Legislatíva dotýkajúca sa problematiky mládeže a práce s mládežou je kľúčovým východiskom pre všetky opatrenia týkajúce sa mladých ľudí. Tak, ako sa veľkej časti exekutívy týka téma mládeže, podobne mnoho zákonov sa týka témy mládeže čiastočne alebo úplne. Medzi tú najpodnetnejšiu domácu legislatívu patrí zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, vyhláška o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a do tretice zákon o podpore práce s mládežou.

Podstatnými nelegislatívnymi dokumentami v oblasti mládeže sú Stratégia SR pre mládež a na medzinárodnej scéne je to Stratégia EÚ pre mládež.

Zákon a vyhláška o školskej samospráve

Zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov z roku 2003 a naposledy novelizovaná v decembri 2021 a Vyhláška č. 291/2004 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení z roku 2004 a upravená v roku 2009.

Zákon, okrem iného, definuje školskú samosprávu, ktorú vykonávajú sami mladí ľudia. Definuje radu školy zriaďovanú na škole, obecnú školskú radu v meste či dedine a územnú školskú radu v samosprávnom kraji. Tieto tri rady sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Vyhláška ďalej uvádza podrobnosti  konkretizuje samotný zákon.

Podstatnou je aj tá časť zákona, kde zákonodarca definuje školský parlament. Ten reprezentuje žiakov základnej školy alebo strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi, vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom a navonok. Na rozdiel od hore zmienených rád, členmi parlamentu sú výhradne žiaci školy. V IUVENTE dlhodobo pracujeme s mládežou na tom, aby parlamenty neboli mimoškolským krúžkom ale skutočným demokratickým hlasom študentov.

Zákon o podpore práce s mládežou

Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 2. júla 2008 a novelizovaný 1. januára 2022 upravuje podporu práce s mládežou, neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou, financovanie práce s mládežou, akreditáciu vzdelávacích programov v oblasti práce s mládežou a dobrovoľnícku službu v rámci práce s mládežou.

Výber z obsahu zákona:

  • vznikol legislatívny rámec pre postavenie a fungovanie mládežníckeho parlamentu a pre jeho vzťah so samosprávou
  • zaviedol sa inštitút značky kvality “Moderné centrum mládeže“
  • rozšírili sa kompetencie akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou, ktorá posudzuje žiadosti o akreditácie vzdelávacích programov a hodnotí žiadosti o udelenie značky kvality “Moderné centrum mládeže“ udeľovanej ministrom školstva
  • znížila sa miera spolufinancovania žiadateľov o dotáciu z 20 % na 10 % a možnosť zahrnúť do spolufinancovania aj hodnotu dobrovoľníckej činnosti
  • zaviedla sa povinnosť bezúhonnosti pre osoby pôsobiace v práci s mládežou
  • novela definovala pojmy aktérov v práci s mládežou ako napríklad – pracovník s mládežou (môže ním byť aj dobrovoľník, ktorý má odbornú spôsobilosť na PsM), koordinátor práce s mládežou, lektor v oblasti PsM
  • zadefinovala sa samotná práca s mládežou, neformálne vzdelávanie v oblasti PsM a participácia
  • podporuje sa práca s mládežou na regionálnej a lokálnej úrovni (VÚC a mestá majú povinnosť a obce možnosť vypracovávať koncepčné dokumenty rozvoja práce s mládežou; VÚC majú povinnosť mať koordinátora práce s mládežou; mestá a obce majú možnosť ustanoviť koordinátora práce s mládežou)

Stratégie pre mládež

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 – 2028

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2021 – 2028 vychádza z poznatkov a dôkazov o skutočných potrebách mladých ľudí a je výsledkom konštruktívneho dialógu mládeže so zástupcami verejnej správy, samosprávy a mimovládneho sektora. Počas dvoch rokov trvajúcich konzultačných procesov prípravy sa zapojilo viac ako 300 subjektov z celého Slovenska. Vychádza zo základných zásad, ako sú dôstojnosť, spravodlivosť, rovnosť, rešpekt a autonómia, a súčasne sa opiera o princíp aktívnej účasti, inklúzie a rovného prístupu k príležitostiam. Mládežnícka politika, ako príprava, tvorba, ovplyvňovanie a uvádzanie do praxe širokého spektra opatrení, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú kvalitu života mladého človeka, sa realizuje na miestnej, regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni, preto podporuje dosiahnutie zmysluplnej občianskej, ekonomickej, spoločenskej, kultúrnej a politickej účasti mladých ľudí na všetkých úrovniach.

Zákon č. 282/2008 za mládež považuje všetky osoby do 30 rokov, čo tvorí 32,7 % obyvateľstva Slovenska. Mladí ľudia nie sú homogénnou skupinou, ale majú rôzne záujmy a potreby, ktoré závisia od ich veku, pohlavia, rodu, presvedčenia, náboženstva, vzdelania, kultúry, ekonomického a sociálneho statusu a mnohých ďalších faktorov. Stratégia sa snaží reflektovať túto rôznorodosť v jednotlivých oblastiach a opatreniach.

Vláda Slovenskej republiky sa jej prijatím zaväzuje vytvárať podmienky pre mladých ľudí, ktoré im umožnia naplno rozvinúť svoju osobnosť, potenciál, slobodne sa realizovať, byť plnoprávnymi členmi spoločnosti a nadobudnúť také vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré im prinesú osobné naplnenie, napomôžu viesť kvalitný život, začleniť sa na trhu práce, či založiť si vlastnú rodinu v dospelom veku. Ciele Stratégie a k nim prislúchajúce opatrenia prispievajú a napomáhajú tomu, aby mladí ľudia konali udržateľne, morálne a zodpovedne, mali kľúčové kompetencie potrebné pre život, boli aktívnou súčasťou komunity a spoločnosti, mysleli kriticky a kreatívne, poznali svoje práva, a dbali na svoje fyzické a psychické zdravie. Orgánom štátnej správy, ktorý má koordinujúcu úlohu pri plnení týchto cieľov je ministerstvo školstva.

Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027

Stratégia SR pre mládež nadväzuje na Stratégiu Európskej únie pre mládež na roky 2019 – 2027 a stotožňuje sa s jej vymedzením aktuálnej situácie mladých ľudí. Podľa nej majú mladí ľudia záujem prevziať kontrolu nad svojimi životmi, zapájať sa a podporovať ostatných. Napriek tomu čelia neistote týkajúcej sa svojej budúcnosti v dôsledku technologických zmien, demografických trendov, diskriminácie, sociálneho vylúčenia, falošných správ či dopadov pandémie COVID-19. Mladí ľudia potrebujú byť odolní a schopní prispôsobiť sa rôznym aktuálnym aj budúcim výzvam. Mnoho mladých ľudí je tiež znepokojených globálnymi otázkami ako sú klimatické zmeny, mier a bezpečnosť.

Stratégia EÚ sa snaží riešiť súčasné aj nadchádzajúce výzvy, ktorým čelia mladí ľudia v celej Európe. Poskytuje rámec cieľov, zásad, priorít, kľúčových oblastí a opatrení pre spoluprácu týkajúcu sa politiky v oblasti mládeže pre všetky príslušné zainteresované strany s náležitou pozornosťou venovanou zapájaniu mladých ľudí, ich spájaniu a posilňovaniu ich postavenia.

Zapájaním, spájaním a posilňovaním postavenia všetkých mladých ľudí môže politika v oblasti mládeže prispieť k úspešnému splneniu vízie kontinentu, v rámci ktorej môžu mladí ľudia využiť príležitosti a byť spojení s európskymi hodnotami. Európske ciele v oblasti mládeže predstavujú pre Európu víziu, ktorá umožní mladým ľuďom realizovať ich úplný potenciál. Stanovujú medziodvetvové oblasti, ktoré ovplyvňujú životy mladých ľudí, a poukazujú na to, ktoré výzvy treba riešiť. 

Európske ciele v oblasti mládeže

Správy o mládeži

Správa o mládeži 2018 (popularizovaná verzia | kompletná verzia |popularized version of The Youth Report 2018 in English) je už tretím komplexným materiálom IUVENTY, ktorý monitoruje život mladých ľudí a prácu s mládežou na Slovensku za ostatné 4 roky a informuje o reálnej situácii a aktuálnych výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži. Nadväzuje na Správu o mládeži 2014 a umožňuje tak porovnať vývoj situácie a podmienok života mladých ľudí. Hlavným cieľom správy bolo zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí v deviatich sledovaných oblastiach, ktoré reflektujú potreby mládeže a tematicky zodpovedajú cieľom Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020. Opiera sa o dáta z relevantných výskumov a o zistenia deviatich expertných skupín koordinovaných IUVENTOU, ktoré boli spracovávané v priebehu roku 2017. Zámerom správy je zabezpečiť na základe zistení kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže.
Dôležité zistenia boli prezentované aj na konferencii Správa o mládeži 2018 alebo dva milióny budúcností v Bratislave. Cieľom konferencie bolo predstaviť zistenia zo správy, ktorá popisuje, aká je situácia mladých ľudí na Slovensku v rôznych oblastiach ich života. Podujatie organizovala IUVENTA a odbor mládeže ministerstva školstva. O záveroch konferencie podrobne hovorí táto správa.

Správa Európskej únie o mládeži z roku 2015 v angličtine.

Ďalšie dokumenty

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 zohľadňuje najdôležitejšie výzvy Správy o mládeži 2014 a určuje strategické ciele politiky vo vzťahu k mládeži. Stratégia pre mládež reflektuje potreby mládeže najmä v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, tvorivosti a podnikavosti mladých ľudí, ich participácie, zdravia a zdravého životného štýlu, sociálneho začleňovania a dobrovoľníctva. Zaoberá sa aj globálnymi témami a určuje strategické ciele pre oblasť práce s mládežou a návrhy opatrení na dosiahnutie jednotlivých cieľov. Keďže mládežnícka politika je vecou spolupráce viacerých rezortov, ale aj sektorov, pre tieto účely bola zriadená Medzirezortná pracovná skupina pre mládežnícku politiku, ktorej fungovanie je priamo spojené s implementáciou Stratégie.

Správa o mládeži 2014 je v poradí druhým komplexným materiálom, ktorý prezentuje život mladých ľudí na Slovensku na základe výskumov a zistení mnohých odborníkov. Nadväzuje na Správu o mládeži 2010 a umožňuje tak porovnať vývoj situácie a podmienok života mladých ľudí v rôznych oblastiach. Proces prípravy správy vychádza z Kľúčových oblastí a akčných plánov štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 – 2013. Jej hlavným cieľom, podobne ako pri predchádzajúcej správe, bolo zmapovať aktuálne podmienky života mladých ľudí a na tomto základe zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Ide o komplexný dokument, monitorujúci rôzne stránky života mladých ľudí na Slovensku, informujúci o reálnej situácii a výzvach v špecifických oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži. Správa bola prezentovaná na Konferencii o mládeži v Hoteli Bôrik.

Správa o mládeži 2010 (The Youth Report 2010 in English) mapuje podmienky života mladých ľudí, informuje o ich životných situáciách a uvádza výzvy v špecifických, oblastiach politiky vo vzťahu k mládeži, ktoré vyplynuli z opatrení prijatých v období 2007 – 2009. Cieľom správy je zabezpečiť kontinuitu v oblasti stanovovania cieľov štátnej politiky pre oblasť detí a mládeže. Koordináciu prípravy správy zabezpečoval odbor detí a mládeže ministerstva školstva v spolupráci s IUVENTOU – Slovenským inštitútom mládeže.

Novo vynárajúce sa potreby detí na Slovensku 2010 je štúdia, ktorej cieľom je poukázať na niektoré z identifikovaných trendov vo vývoji detí a mládeže, aby ich odborníci a politickí aktéri vzali do úvahy a adekvátne reagovali na tieto tendencie skôr, než sa problémy stanú ťažko zvládnuteľné.

Stratégia Európskej únie pre mládež na roky 2010 – 2018 mala dva hlavné ciele: (1) poskytovať viac a rovnakých príležitostí pre mladých ľudí vo vzdelávaní a na trhu práce a (2) podporovať mladých ľudí, aby sa aktívne zapájali do spoločnosti.

Správa Európskej únie o mládeži z roku 2012 a jej verzia vo formáte PDF v angličtine.

Správa o napĺňaní Stratégie Európskej únie pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže za roky 2010 – 2012 v Slovenskej republike slúžila ako podklad za Slovensko na zostavenie Správy o mládeži EÚ pre rok 2013, ale aj na prípravu ďalších národných opatrení v menej rozvinutých oblastiach národných politík v oblasti mládeže.

Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže z roku 2009 je historicky prvou správou o mládeži Európskej únie, ktorá dala  komplexný obraz o situácii mladých ľudí v Európe. Správa nadväzuje na novú Stratégiu EÚ pre mládež na roky 2010 – 2018. Jej cieľom bolo  poskytnúť informácie, ktoré by podporili užšiu spoluprácu v oblasti mládeže na Európskej úrovni, identifikovať oblasti, kde relevantné informácie o mládeži chýbajú a poskytnúť celkový obraz o problematike mládeže na nadnárodnej úrovni ako východisko pre formovanie národných mládežníckych politík.

Európsky pakt mládeže (a jej príloha) bol prijatý Európskou radou a zaoberá sa tromi základnými oblasťami: zamestnanosť, vzdelávanie a rodina. Dáva priestor mladým ľuďom na aktívne zapájanie sa do činnosti v spoločnosti. Patrí k najdôležitejším dokumentom na európskej úrovni. Zdôrazňuje potrebu otvorenej metódy koordinácie. Jeho cieľom je zlepšenie vzdelávania, odbornej prípravy, mobility, profesijné zaradenie a sociálne zabezpečenie. Zároveň sa snaží zosúladiť profesijnú činnosť s rodinným životom. Vyzýva k spolupráci vnútroštátne, regionálne a miestne mládežnícke organizácie a taktiež Európske fórum mládeže. Ich zapojenie do činností a kooperácia zabezpečuje úspech paktu.

Európsky rámec mládežníckej politiky je publikácia, v ktorej Rada Európy definuje rozvoj mládežníckej politiky a jej úlohy.  Obsahom sú metódy a nástroje pre dosiahnutie cieľov a význam mládežníckej politiky. Pojednáva o rizikách a príležitostiach, s ktorými sa mladí ľudia stretávajú. Zdôrazňuje dôležitosť mládežníckej participácie. Na národnej úrovni pomáha pri koncipovaní, formulovaní a realizovaní vlastných mládežníckych politík. Podporuje ich kvalitný a efektívny rozvoj. Udáva základné spoločenské princípy, hodnoty a postoje. Rozvíja koncepcie v politickej, ekonomickej a spoločenskej oblasti. Snaží sa meniť náhľad na mladých ľudí, nie ako na problém, ale ako na ľudský zdroj. Publikácia okrem iného popisuje vplyvy na mládežnícku politiku, jej podstatu a význam.

Revidovaná Európska charta o participácii mladých ľudí na miestnom a regionálnom živote udáva základné smery a podporuje mladých ľudí pri aktívnom podieľaní sa na verejnom živote na miestnej a regionálnej úrovni. Navádza ich, ako získavať vedomosti, skúsenosti a ako využiť svoje práva a možnosti vo verejnom živote, a tým ich vedie k plnoprávnemu občianstvu. Je súčasťou Rezolúcie 237 Stálej konferencie miestnych samospráv. Udáva svoje princípy a popisuje oblasti, v ktorých by mali byť mladí ľudia zapojení. Okrem toho, popisuje aj formy mládežníckej participácie.

Biela kniha o mládeži (White Paper on youth in English) je základný dokument Európskej únie, ktorý definuje ciele a smerovanie mládežníckej politiky v Európskych spoločenstvách (dnes EÚ). Navrhuje nový rámec európskej spolupráce v oblasti mládežníckej politiky, ktorý vychádza zo súčasných potrieb mladého človeka a spoločenského systému, v ktorom sa práve nachádza. Definuje hlavné piliere politiky, ktorými sú podpora mládežníckeho dobrovoľníctva, informácie pre mládež, participácia a lepšie poznanie a porozumenie mládeže. Horizontálnymi cieľovými témami zostávajú: celoživotné vzdelávanie, zamestnanosť, sociálna integrácia, boj proti rasizmu a xenofóbii a samostatnosť mladého človeka. Táto biela kniha Európskej komisie definuje aj spôsoby riadenia a koordinácie aktivít. Tie spočívajú v spoločnom identifikovaní potrieb, definícii základných ukazovateľov, plánovaní a implementovaní dohodnutých krokov na úrovni členských štátov.