Pracovníci RÚŠS a poverených CVČ – zabezpečenie okresných a krajských kôl

doc. RNDr. František Kundracik, PhD. 
predseda CK TMF 

Katedra experimentálnej fyziky FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 
tel.: +421 2 602 95 516 
e-mail: kundracik@fmph.uniba.sk 


doc. RNDr. Martin Plesch, PhD. 
podpredseda CK TMF 

Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 
tel.: +421 2 209 10 707 
e-mail: martin.plesch@savba.sk 

Mgr. Jana Krajčovičová
tajomníčka CK TMF

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Pracovisko Karloveská 64, 842 58 Bratislava
mob.: +421 905 970 187
e-mail: jana.krajcovicova@iuventa.sk


Michal Hledík 
člen CK TMF

Institute of Science and Technology Austria (IST Austria) Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg, Rakúsko 
tel.: +421 908 852 538 
e-mail: mhledik@gmail.com

RNDr. Jozef Smrek 
člen CK TMF

Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce 
e-mail: smrekjozef@gmail.comdoc. RNDr. Marián Kireš, PhD. 
člen CK TMF 

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ, Park Angelinum 9, 040 01 Košice 
tel.: +421 5 523 46 140 
e-mail.: marian.kires@upjs.sk 


RNDr. Pavol Kubinec, CSc. 
člen CK TMF 

1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava 
e-mail: pkubinec@1sg.sk 


RNDr. Ing. Mikuláš Praščák 
člen CK TMF 

Applied Precision, Staviteľská 1, 831 04 Bratislava 
e-mail: prascak@gmail.com 

PaedDr. Ľubomír Konrád 
člen CK TMF

Gymnázium, Veľká okružná 22, 010 01 Žilina 
e-mail: lubomir.konrad@gmail.com


Matej Badin 
člen CK TMF

FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 
Tel: +421 904 090 820 
e-mail: matej.badin@gmail.com

Dušan Kavický 
člen CK TMF

Fyzikálny korešpondenčný seminár, FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 
Tel: +421 915 128 171 
e-mail: dusan@fks.sk