Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – zabezpečenie okresných a krajských kôl

PhDr. Dagmar Horná, PhD.
predsedníčka CK OĽP

Gercenova 9, 851 01 Bratislava
mob.: +421 915 71 47 86 
e-mail: dagmar.horna@gmail.com 

Mgr. Katarína Filipová
tajomníčka SK OĽP 

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pracovisko Karloveská 64, 842 58 Bratislava 
tel.: +421 2 592 96 281 
mob.: +421 917 718 809 
e-mail: katarina.filipova@iuventa.sk


Mgr. Zuzana Smetanová
predsedníčka KK OĽP pre Bratislavský kraj

Revolučná 674, 900 86 Budmerice
tel.: +421 905 92 45 82
e-mail: smetanovaz68@gmail.com


doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD. 
predseda KK O
ĽP pre Trnavský kraj

Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, 921 26 Piešťany
tel.: 
e-mail: peter.rusnak@truni.sk

 
Mgr. Zuzana Bachyncová, PhD.  
predseda KK O
ĽP pre Trenčiansky kraj

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza
tel.: 
e-mail: laluhova.zuzana@gmail.com 


PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová
predsedníčka KK O
ĽP pre Nitriansky kraj

Gymnázium vo Vrábľoch, Školská 26, 952 80 Vráble
tel.: +421 37 783 21 29, +421 37 783 21 30
e-mail: semjanovai@post.sk

    
PhDr. Karin Straková 
predsedníčka KK O
ĽP pre Banskobystrický kraj 

Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 415 36 47    
e-mail: strakovakarin@hotmail.com


PhDr. Ján Chovanec 
predseda KK O
ĽP pre Žilinský kraj  

Za luhami 7, 031 01  Liptovský Mikuláš
tel.: +421 908 607 371
e-mail: janci.ch@centrum.sk


Mgr. Jozefína Lazorová  
predseda KK OĽP pre Prešovský kraj

Gymnázium Sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, 080 01 Prešov
tel.: +421 51 7567 302
e-mail: jozefinalazorova@gmail.com

PhDr. Viktória Andrášiková
predsedníčka KK OĽP pre Košický kraj

Hotelová akadémia, Južná trieda 10, 040 01 Košice
tel.: +421 55 72 60 705
e-mail: viktoria.andrasikova@gmail.com

Ing. Viliam Figusch, CSc.
člen CK O
ĽP

Zvončeková 46, 831 06 Bratislava
tel.: +421 2 448 84 647, +421 904 89 82 60
e-mail: viliam.figusch@gmail.com

Mgr. Jana Kviečinská
členka CK OĽP

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13, 813 11 Bratislava 
tel.: +421 905 89 89 42 
e-mail: jana.kviecinska@justice.sk 


Mgr. Dionýz Hochel 
člen CK OĽP

Európsky parlament, Informačná kancelária na Slovensku, Palisády 29, 811 06 Bratislava
tel.: +421 2 594 29 683
e-mail: dionyz.hochel@ep.europa.eu

PhDr. Kálmán Petőcz   
člen CK OĽP

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku  
tel.: +421 902 171 039  
e-mail: petoczkj@hotmail.com