Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – zabezpečenie okresných a krajských kôl

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.  
predseda SK GO, 
vedúci autorského kolektívu SK GO pre kat. A, B a Z 

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 
tel.: +421 2 602 96 430
e-mail: ladislav.tolmaci@uniba.sk 

Mgr. Scarlett Kubová
tajomníčka SK GO

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava 
tel.: +421 2 592 96 406
mob.: +421 907 71 64 67
e-mail: scarlett.kubova@iuventa.sk 
  


Mgr. Gabriela Nováková, PhD. 
vedúca autorského kolektívu SK GO pre kat. E, F, G

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, B-1 č. 309 c, 842 15 Bratislava
tel.: 421 290 14 91 61
e-mail: gabriela.novakova@uniba.sk 


doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc. 
predseda KK GO pre Bratislavský kraj 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Ch1-B1 č. 10, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 90 14 93 88 
e-mail: vladimir.slavik@uniba.sk


RNDr. František Klotton 
predseda KK GO pre Trnavský kraj

Koceľova 29, 917 01 Trnava 
tel.: +421 903 418 312 
e-mail: f.klotton@centrum.sk


RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. 
predsedníčka KK GO pre Trenčiansky kraj 

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel.: +421 37 640 86 38 
e-mail: hkramarekova@ukf.sk


doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. 
predsedníčka KK GO pre Nitriansky kraj 

e-mail: aldubcova@gmail.com


RNDr. Martina Škodová, PhD. 
predsedníčka KK GO pre Banskobystrický kraj 

Katedra geografie a krajinnej ekológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 446 73 03 
e-mail: martina.skodova@umb.sk


RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. 
predsedníčka KK GO pre Žilinský kraj

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 432 68 42 
e-mail: Ivana.tomcikova@ku.sk


PaedDr. Iveta Rakytová, PhD. 
podpredseda KK GO pre Žilinský kraj 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 432 68 42 
e-mail: iveta.rakytova@ku.sk


RNDr. Monika Ivanová, PhD. 
predsedníčka KK GO pre Prešovský kraj 

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU, Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov 
tel.: +421 51 757 08 64 
e-mail: monika.ivanova@unipo.sk


RNDr. Štefan Koco, PhD. 
podpredseda KK GO pre Prešovský kraj 

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov 
tel.: +421 51 757 06 91 
e-mail: stefan.koco@unipo.sk


RNDr. Stela Csachová, PhD. 
predsedníčka KK GO pre Košický kraj 

Ústav geografie PV UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice 
tel.: +421 55 234 22 55 
e-mail: stela.csachova@upjs.sk 

Mgr. Marián Kulla, PhD. 
podpredseda KK GO pre Košický kraj 

Ústav geografie PF UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice 
tel.: +421 55 625 85 63 
e-mail: marian.kulla@upjs.sk 

Adresár autorského kolektívu GO pre ZŠ a OG:

Mgr. Gabriela Nováková, PhD. 
vedúca autorského kolektívu

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, B-1 č. 309 c, 842 15 Bratislava
tel.: 421 290 14 91 61
e-mail: gabriela.novakova@uniba.sk 

Mgr. Ingrid Bučeková PhD. 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Ch1-B1 č. 14, 842 15 Bratislava
tel.: +421 290 14 20 89
e-mail: ingrid.bucekova@uniba.sk 

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. 
predsedníčka KK GO pre Trenčiansky kraj 

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 
tel.: +421 37 640 86 38 
e-mail: hkramarekova@ukf.sk

Preklad testov do maďarského jazyka: RNDr. Ferenc ZirigRNDr. Peter Likavský, CSc. 
člen SK GO 

Katedra didaktiky prírodných vied PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava   
tel.: +421 2 602 96 327 
e-mail: peter.likavsky@uniba.sk


RNDr. Juraj Rechtorík 
člen SK GO 

SOA PROFI-KAMO a SŠG GAUDEAMUS, Dudvážska 6, 821 07 Bratislava 
tel.: +421 2 455 25 772 
e-mail: riaditel@dudva.sk


RNDr. Pavel Sadloň 
člen SK GO

Gymnázium, L. Sáru 1, 841 04 Bratislava 
tel.. +421  2 693 07 701 
e-mail: pavel.sadlon@gymls.sk


PaedDr. Elena Sýkorová 
členka SK GO

Gymnázium, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom 
tel.: +421 42 442 23 80 
e-mail: sykorova.elenka@gmail.com