Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – zabezpečenie okresných a krajských kôl

Mgr. Melichar Cubjak 
predseda SK PYT
 

Základná škola Beňovského 1, 841 01 Bratislava 
tel.: +421 2 643 65 900  
e-mail: melicharcubjak@gmail.com

RNDr. Roman Lehotský   
tajomník SK PYT   
   
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, 842 58 Bratislava   
tel.: +421 2 592 96 274  
mob.: +421 905 497 708
e-mail: roman.lehotsky@iuventa.sk

RNDr. Erszébet Édes 
členka SK PYT 

Gymnázium H. Selyeho, B. Királia 5, 945 01 Komárno   
tel.: +421 35 773 13 12 
e-mail: edese@post.sk  

Mgr. Zdena Surovcová 
členka SK PYT 

Fedákova 12, 841 02 Bratislava 
e-mail: janka_s_r@hotmail.com  

RNDr. Zuzana Valašková 
členka SK PYT 

Spojená škola, Novohradská 3, 821 09 Bratislava
e-mail: valaskova@gjh.sk

Mgr. Zuzana Tincova 
členka SK PYT 

Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 04 Bratislava
e-mail: tincova@gmail.com

PaedDr. Zuzana Veľasová 
členka SK PYT 

Základná škola, Karloveská 61, 841 04 Bratislava
e-mail: zuzvelve@gmail.com