Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – zabezpečenie okresných a krajských kôl

RNDr. Michal Forišek, PhD.
predseda SK OI
  
Katedra informatiky FMFI UK, Mlynský dolina, 842 48 Bratislava
tel.: +421 2 602 95 225
e-mail: misof@ksp.sk

Mgr. Alexandra Pačutová 
tajomníčka SK OI

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
tel.: +421 2 592 96 330
m.t.: +421 905 970 187    
e-mail: alexandra.pacutova@iuventa.sk

RNDr. Eva Hanulová
predsedníčka KK OI pre Bratislavský kraj

Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 210 28 327, kabinet informatiky gymnázium
e-mail: ehanulova@gjh.sk

Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. 
predseda KK OI pre Trnavský kraj

Katedra matematiky a informatiky PdF TU, Priemyselná 4, 918 43 Trnava
tel.: +421 33 59 39 549    
e-mail: roman.horvath@truni.sk

Ing. Andrea Juleny
predsedníčka KK OI pre Trenčiansky kraj

Yhman s.r.o, Gagarinova 1, 911 01 Trenčín
tel.: +421 32 652 6387 
e-mail: andrea@juleny.sk

prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
predsedníčka KK OI pre Nitriansky kraj

Katedra matematiky a informatiky EF Univerzity J. Selyeho, Rektorát UJS, Bratislavská 3322, 945 01 Komárno
tel.: +421 35 32 60 605
e-mail: veronika.stoffa@gmail.com

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
predseda KK OI pre Banskobystrický kraj

Katedra informatiky, Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 446 7132      
e-mail: miroslav.melichercik@umb.sk 


predseda KK OI pre Žilinský kraj

 
tel.:   
e-mail:  


Mgr. Mária Majherová, PhD.
predsedníčka KK OI pre Prešovský kraj

Katedra fyziky, matematiky a techniky FHPV PU, Ul. 17. novembra č. 1, 081 16 Prešov
tel.: +421 51 75 70 316
e-mail: maria.majherova@unipo.sk 

RNDr. Rastislav Krivoš-Belluš, PhD.
predseda KK OI pre Košický kraj

Ústav informatiky PF UPJŠ, Jesenná 5, 040 01 Košice
tel.: +421 55 234 2226
e-mail: rastislav.krivos-bellus@upjs.sk

RNDr. Andrej Blaho, PhD.
člen SK OI
 
Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
mob.: +421 911 22 82 16     
e-mail: andrej.blaho@gmail.com

Mgr. Vladimír Boža
člen SK OI

Katedra informatiky FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
e-mail: vladimir.boza@ksp.sk

Bc. Michal Anderle
člen SK OI

Katedra informatiky FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
e-mail: zaba@ksp.sk