Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – zabezpečenie okresných a krajských kôl

doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 
predseda SK CHO, národný koordinátor pre ICHO

Katedra organickej chémie, PríF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 
tel.: +421 2 602 96 323 
e-mail: martin.putala@uniba.sk 

Mgr. Henrieta Stankovičová, PhD.  
podpredsedníčka SK CHO

Chemický ústav, PríF UK, 842 15 Bratislava    
tel.: +421 2 602 96 319  
e-mail: henrieta.stankovicova@uniba.sk 

Mgr. Martina Kurinová
tajomníčka SK CHO 
NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pracovisko Karloveská 64, 842 58 Bratislava 
tel.: +421 2 592 96 224 
mob.: +421 917 402 507 
e-mail: martina.kurinova@iuventa.sk


Ing. Martina Gánovská   
národná koordinátorka pre GPCH

Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, 059 21 Svit 
tel.: +421 908 024 957  
e-mail: martinaganovska@gmail.com

doc. Ing. Ján Reguli, CSc. 
vedúci autorského kolektívu SK CHO pre kat. A

Lužická 2, 811 08 Bratislava 
tel.: +421 915 796 024  
e-mail: jreguli@gmail.com

Ing. Pavel Májek, PhD. 
vedúci autorského kolektívu SK CHO pre kat. B 

Ústav analytickej chémie, FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava   
tel.: +421 2 593 25 728 
e-mail: pavel.majek@stuba.sk

PaeDr. Anna Drozdíková, PhD. 
vedúca autorského kolektívu SK CHO pre kat. C

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PríF UK, Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava  
tel.: +421 2 602 96 311 
e-mail: anna.drozdikova@uniba.sk

Ing. Anna Ďuricová, PhD.
vedúca autorského kolektívu SK CHO pre kat. EF 

Katedra environmentálneho inžinierstva, FEE TUZVO, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 
tel.: +421 45 520 65 15  
e-mail: duricova.anna@atlas.sk


RNDr. Jana Chrappová, PhD.   
predsedníčka KK CHO pre Bratislavský kraj a vedúca autorského kolektívu SK CHO pre kat. D 

Katedra anorganickej chémie, PríF UK, Ilkovičova 6, 842 15  Bratislava   
tel.: +421 2 602 96 497 
e-mail: jana.chrappova@uniba.sk 

doc. Ing. Mária Linkešová, CSc. 
predsedníčka KK CHO pre Trnavský kraj 

Katedra chémie, PdF TU, Priemyselná 4, 918 43 Trnava     
tel.: +421 33 593 95 13      
e-mail: mlinkesova@gmail.com 

PaedDr. Miroslav Kozák 
predseda KK CHO pre Trenčiansky kraj 

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza     
tel.: +421 46 542 33 67 
e-mail: miko@gympd.sk

Ing. Eva Karlubíková 
predsedníčka KK CHO pre Nitriansky kraj

Gymnázium, Golianova 68, 949 01 Nitra     
mob.: +421 905 256 063     
e-mail: karlubikova.eva@gmail.com   

doc. RNDr. Zuzana Melichová, PhD. 
predsedníčka KK CHO pre Banskobystrický kraj

Katedra chémie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica     
tel.: +421 48 446 73 50     
e-mail: zuzana.melichova@umb.sk

Ing. Oľga Sajková
predsedníčka KK CHO pre Žilinský kraj 

Gymnázium J. Lettricha, J. Lettricha 2, 036 01 Martin     
tel.: +421 43 423 07 98 
e-mail: sajkova2@gmail.com

RNDr. Marcel Tkáč 
predseda KK CHO pre Prešovský kraj 

Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša, Duklianska 16, 080 01 Prešov     
tel.: +421 51 746 54 01 
e-mail: marceltkac@gmail.com

RNDr. Rastislav Serbin, PhD.  
predseda KK CHO pre Košický kraj 

Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Šrobárova 2, 041 54 Košice     
tel.: +421 55 23 412 46 
e-mail: rastislav.serbin@gmail.com  


Mgr. Blanka Šupolová 
členka SK CHO

Základná škola, Moskovská 2, 974 11 Banská Bystrica     
tel.: +421 903 650 521    
e-mail: blanka.supolova@gmail.com

prof. RNDr. Alžbeta Hegedüsová, PhD. 
členka SK CHO 

Katedra zeleninárstva, FZKI SPU, Trieda A. Hlinku 2, 949 74 Nitra     
mob.: +421 907 795 373 
e-mail: alzbeta.hegedusova@uniag.sk 

RNDr. Anton Sirota, PhD.     
člen SK CHO 

Kupeckého 2, 821 08 Bratislava 
mob.: +421 907 473 367 e-mail: anton.sirota@stuba.sk 

RNDr. Pavol Tarapčík, PhD.  
člen SK CHO

Ústav analytickej chémie FCHPT STU, Radlinského 9, 812 37 Bratislava     
tel.: +421 2 593 25 311 
e-mail: pavol.tarapcik@stuba.sk 

RNDr. Helena Vicenová  
členka SK CHO

Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05  Bratislava    
tel.: +421 903 688 154 
e-mail: helena.vicenova@gmail.com

Bc. Samuel Andrejčák 
člen SK CHO

Poštová 14, Handlová    
tel.: +421 918 071 171  
e-mail: samo.andrejcak@gmail.com 

Mgr. Jela Nociarová  
členka SK CHO

Katedra anorganickej chémie, PríF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava     
tel.: +421 940 770 066 
e-mail: jela.nociarova@gmail.com 

Mgr. Veronika Trembošová  
členka SK CHO

Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislava 
tel.: +421 2 324 010 43 
e-mail: veronika.trembosova@gmail.com 

RNDr. Anna Kamlárová, PhD.  
členka SK CHO

Ústav experimentálnej medicíny, LF UPJŠ, Trieda SNP 1, 040 11 Košice 
tel.: +421 55 234 32 65  
e-mail: anna.kamlarova@gmail.com 

Ing. Lucia Uhrinová  
členka SK CHO

Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, 059 21 Svit 
tel.: +421 915 907 748 
e-mail: l.uhrinova@gmail.com 

RNDr. Martin Vavra, PhD.   
člen SK CHO

Katedra anorganickej chémie, PF UPJŠ, Šrobárova 2, 041 54 Košice 
tel.: +421 55 234 2346   
e-mail: martin.vavra@upjs.sk

Ing. Jozef Urban   
člen SK CHO

Stredná priemyselná škola S. Mikovíniho, Akademická 13, 969 15 Banská Štiavnica 
tel.: +421 45 691 14 31  
e-mail: jzfurban@gmail.com 

RNDr. Ján Elečko, PhD.    
člen SK CHO

Ústav chemických vied, PF UPJŠ, Moyzesova 11, 040 01 Košice  
tel.: +421 55 234 11 92  
e-mail: jan.elecko@upjs.sk 

Ing. Judita Dömötörová 
členka SK CHO

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava   
tel.: +421 2 405 543 96   
e-mail: domotorova@sosch.sk

Ing. Elena Kulichová  
členka SK CHO

Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky 
tel.: +421 46 546 14 72 
elena.kulichova@gmail.com

Ing. Ľudmila Glosová 
členka SK CHO

Šoltésovej č, 971 01 Prievidza 
mob.: +421 903 310 257 
lglosova@gmail.com

Mgr. Katarína Szarka, PhD.
členka SK CHO
Katedra chémie, UJŠ, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
tel:. +421 35 326 06 83
szarkak@ujs.sk

Mgr. Táňa Sebechlebská, PhD.
členka SK CHO
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PríF UK, Ilkovičpova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 602 96 232
tana.sebechlabska@uniba.sk

doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
členka SK CHO
Oddelenie fyzikálnej chémie ÚFCHCHF FCHPT, Radlinského 9, 812 37 Bratislava
tel.: +421 2 593 25 477
dana.dvoranova@stuba.sk

RNDr. Radoslava Tomovčíková
členka SK ChO
Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 23, 029 01 Námestovo
mob.: +421 901 742 848
radtom@centrum.sk