YouthWiki_logo

Youth Wiki je on-line platforma, akási encyklopédia, Európskej únie v oblasti národných mládežníckych politík z 32 európskych krajín. Obsahuje komplexnú popisnú databázu národných štruktúr, politík a činností na podporu blaha mladých ľudí. Zahŕňa desať hlavných oblastí činnosti, konkrétne ide o

  • riadenie politiky mládeže,
  • účasť mládeže na dobrovoľníckej činnosti,
  • zamestnanosť a podnikanie,
  • sociálne začlenenie,
  • participáciu,
  • vzdelávanie a odbornú prípravu,
  • zdravie a blahobyt,
  • tvorivosť a kultúru,
  • mládež a svet
  • a prácu s mládežou.

Informácie o slovenských politikách pre mládež poskytuje a každoročne aktualizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, pôsobiaca ako slovenský národný korešpondent.

Youth Wiki je projektom Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (anglicky European Education and Culture Executive Agency, skratka EACEA). Ide o decentralizovaný orgán Európskej únie vytvorený Európskou komisiou a pod vedením viacerých generálnych riaditeľstiev (ktoré plnia úlohy „európskych ministerstiev“). Agentúry sa líšia od európskych inštitúcii a sú založené na plnenie špecifických úloh. Od roku 2006 je EACEA katalyzátorom projektov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže, športu, audiovízie, kultúry, občianstva a humanitárnej pomoci. EACEA sa v mene Európskej komisie snaží podporovať inovácie v týchto oblastiach, vždy v duchu cezhraničnej spolupráce a vzájomného rešpektu.