V roku 2020 (na jeseň) pripravujeme:

  • Seminár k Biologickej olympiáde, kat. E, odbornosť geológia
  • Semináre k olympiádam v cudzích jazykoch
  • Kampaň pre nezapojené školy do POPS  

V roku 2020 sme zrealizovali:

Školenie oficiálnych dozorov, 26. – 27. 2. 2020, Bratislava 

Odbor predmetových olympiád a postupových súťaží IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zorganizoval školenie oficiálnych dozorov, ktorých úlohou je najmä zabezpečenie bezpečnosti žiakov počas celoštátnych kôl POPS a sústredení pred medzinárodnými súťažami. Prvý deň školenia bol určený teórii, príkladom dobrej praxe, diskusii a školeniu bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Druhý deň bol náročnejší, účastníci absolvovali 8 hodinový kurz prvej pomoci, ktorý bol po úspešnom zvládnutí teoretickej i praktickej časti zakončený testom a získaním certifikátu. Našim oficiálnym dozorom želáme čo najhladší priebeh celoštátnych kôl a sústredení pred medzinárodnými súťažami. 

Certifikovaný kurz prvej pomoci, ktorý bol súčasťou školenia oficiálnych dozorov.
Foto: Vladimíra Kosorinská