Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – zabezpečenie okresných a krajských kôl

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.  
predseda SK GO, 
vedúci autorského kolektívu SK GO pre kat. A, B a Z 

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov, PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 
tel.: +421 2 602 96 430
e-mail: ladislav.tolmaci@uniba.sk 

RNDr. Roman Lehotský
tajomník SK GO

Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Pracovisko Karloveská 64, 842 58 Bratislava 
tel.: +421 2 592 96 274
mob.: +421 905 49 77 08
e-mail: roman.lehotsky@iuventa.sk 
  


Mgr. Gabriela Nováková, PhD. 
vedúca autorského kolektívu SK GO pre kat. E, F, G

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, PríF UK, lkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: 421 290 14 91 61
e-mail: gabriela.novakova@uniba.sk 


doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc. 
predseda KK GO pre Bratislavský kraj 

Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja, PríF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
tel.: +421 2 90 14 93 88 
e-mail: vladimir.slavik@uniba.sk


Mgr. Radim Urban
predseda KK GO pre Trnavský kraj

Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, 921 01 Piešťany
tel.: +421 33 79 893 33
e-mail: radim.urban@gypy.sk

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. 
predsedníčka KK GO pre Trenčiansky kraj 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel.: +421 37 640 86 38 
e-mail: hkramarekova@ukf.sk


RNDr. Magdaléna Nemčíková, PhD.
predsedníčka KK GO pre Nitriansky kraj 

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel.: +421 37 640 86 34 
e-mail: mnemcikova@ukf.sk


RNDr. Martina Škodová, PhD. 
predsedníčka KK GO pre Banskobystrický kraj 

Katedra geografie a krajinnej ekológie FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 446 73 03 
e-mail: martina.skodova@umb.sk


RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. 
predsedníčka KK GO pre Žilinský kraj

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 432 68 42 
e-mail: Ivana.tomcikova@ku.sk


PaedDr. Iveta Rakytová, PhD. 
podpredseda KK GO pre Žilinský kraj 

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 432 68 42 
e-mail: ivetarakytova@gmail.com


RNDr. Monika Ivanová, PhD. 
predsedníčka KK GO pre Prešovský kraj 

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky FHPV PU, Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov 
tel.: +421 51 757 08 64 
e-mail: monika.ivanova@unipo.sk


RNDr. Štefan Koco, PhD. 
podpredseda KK GO pre Prešovský kraj 

Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Ul. 17. novembra 1, 081 16 Prešov 
tel.: +421 51 757 06 91 
e-mail: stefan.koco@unipo.sk


RNDr. Stela Csachová, PhD. 
predsedníčka KK GO pre Košický kraj 

Ústav geografie PV UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice 
tel.: +421 55 234 22 55 
e-mail: stela.csachova@upjs.sk 

Mgr. Marián Kulla, PhD. 
podpredseda KK GO pre Košický kraj 

Ústav geografie PF UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice 
tel.: +421 55 625 85 63 
e-mail: marian.kulla@upjs.sk 

Preklad testov do maďarského jazyka:

RNDr. Ferenc ZirigRNDr. Peter Likavský, CSc. 
člen SK GO 

Katedra didaktiky prírodných vied PriF UK, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava   
tel.: +421 2 602 96 327 
e-mail: peter.likavsky@uniba.sk


RNDr. Juraj Rechtorík 
člen SK GO 

SOA PROFI-KAMO a SŠG GAUDEAMUS, Dudvážska 6, 821 07 Bratislava 
tel.: +421 2 455 25 772 
e-mail: riaditel@dudva.sk


RNDr. Pavel Sadloň 
člen SK GO

Gymnázium, L. Sáru 1, 841 04 Bratislava 
tel.. +421  2 693 07 701 
e-mail: pavel.sadlon@gymls.sk


PaedDr. Elena Sýkorová 
členka SK GO

Gymnázium, Školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom 
tel.: +421 42 442 23 80 
e-mail: sykorova.elenka@gmail.com