Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť dobrovoľníka v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu. Na Slovensku právne postavenie dobrovoľníka/čky a právne vzťahy pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v SR a zahraničí upravuje Zákon o dobrovoľníctve (č. 406/2011).

Byť dobrovoľníkom pre každého znamená niečo iné, no všetci majú jedno spoločné. Chcú svoj voľný čas venovať pomáhaniu iným, či zlepšovania stavu spoločnosti a neočakávajú za to žiadnu finančnú odmenu. Odmenou pre dobrovoľníka môže byť samotný dobrý pocit z pomoci iným, nadobudnutie nových zručností, priestor pre sebarealizáciu, trávenie voľného času zmysluplnou činnosťou či veľké množstvo nových ľudí, ktoré dobrovoľníctvo do života prinesie.

Dobrovoľnícku činnosť je možné vykonávať: na Slovensku zapojením sa do práce rôznych organizácií, v zahraničí prostredníctvom Európskeho zboru solidarity, UN Volunteers, pripravovaného mechanizmu vysielania dobrovoľníkov do menej rozvinutých krajín, a/alebo zapojením sa do individuálnych programov neziskových organizácií (INEX, V.I.A.C, eRko, Človek v ohrození, AIESEC apod.)

Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

19. apríla 2018 bola ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválená Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.

Zámerom koncepcie je vytvoriť predpoklady na realizáciu výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu na všetkých stupňoch vzdelávania v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, vymedziť ciele a princípy výchovy a vzdelávania k dobrovoľníctvu a stanoviť opatrenia na ich realizáciu. Materiál obsahuje návrh opatrení a odporúčaní na realizáciu koncepcie v gestorskej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu (ďalej len „koncepcia“) vychádza zo strategických a koncepčných dokumentov na európskej a národnej úrovni, výskumných zistení v oblasti dobrovoľníctva mládeže a súčasnej praxe.

Koordináciou tvorby textu a organizačným zabezpečením projektu bola poverená Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Materiál bol vypracovaný participatívnym spôsob v súlade s materiálom Pravidlá zapájania verejnosti do tvorby verejných politík (schváleným uznesením vlády SR č. 645/2014) v pracovnej skupine, ktorej úlohou bolo pripraviť návrh výchovy a vzdelávania k dobrovoľníckej činnosti, prostredníctvom ktorej budú deti a mladí ľudia vedení k aktívnej participácii, proaktívnemu prístupu k riešeniu problémov spoločnosti a inkluzívnemu správaniu, prosociálnym postojom a hodnotám. Členmi pracovnej skupiny boli zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, priamoriadených organizácií a zástupcovia mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti dobrovoľníctva.

Európsky zbor solidarity

Európsky zbor solidarity je nový program Európskej únie, ktorá poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.

Všetci mladí ľudia, ktorí sa zapoja do Európskeho zboru solidarity, súhlasia s jeho poslaním a zásadami, ktoré budú dodržiavať.

V Európskom zbore solidarity sa môžeš zaregistrovať, keď budeš mať 17 rokov, no na projekte môžeš začať pracovať až po dosiahnutí 18 rokov. Do projektov Európskeho zboru solidarity sa môžu zapojiť ľudia vo veku do 30 rokov.

Po jednoduchej registrácii možno vybrať členov európskeho zboru solidarity, ktorí budú vyzvaní, aby sa zapojili do širokej škály projektov, medzi ktoré patrí pomoc pri predchádzaní prírodným katastrofám alebo následnej obnove, pomoc v centrách pre žiadateľov o azyl, alebo riešenie rôznych sociálnych problémov v rámci komunít.

Projekty, ktoré Európsky zbor solidarity podporuje, môžu mať trvanie od dvoch do dvanástich mesiacov. Ich realizácia zvyčajne prebieha v členských štátoch Európskej únie.

https://europa.eu/youth/solidarity_sk

Kontakt

Dana Gavalierová
+421 907 99 32 61
dana.gavalierova@iuventa.sk