Organizačné zabezpečenie IJSO:

Mgr. Katarína Filipová      

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 
tel.: +421 2 592 96 281  
mob.: +421 917 718 809 
e-mail: katarina.filipova@iuventa.sk      

Odborné a obsahové zabezpečenie IJSO: 

Doc. RNDr. František Kundracik, CSc
koordinátor IJSO za Slovenskú republiku 

Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK   
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava   
e-mail: kundracik@fmph.uniba.sk