Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – zabezpečenie okresných a krajských kôl

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc. 
predseda SK FO 
Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva EF ŽU, Univerzitná 1,  010 26 Žilina 
tel.: +421 41 51 32 115 
e-mail: ivo.cap@fel.uniza.sk 

RNDr. Ľubomír Mucha 
podpredseda SK FO 
Centrum voľného času – RCM Košice, strojárenská 3, 040 01 Košice    
e-mail: lubomir.mucha@gmail.com 

PaedDr. Ľubomír Konrád 
podpredseda SK FO 
Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina 
e-mail: lubomir.konrad@gmail.com 

Mgr. Jana Krajčovičová
tajomníčka SK FO  

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Pracovisko Karloveská 64, 842 58 Bratislava
mob.: +421 905 970 187
e-mail: jana.krajcovicova@iuventa.sk

RNDr. Slavomír Tuleja, PhD.  
zástupca pre SŠ 
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 066 51 Humenné 
tel.: +421 902 435 189 
e-mail: stuleja@gmail.com 

Mgr. Anikó Hevesi 
zástupkyňa pre ZŠ 
Gymnázium Hansa Selyeho, B. Királya 5, 945 01 Komárno 
tel.: +421 35 773 13 12 
e-mail: infohevesi@gmail.com

RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD. 
člen SK FO 
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice 
tel.: +421 903 410 898 
e-mail: tomas.lucivjansky@upjs.sk 

RNDr. Mária Kladivová, PhD. 
členka SK FO 
Katedra fyziky FEI TU v Košiciach, Park Komenského 2, 042 00 Košice 
tel.: +421 55 60 22 830 
e-mail: maria.kladivova@tuke.sk 

RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. 
člen SK FO   
 
Katedra fyziky, matematiky a techniky, FHPV PU, Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov  
tel.: +421 905 398 623   
e-mail: ilkovic@unipo.sk

Bc. Patrik Švančara    
člen SK FO  
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Ke Karlovu 3, 1121 16 00 Praha 2  
tel.: +420 607 064 672;  +421 902 805 614 
e-mail: patriksvancara@gmail.com

RNDr. Stanislav Hrivňak      
člen SK FO 
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice      
tel.: +421 902 613 150  
e-mail: stanislav.hrivnak@student.upjs.sk    

Adam Škrlec 
zástupca FKS       

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina F2, 842 58  Bratislava      
e-mail: adam.skrlec@trojsten.sk 

Dušan Kavický 
zástupca FKS       
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská Dolina F2, 842 58  Bratislava      
e-mail: dusan.kavicky@trojsten.sk 


Mgr. Ľubica Letanovská 
predsedníčka KK FO pre Bratislavský kraj 
Spojená škola, Novohradská 3, 821 09 Bratislava 
m.t.: +421 904 25 04 56 
e-mail: letanovska@gjh.sk


PaedDr. Ing. František Glos, PhD. 
predseda KK FO pre Trnavský kraj 
 
Základná škola s MŠ, Na Výhone 188, 922 21 Moravany nad Váhom 
tel.: +421 33 77 19 187
mobil: +421 905 863 386
e-mail: riaditel@zsmoravany.sk
  
RNDr. Aba Teleki, PhD. 
predseda KK FO pre Nitriansky kraj  
tel.: +421 907 670 361 
e-mail: jsmfteleki@gmail.com  

Mgr. Kamil Bystrický 
predseda KK FO pre Trenčiansky kraj  
tel.: +421 910 344 392
e-mail: kamil.bystricky.sr@gmail.com

Prof. Dr. Boris Tomášik 
predseda KK FO pre Banskobystrický kraj 
Katedra fyziky, FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 
tel.:  +421 48 446 7206
e-mail: boris. tomasik@umb.sk 

Ing. Dušan Nemec, PhD. 
predseda KK FO pre Žilinský kraj 
Katedra riadiacich a informačných systémov, EF ŽU, Univerzitná 1, 010 26 Žilina   
tel.: +421 910 446 912   
e-mail: dusan.nemec@fel.uniza.sk   

Dr.h.c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD. 
predseda KK FO pre Prešovský kraj 
Katedra fyziky, matematiky a techniky FHPV  PU, Ul. 17. novembra 1,  080 01 Prešov 
tel.: +421 51 75 70 681 
e-mail: vladimir.seben@unipo.sk 

doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD. 
predseda KK FO pre Košický kraj 
Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, Park Angelium 9, 040 01 Košice 
tel.: +421 55 23 46 132 
e-mail: jozef.hanc@upjs.sk