Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – zabezpečenie okresných a krajských kôl

doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD. 
predseda SK TO

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF Nitra, Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra 
tel.: +421 37  640 83 42 
e-mail: gbanesz@ukf.sk 

doc. PaedDr. Danka Lukáčová, PhD. 
podpredsedníčka SK TO

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF Nitra, Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra 
tel.: +421 37 640 83 42   
e-mail: dlukacova@ukf.sk

Mgr. Katarína Filipová       
tajomníčka SK DO 
 
NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, pracovisko Karloveská 64, 842 58 Bratislava  
tel.: +421 2 592 96 281   
mob.: +421 917 718 809  
e-mail: katarina.filipova@iuventa.sk      

Jozef Bordáč 
predseda KK TO pre Bratislavský kraj 

Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, 851 01 Bratislava 
tel.: +421 2 63 812 377 
e-mail: borgysk@gmail.com

Ing. Jozef Porubčan 
predseda KK TO pre Trnavský kraj

Stredná odborná škola technická, Nová 5245/93, 921 01 Piešťany 
tel.: +421 33 796 51 08 
mob.: +421 905 328 984 
e-mail: sekretariat@sostpn.sk 

Ing. Ján Hargaš, PhD. 
predseda KK TO pre Trenčiansky kraj

Stredná odborná škola Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská 80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom   
tel.: +421 32 771 07 08 
e-mail: sekretariat@prvasosnmnv.sk 

Mgr. Ján Širka, PhD.   
predseda KK TO pre Nitriansky kraj

Katedra techniky a informačných technológií PF UKF Nitra, Dražovská cesta 4, 949 01 Nitra 
tel.: +421 37 640 83 42 
e-mail: jsirka@ukf.sk   

Mgr.  Milan Pápay 
predseda KK TO pre Banskobystrický kraj

Základná škola J. G. Tajovského, Gaštanová 12, 974 09 Banská Bystrica 
tel.: +421 48 413 15 73    
e-mail: riaditel@zsjgtbb.sk 

PaedDr. Jozef Zanovit 
predseda KK TO pre Žilinský kraj

Spojená škola, ul. Československej armády 24, 036 01 Martin 
tel.: +421 43 400 11 10 
e-mail: ssmt@vuczilina.sk 

PaedDr. Anna Molitorisová 
predseda KK TO pre Prešovský kraj 

Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1, 080 01 Prešov 
tel.: +421 51 771 95 82 – 3  
mob.: +421 911 614 846  (po 14. h) 
e-mail: moli@centrum.sk

Ing. Roman Valenčák 
predseda KK TO pre Košický kraj

Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice   
tel.: +421 55 622 88 75   
mob.: +421 903 716 551 
e-mail: rovalencak@centrum.sk