinárodné zasadnutie Modelového Európskeho parlamentu, ktoré bude v apríli 2014 v hlavnom meste Rakúska, vo Viedni.

Medzinárodné jarné zasadnutie Modelového Európskeho Parlamentu 2016 – Budapešť, Maďarsko

V čase 9.4. – 16.4. 2016 sa konalo v Maďarsku v hlavnom meste Budapešť v poradí už 44. ročník medzinárodného zasadnutia Modelového Európskeho Parlamentu. Tohto zasadnutia sa zúčastnila i delegácia štyroch študentov zo Slovenska: Sára Soľárová z Popradu, Mária Dudžáková zo Spišskej Novej Vsi, Terézia Grünvaldská z Popradu a Michal Fogelton z Bratislavy. Projekt, ktorý mladým študentom od 16 do 19 rokov dáva možnosť zažiť proces európskej spolupráce na vlastnej koži, diskusie ako v reálnom parlamente, zasadanie výborov a riešenie otázok týkajúcich sa oblastí: zahraničných vecí, trvalo udržateľného rozvoja, sociálnych vecí a zamestnanosti, kultúry a vzdelávania, verejného zdravia a bezpečnosti potravín, spravodlivosti a občianskej slobody, priemyslu, výskumu a energetiky, bezpečnosti a obrany a taktiež rodovej rovnosti prebiehali v angličtine. I to dokazuje šikovnosť študentov, od ktorých sa vyžaduje prehľad o daných témach, ale i aktívne využívanie anglického jazyka. Študenti počas týždňa mali možnosť pracovať priamo v parlamentných výboroch na návrhu jednotlivých rezolúcií, z ktorých tie úspešne na základe počtu hlasov boli odsúhlasené a posunuté priamo Európskej Komisii na posúdenie.  

13029689_661399507335100_6896378254864501944_o-2