Olympiáda vo francúzskom jazyku (OFJ) je predmetová súťaž určená žiakom základných a stredných škôl a príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií. Je členená na 6 kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C) a pre všetky kategórie sa organizuje v 3 kolách – školské, krajské, celoštátne v zmysle pokynov Organizačného poriadku Olympiády vo francúzskom jazyku a aktuálnych Metodicko – organizačných pokynov Olympiády vo francúzskom jazyku.