Vážení účastníci webinára,

ešte raz ďakujeme za Vašu účasť na vzdelávacích seminároch Olympiády pod lupou, ktoré sa konali v termínoch: 2.12.2021, 8.12.2021 a 9.12.2021. V prípade, ak by ste si chceli opätovne pozrieť jednotlivé výstupy z webinárov, kliknite na linky zobrazené nižšie. Rovnako si môžete pozrieť aj prezentácie, ktoré boli súčasťou webinárov. Záznamy z prednášok sú určené všetkým tým, ktorí majú záujem o informácie týkajúce sa online prihlasovania cez EduPage, zlepšenia vedomostí pri zaraďovaní súťažiacich do kategórií jazykových POPS, ako aj samotné pochopenie postupového kľúča a odpovede na Vami zadané otázky.

  1. časť – Na úvod: ONLINE prihlasovanie (IUVENTA)
  2. časť – OAJ (Jana Bérešová)
  3. časť – ORJ (Ekaterina Borisova)
  4. časť – OŠJ (Peter Gschweng)
  5. časť – OFJ (Jana Bírová)
  6. časť – ONJ (Helena Hanuljaková)
  7. časť – OSJL (Alžbeta Palacková)

Na Vašom názore nám veľmi záleží, a preto Vás chceme poprosiť o krátku spätnú väzbu prostredníctvom Dotazníka spokojnosti. Za vyplnenie vopred ďakujeme.

Webinár – „Ako pripraviť geológa na Biologickú olympiádu“

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovali dňa 3. 11. 2021 pre učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií webinár „Ako pripraviť geológa na Biologickú olympiádu“. V rámci neho boli zrozumiteľne predstavené pravidlá Biologickej olympiády, kat. E, odbornosť geológia, aktuálna téma kras a jaskyne, čo všetko si musia žiaci naštudovať, v teréne zmapovať a ako si majú vytvoriť predpísané zbierky prírodnín. V druhom bloku to bol návod na online prihlasovanie žiakov na jednotlivé kolá tejto súťaže. Pre účastníkov bol dôležitý aj tretí blok s ukážkami online testov a online poznávačiek minerálov, hornín a skamenelín v platforme EduPage. V poslednom bloku boli prezentované možnosti účasti žiakov v projektovej časti Biologickej olympiády kat. C a D s geologickými projektami. Webinára, ktorý bola zakončený diskusiou, sa zúčastnilo 86 učiteľov z celého Slovenska.

Prezentácia: Ako pripraviť geológa na Biologickú olympiádu

Záznam z webinára: Ako pripraviť geológa na Biologickú olympiádu

Školenie oficiálnych dozorov, 26. – 27. 2. 2020, Bratislava 

Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zorganizoval školenie oficiálnych dozorov, ktorých úlohou je najmä zabezpečenie bezpečnosti žiakov počas celoštátnych kôl POPS a sústredení pred medzinárodnými súťažami. Prvý deň školenia bol určený teórii, príkladom dobrej praxe, diskusii a školeniu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Druhý deň bol náročnejší, účastníci absolvovali 8 hodinový kurz prvej pomoci, ktorý bol po úspešnom zvládnutí teoretickej i praktickej časti zakončený testom a získaním certifikátu. Našim oficiálnym dozorom želáme čo najhladší priebeh celoštátnych kôl a sústredení pred medzinárodnými súťažami. 

Certifikovaný kurz prvej pomoci, ktorý bol súčasťou školenia oficiálnych dozorov.
Foto: Vladimíra Kosorinská